Färdbroms

Färdbroms

Uppdaterad 8/17/2021

Färdbroms

Färdbromsen är en del av bromssystemet.

Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kan bromspedalen komma att ta djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få normal bromseffekt.

Om färdbromsen används när bilen är avstängd behöver bromspedalen tryckas förbi det normala bromsläget med ett högre tryck för att bromsa bilen.

I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B.

Låsningsfria bromsar

Bilen har låsningsfria bromsar (ABSAnti-lock Braking System) som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.

Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.

Lätt inbromsning ger laddning till hybridbatteriet

Vid lätt inbromsning regenereras energi till batteriet. Bilens rörelseenergi omvandlas då istället till elektrisk energi vilken används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med regenerativ bromsning indikeras i förardisplayen.

Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet 150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska bromssystemet.

Symboler i förardisplayen

Symbol

Innebörd

P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol

Kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

Fel på pedalsensor.

P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Fast sken i 2 sekunder vid start av bilen: Automatisk funktionskontroll.

Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel i ABS-systemet. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktion.

P5P6-2037-iCup-Brake pedal symbol

Vid meddelande: Bromspedalens egenskaper ändrade Service krävs

Behöver bromspedalen tryckas förbi det normala bromsläget med ett högre tryck för att bromsa bilen.

Varning

Om både varningslampan för bromsfel och ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.

  • Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  • Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

Var detta till någon hjälp?