PODMIENKY POUŽÍVANIA

úvod
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú dohôd uzavretých medzi Brandon AB ("Brandon"), Co. Reg. Č. 556447-0390, na adrese Lindholmspiren 3B, Box 48030, 418 21 Göteborg a obchodný subjekt (ďalej len "Klient") v súvislosti s nákupom tovaru na tejto webovej stránke (ďalej len "Webový obchod")

Vstup do dohody
Pri objednávkach cez internet sa dohoda považuje za uzatvorenú len po tom, čo spoločnosť Brandon potvrdila objednávku kupujúceho, e-mailom alebo inými prostriedkami. Za účelom uzavretia tejto zmluvy musí kupujúci mať 18 rokov alebo mať rodičovský súhlas.

Dodacia lehota
Ak je objednaný tovar v sklade, doba dodania tovaru je približne dva týždne po dátume potvrdenia objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dodacie podmienky, spôsob doručenia a náklady na dopravu
Dodávateľské podmienky sú v súlade s INCOTERMS platným v čase uzavretia zmluvy "Free Carrier (FCA) náš sklad". Na žiadosť Klienta Brandon zabezpečí, aby bol tovar dodaný nezávislým dodávateľom na účet Klienta, riziko a náklady. Brandon vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu nákladov na prepravu.

Dodatočné poplatky
Akékoľvek clo, miestne dane a ďalšie dodatočné poplatky platí Klient.

ceny
Všetky ceny uvedené v webovom obchode sú špecifikované v EURO vrátane švédskej DPH (25%). Dodávky mimo spoločnosti ELI sú oslobodené od DPH. Spoločnosť Branda si vyhradzuje právo z času na čas na zvýšenie ceny a DPH z dôvodu vonkajších zmien cien, menových výkyvov a národných / regionálnych daňových zmien. Popri cene produktov budú nákladné náklady pridaný.

platba
Platba sa uskutoční pomocou kreditných alebo debetných kariet v súlade s platobnými pokynmi spoločnosti Web Shop.Brandon urobí rezerváciu ďaleko celkovej sumy objednávky v súvislosti s objednávkou objednávateľa. Ak celková čiastka nemôže byť vyhradená, Brandon objednávku neuzavrie alebo neuvedie túto zmluvu.

Záväzky a záručné nároky
Záručné reklamácie musia byť predložené písomne, akonáhle je chyba zistená alebo by mala byť zistená. Ak v priebehu roka nedôjde k žiadnej záručnej lehote, uplynie platnosť práva Klienta na reklamáciu. V prípade chybného tovaru klient nárok na náhradu škody je obmedzený na získanie buď repatriácie chybného tovaru, alebo náhradu ceny úmernej chybnej časti tovaru. Brandon rozhodne o tom, ktoré z týchto dvoch opcií sa použijú. Vadný tovar sa vráti podľa pokynov spoločnosti Brandon. Klient má právo vrátiť alebo vymeniť tovar (s výnimkou objednávok na mieru) najneskôr do 28 dní po tom, čo Klient obdržal tovar.Tovar musí byť vrátený v predajnom stave a jeho obal musí byť neporušený.V v súvislosti s vrátením dane spoločnosť Brandon vždy zohľadňuje stav tovaru.Brandon vráti kúpnu sumu Klientovi alebo vymeniť tovar len po tom, čo Brandon obdrží bonbony. Klient je zodpovedný za vrátenie tovaru a zaplatí všetky náklady na dopravu.

Vyššia moc
Ak sa spoločnosti Brandon zabraňuje alebo podstatne bráni v dodaní alebo opätovnom dodaní tovaru v dôsledku vonkajších pracovných sporov alebo iných okolností, ktoré nie sú pod kontrolou strán, ako napríklad požiar, vojna, mobilizácia alebo neočakávaná vojenská preprava ekvivalentných prevodov, požadovanie, vyvlastnenie, z dôvodu okolností uvedených v tejto doložke, Brandon bude zbavený všetkých zmluvných záväzkov. Strana, ktorá si želá nárok na prepustenie z kanalizácie, Traktárne záväzky podľa článku 9 musia bezodkladne a bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane.

Obmedzenie zodpovednosti
Ak sa Brandon stane zodpovedným za škody, nahradí sa len priame škody.

Osobné údaje
Brandon je zodpovedný za zaobchádzanie s osobnými údajmi poskytnutými spoločnosťou Brandon Klientom a zástupcom. Klient a zástupca súhlasia s tým, že súhlasia s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, na spracovanie osobných údajov podľa tohto článku (odsek 1 1). Brandon uchováva a spracúva osobné údaje dodávané spoločnosti Brandon Klientom a zástupcom za účelom splnenia záväzkov spoločnosti Brandon voči Klientovi podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Podľa článku 26 švédskeho zákona o ochrane osobných údajov (1998: 204) registrované osoby majú právo žiadať o informácie o svojich osobných údajoch spracovaných spoločnosťou Brandon bezplatne raz za kalendárny rok bez ohľadu na to, ako boli tieto údaje zhromaždené. Registrované osoby, informácie predložia spoločnosť Brandon podpísanú žiadosť. Podľa švédskeho zákona o ochrane údajov sa takéto žiadosti podávajú písomne a nesmú sa posielať prostredníctvom e-mailu. Ak sa osobné údaje regestovanej osoby použili v rozpore s údajmi Zákona o ochrane, on / ona je