Informačný oznam

Prevádzkovateľ
Spoločnosť Volvo Car Corporation, švédsky právny subjekt s registračným číslom spoločnosti 556074-3089 so sídlom na adrese 405 31, Göteborg, Sweden, ďalej označovaná ako „VCC“, „my“, „náš“, „naša“, „naše“ a „nás“, bude ako prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nasledujúcimi postupmi.

Účel a právny základ spracovania
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame v súvislosti s vašou žiadosťou dotknutej osoby (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.). Účel spracovania je spracovať vašu žiadosť dotknutej osoby. Poskytnuté osobné údaje spracúvame aj na vývoj a štatistické účely týkajúce sa nášho systému správy žiadostí dotknutých osôb.

Právny základ spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou na spracovanie vašej žiadosti dotknutej osoby je, že takéto spracovanie je potrebné na zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami, ktoré musíme dodržiavať v súvislosti s vašimi právami. Právny základ spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely vývoja a štatistické účely je, že takéto spracovanie je potrebné vzhľadom na naše oprávnené záujmy.

Poskytovanie a príjemcovia vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú poskytnuté našim pobočkám a obchodným partnerom, ktorí ich spracujú na vyššie uvedené účely. V súvislosti s našimi pobočkami a obchodnými partnermi mimo EHP prenesieme vaše osobné údaje s ohľadom na štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou, pričom budeme vaše osobné údaje chrániť.

Čas uchovávania
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s vašou žiadosťou týkajúcou sa osobných údajov po dobu dvanásť (12) mesiacov od dátumu splnenia vašej žiadosti.

Vaše práva a kontaktné údaje spoločnosti VCC
Ďalšie informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov a kontaktné údaje na získanie ďalších informácií a podávanie sťažností, ako aj kontaktné údaje na pracovníka zodpovedného za ochranu údajov nájdete na adrese https://support.volvocars.com/privacy.