Informationsmeddelande

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med registeringsnummer 556074-3089 med adress 405 31 Göteborg, Sverige, i det följande "VCC", "vi", "vår" och "oss" kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter på det sätt som anges nedan.

Syfte och rättslig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller oss i relation till din begäran om tillgång till dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-mailadress etc.). Syftet med vår behandling är att administrera din begäran om tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer okså att behandla de personuppgifter du tillhandahåler oss för utveckling och för statistiska syften i relation till vårt system för begäran om tillgång till personuppgifter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att administera din begäran är att behandlingen är nödvärdigt för efterlevnaden av vår legala skydlighet i relation till dina rättigheter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgiter för utveckling och för statistiska syften är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse.

Överföring av och mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppifter kommer att lämnas till och behandlas av våra koncernbolag och samarbetspartners för ovanstående syften. I relation till våra koncernbolag och samarbetspartners utanför EES kommer vi att föra över dina personuppgifter enligt de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen - för att skydda dina personuppgifter.

Tid för behandlingen

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i relation till din begäran om information om personuppgifter under tolv (12) månader från det datum din begäran har blivit beviljad.

Dina rättigheter och VCC:s kontaktinformation

För ytterligare information angående vår behandling av dina personuppgifter och kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontkatuppgifter till vårt dataskyddsombud, vänligen besök http://support.volvocars.com/privacy.