Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Uppdaterad 5/11/2020

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, nedan kallat "Volvo", "vi", "vår" eller "oss", behandlar som personuppgiftsansvarig dina personuppgifter enligt beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Volvo Cars är skyldiga att samla in och rapportera utsläppsdata enligt EU-förordning (EG) 692/2008 – Bilaga 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Syftet med behandling av fordonsinspelade data är att Volvo Cars ska kunna utföra produktforskning och utveckling, exempelvis för att förbättra och övervaka fordonens kvalitet och deras säkerhetsfunktioner. Syftet med behandlingen är också att hantera Volvo Cars garantiåtaganden och uppfylla lagkrav relaterade till motorernas utsläppsdata.

Den lagliga grunden för behandling är det legitima intresset baserat på de syften vi eftersträvar enligt beskrivning ovan.

Den lagliga grunden för avslöjande av faktiska motorutsläppsdata är att uppfylla Volvos juridiska förpliktelser.

Datakategorier

Vi samlar in data såsom status och statistik från fordonskomponenter, grundläggande statistik om bilens användning, t.ex. vägmätare eller antal start/stopp, hur du använder och interagerar med fordonets funktioner och tjänster vilket leder till statistiska data för att korrelera med komponentstatistik, fordonsdata som identifierar fordonets maskinvara och mjukvara, felkoder (DTC), sensordata från relaterade DTC:er, sensordata från fordonets aktiva säkerhetssystem samt bilens identifikationsnummer (VIN).

Vi samlar också in säkerhetsuppgifter såsom obehörig åtkomst, mjukvaruuppdateringars autenticitet eller avvikelser i fordonets nätverk (intrångsdetektering). Förutom detta samlar vi in fordonsparametrar relaterade till utsläpp.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

De datakategorier som anges ovan överförs från fordonet till Volvo Cars. Fordonsparametrar relaterade till övervakning av utsläpp rapporteras till myndigheterna enligt de lokala föreskrifterna. Fordonsuppgifter avslöjas för och behandlas av våra filialer och våra affärspartner för ovanstående syften, för att de ska utföra arbete för Volvos räkning.

I relation till våra affärspartners som finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Behållandetid

Vi behåller vissa uppgifter relaterade till lagkrav i upp till tre år efter insamling, om vi inte måste behandla vissa personuppgifter under en längre tid på grund av lagkrav. Data om säkerhetsincidenter, data om aktiva säkerhetshändelser m.m. bevaras i 2 år.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Som enskild person har du vissa rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De rättigheter som gäller denna behandling av fordonsdata är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill vara säkra på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning av behandling

Dessutom har du rätt att invända mot och stoppa vår insamling av fordonsuppgifter och begränsa behandlingen under vissa omständigheter.

För att avsluta insamlingen av de fordonsregistrerade uppgifter som beskrivs ovan måste du som ägare av fordonet kontakta vår kundtjänst, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken support.volvocars.com/contact.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen med adress:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Sverige

Om du vill utöva dina rättigheter, använd vårt ONLINE-FORMULÄR.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder (https://support.volvocars.com/privacy).


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.