Volvo On Call

Personuppgifter

Uppdaterad 7/23/2018

Personuppgifter som behandlas i anslutning till Volvo On Call-tjänsten.

Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.

Land

Säljbolag

Belgien

Volvo Car Belux

England

Volvo Car UK Ltd

Frankrike

Volvo Car France

Nederländerna

Volvo Cars Nederland B.V.

Italien

Volvo Car Italia S.p.A.

Norge

Volvo Car Norway AS

Polen

Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Portugal

Volvo Car Portugal S.A.

Ryssland

Volvo Car Russia

Spanien

Volvo Car España S.L.U.

Sverige

Volvo Car Sweden AB

Tyskland

Volvo Car Germany GmbH

Finland

Volvo Car Finland Oy Ab

Danmark

Volvo Car Denmark A/S

Österrike

Volvo Car Austria GmbH

Schweiz

Volvo Car Switzerland AG

Behandlingens syfte

Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att leverera och utveckla tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlas

Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.

  • Personuppgifter som kunden själv lämnar i samband med aktivering av tjänsten och vid andra kontakter med Volvo såsom namn, adress, telefonnummer, typ av tjänst och tjänstens varaktighet.
  • När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har utlösts, om bältesförsträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i och utanför fordonet, om dörrar och fönster är låsta eller öppnade samt fordonets sex senaste positioner med hastighet och riktning.
  • Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenter-operatören.

Vem får ta del av personuppgifterna

För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.

Gallringsrutiner

De personuppgifter som krävs för att leverera tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så länge som erfordras för att Volvo skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter som genereras vid händelser som omfattas av tjänsten gallras tre månader efter det att händelsen inträffat.

Rättelse och registerutdrag

Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som behandlas. För att rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn, adress och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som sker i anslutning till Volvo On Call-tjänsten.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system