Informačné upozornenie

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s, ako importér osobných automobilov značky Volvo na Slovensku, bude v pozícii kontrolóra spracúvať vaše osobné údaje, ako je uvedené nižšie.

Účel a právny základ pre spracovanie

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete, aby sme vám mohli dodať služby, informácie a marketingovú komunikáciu, ktorú ste si od nás vyžiadali. Okrem toho spracúvame vašu prípadnú odpoveď a interakcie s digitálnou marketingovou komunikáciou, ktorú dostávate, s cieľom poskytnúť vám relevantnú a vysokokvalitnú marketingovú komunikáciu, ako aj na štatistické účely. Vaše osobné údaje môžeme použiť na účely online a sociálneho profilovania v záujme skvalitnenia našej marketingovej komunikácie.

Ak ste súhlasili s naším používaním súborov „cookie“, navyše budeme vaše osobné údaje podľa možnosti spájať s vaším online správaním na našich webových stránkach. 

Zaslaním žiadosti prostredníctvom internetu, aplikácie, telefonického centra alebo iného kanála vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. So žiadosťou o odvolanie súhlasu sa môžete obrátiť na spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. a to písomnou formou prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu volvo@topautoslovakia.sk.

Zverejňovanie vašich osobných údajov a príjemcovia vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú sprístupnené a spracúvané vaším určeným predajcom, našimi pridruženými spoločnosťami a našimi obchodnými partnermi na vyššie uvedené účely. Všetky ďalšie hovory, ktoré uskutoční váš vybraný predajca smerom k vám, sa môžu zaznamenávať v záujme kontroly kvality a na účely rozvoja zamestnancov. Vaše osobné údaje budú tiež sprístupnené a spracúvané spoločnosťou Volvo Car Corporation (švédsky právny subjekt s registračným číslom 556074-3089). V súvislosti s našimi obchodnými partnermi mimo územia EHP budeme prenášať vaše osobné údaje na základe Štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou.

Obdobie uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s vašou žiadosťou o poskytnutie služieb, informácií a marketingovej komunikácie po dobu dvanástich (12) mesiacov odo dňa, keď vám bola poskytnutá posledná služba. V prípade, že ste nás požiadali o zrušene odberu našej ďalšej marketingovej komunikácie, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ďalších 12 mesiacov iba na štatistické účely.

Vaše práva a kontaktné údaje
Ak máte záujem o ďalšie informácie o svojich právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžete získať ďalšie informácie a podať sťažnosť, ako aj kontaktné údaje nášho zástupcu zodpovedného za ochranu údajov, navštívte stránku https://support.volvocars.com/privacy.