Krockkuddar

Krockkuddesystem

Uppdaterad 7/23/2018

Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda förarens och passagerarens huvud, ansikte och bröst.

SRS-systemet (vänsterstyrd bil)

Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd bil.

SRS-systemet (högerstyrd bil)

Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd bil.

Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp och blir varma. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:

  • Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
  • Volvo rekommenderar att du låter en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
  • Kontakta alltid läkare.

Varning

Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.

Varning

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.

Varning

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

OBS

Sensorerna reagerar olika beroende på krockförlopp och om säkerhetsbälte används eller inte. Gäller alla bältespositioner.

Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter detta så att en eller flera krockkuddar utlöses.


Var detta till någon hjälp?