Verzia článku 3.0.18

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

17w38 - Support site - Legal icon

Posledná aktualizácia: 1. októbra 2020

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Volvo Car Corporation, jej národné obchodné spoločnosti a pridružení maloobchodníci v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „spoločnosti Volvo Cars", „my", „naše" a „nás") spracúvajú údaje zákazníkov v kontexte našich hlavných produktov a služieb.

Nižšie nájdete:

Aké osobné údaje všeobecne spracúvame

Ako pristupujeme k výberu a kontrole zákazníka

S kým zdieľame vaše osobné údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

Informačná bezpečnosť

Kontaktné údaje

  Nejde o oznámenie o ochrane osobných údajov v zmysle článku 13 GDPR, ale skôr o všeobecné vyhlásenie o postupoch, ktoré je doplnené oznámeniami o ochrane osobných údajov podľa GDPR, ako napríklad:

  • Oznámenie o ochrane osobných údajov vo vozidle: vysvetľuje spracovanie vašich údajov pri vedení vozidla Volvo;
  • Oznámenie o ochrane osobných údajov pri predaji: vysvetľuje spracovanie vašich údajov, keď jednáte s maloobchodným predajcom Volvo Cars (buď pri kúpe vozidla, alebo pri jeho servise);
  • Volvo ID: poskytuje informácie o spracovaní súvisiace s používaním Volvo ID;
  • Volvo On Call: informuje vás o spracovaní údajov v rámci aplikácie Volvo Cars;
  • Oznámenie o ochrane osobných údajov webových stránok: adresuje informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používaním našich webových stránok;
  • Zákaznícky servis a podpora: popisuje naše spracovanie údajov, keď kontaktujete naše centrá starostlivosti o zákazníkov;
  • Manipulácia s právami dotknutej osoby podľa GDPR: popisuje naše spracovanie údajov, keď podáte žiadosť dotknutej osoby podľa GDPR.

  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na:

  • naše národné predajné spoločnosti mimo Európskeho hospodárskeho priestoru;
  • autorizovaní maloobchodníci spoločnosti Volvo Car, pokiaľ nie sú súčasťou skupiny Volvo Car Group;
  • autorizovaní dovozcovia spoločnosti Volvo Car;
  • tretie strany, ktorým priamo poskytujete svoje informácie (napríklad predplatné, poisťovacie spoločnosti, externí poskytovatelia aplikácií atď.);
  • ak je vaše vozidlo značky Volvo vybavené operačným systémom Google Android, tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Google.

  Tieto subjekty sú nezávislými kontrolórmi spoločnosti Volvo Cars a zodpovedajú za svoj vlastný zber informácií. Ďalšie informácie získate priamo od týchto subjektov a z ich konkrétnych oznámení o ochrane osobných údajov.

  1. Aké osobné údaje všeobecne spracúvame

  Spracovanie vašich osobných údajov je zásadné pre to, aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty a služby. Vážime si vašu dôveru, ktorú nám dávate poskytnutím svojich osobných údajov a vaše súkromie považujeme za kľúčovú súčasť nami ponúkaných služieb. Keď používate naše vozidlá alebo aplikácie, musíme spracúvať osobné údaje, t. j. informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Keď spracúvame vaše údaje, robíme to na základe vášho súhlasu, aby sme mohli uzavrieť zmluvu, splniť si svoje zákonné povinnosti alebo sledovať svoje vlastné oprávnené záujmy. Právny základ vždy závisí od konkrétnych osobných údajov a činností spracovania v konkrétnom prípade a je uvedený v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov pre príslušný produkt alebo službu.

  Spravidla môžu údaje, ktoré spracovávame, obsahovať nasledujúce kategórie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v každom príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov pre príslušný produkt alebo službu:

  • Identifikačné údaje ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
  • Technické údaje o vašom vozidle, napríklad identifikačné číslo vozidla (VIN), model, informácie o nákupe, história údržby, štatistika používania vozidla atď.
  • Údaje z analýzy jazdy ako sú namerané hodnoty senzorov, chybové kódy, počet najazdených kilometrov, počty použitia funkcie štart/stop, údaje o bezpečnosti, údaje o emisiách, vyhľadávacie dotazy, navigačné služby, poloha vozidla atď.
  • Zmluvné údaje ako napríklad informácie o nákupe a používaní našich produktov a služieb, ako aj preferencie/nastavenia zákazníkov, história objednávok, Volvo ID atď.
  • Ďalšie údaje, ktoré sa generujú pri spracovaní vašej žiadosti, napr. údaje z našich služieb Volvo On Call alebo Volvo Valet, kreditná história a bankové údaje atď.

  V niektorých prípadoch od vás nezhromažďujeme vaše osobné údaje priamo, ale naopak, dostávame ich od tretích strán - ale iba ak to umožňuje zákon. Jedným z príkladov, kedy získavame vaše osobné údaje odinakiaľ, je vykonávanie úverových kontrol - v tomto prípade dostávame informácie o vašej dôveryhodnosti od úverových agentúr s cieľom chrániť naše vlastné oprávnené záujmy. Ak zhromažďujeme vaše osobné údaje od tretej strany, osobitne na to upozorňujeme v našich individuálnych oznámeniach o ochrane osobných údajov.

  Keď spoločnosť Volvo Cars spracúva vaše osobné údaje, nastáva to za nasledujúcich okolností, ktoré sú podrobnejšie uvedené v každom príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov pre príslušný produkt alebo službu:

  • Údaje potrebujeme na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu: keď si objednávate auto alebo diely, ako aj rôzne nami poskytované služby, musíme vaše údaje spracovať, aby sme vám mohli dodať produkt alebo službu.
  • Máme právne povinnosti spracúvať vaše údaje: existujú situácie, keď rôzne zákony vyžadujú, aby sme spracovali údaje o vás. Môže to byť prípad niektorých prvkov vozidla, napríklad eCall (po aktivácii musí odosielať pohotovostným službám konkrétne typy údajov), záruky na naše produkty (ktoré môžeme poskytnúť iba ak vieme, kedy a ktoré auto ste si kúpili, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa záručnej udalosti), keď od orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov dostaneme povinný príkaz na zverejnenie údajov, ako aj naše právne a regulačné povinnosti - napríklad v oblasti obchodných, daňových, oblasti prania špinavých peňazí, trestných a finančných zákonov - a zabezpečenie nášho súladu s oficiálnymi požiadavkami.
  • Máme presvedčivý záujem: Vaše osobné údaje budeme spracovávať, aby sme vám mohli poskytnúť rôzne vlastnosti vozidla, záručné služby alebo informácie o zvolávacej kampani; neustále zvyšovať výkon, kvalitu a bezpečnosť našich vozidiel, výrobkov a služieb; a domáhať sa zákonných práv alebo brániť sa v súdnych sporoch. Subjekty spoločnosti Volvo Car, ktoré poskytujú služby zaplatené dodatočne, môžu vykonať úverové kontroly, aby mohli povoliť poskytovanie služieb pre vás (napríklad Care by Volvo).
  • Súhlasíte so spracovaním svojich údajov: V iných situáciách vás požiadame o súhlas so spracovaním osobných údajov.

  2. Ako pristupujeme k výberu a kontrole zákazníka

  Žiadame vás o súhlas všade tam, kde je tento súhlas potrebný na to, aby sme mohli spracovávať vaše osobné údaje. Výber zákazníka považujeme za kľúčový faktor, ale zároveň si uvedomujeme, že súhlas so spracovaním osobných údajov nie je vždy tým správnym riešením - z tohto dôvodu (a pokiaľ príslušné právne predpisy nevyžadujú iný prístup) nežiadame súhlas so spracovaním osobných údajov, napríklad: keď k tomu dochádza ako súčasť zmluvy s vami, keď sa riadime zákonnou povinnosťou alebo keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sledujeme my alebo tretia strana (pokiaľ vaše záujmy alebo základné práva a slobody prevažujú nad našimi záujmami). Spracovanie osobných údajov pre naše oprávnené záujmy by zahŕňalo, napríklad spracovanie, ktoré sa vyskytuje ako súčasť bezpečnostných prvkov našich vozidiel, poskytovanie súvisiacich služieb zákazníkom a výskum budúceho vývoja našich výrobkov a aplikácií.

  Niekedy jednoducho aj vedenie vozidla Volvo môže znamenať, že je potrebné štandardne spracovávať osobné údaje. Naším cieľom je informovať o tom zákazníkov skôr, ako si kúpia auto, aby mohli urobiť informované rozhodnutie.

  3. S kým zdieľame vaše osobné údaje

  Za účelom poskytovania našich služieb zdieľame vaše údaje aj s ďalšími príjemcami v rámci EHP, napríklad s našimi pridruženými spoločnosťami, spracovateľmi údajov a inými verejnými a súkromnými subjektmi, ako sú napríklad naši poskytovatelia služieb.

  Údaje zdieľame s ďalšími príjemcami v čo najväčšej miere po pseudonymizácii z niekoľkých oprávnených dôvodov:

  • v rámci našich bežných obchodných aktivít využívame externé subjekty, ktoré nám poskytujú služby, čo si vyžaduje prístup k údajom, ktoré uchovávame, alebo údaje spracúvame v našom mene - v Európskej únii sa tieto extrémne subjekty nazývajú „spracovatelia";
  • do našich automobilov vkladáme technológiu, ktorá spočíva v tom, že externí poskytovatelia zhromažďujú údaje priamo z automobilov na vlastné účely (títo sa v Európskej únii nazývajú „samostatní kontrolóri");
  • v rámci našich výskumných aktivít zdieľame údaje s výskumnými ústavmi a univerzitami;
  • zdieľame údaje aj s verejnými orgánmi, keď prispievame k iniciatívam vo verejnom záujme (napríklad sledovanie stavu vozovky) a s orgánmi činnými v trestnom konaní, keď potrebujú informácie na vykonávanie svojich činností v oblasti prevencie a sankcií; a
  • V obmedzených situáciách a spravidla iba v anonymizovanej podobe údaje speňažujeme prostredníctvom licencií a iných zmluvných dohôd so súkromnými subjektmi.

  Týka sa to, samozrejme, dobrovoľného zdieľania údajov. Môžeme tiež poskytnúť vaše informácie orgánom činným v trestnom konaní, súdom, dozorným orgánom, iným štátnym orgánom alebo iným tretím stranám, ak je to nevyhnutné pre to, aby spoločnosť Volvo Cars dodržala právne a regulačné povinnosti a bránila sa proti právnym nárokom, alebo aby sme vymáhali naše vlastné nároky. Možno bude tiež potrebné zdieľať vaše údaje z dôvodu ochrany práv tretích strán, napríklad na zaistenie niekoho osobnej bezpečnosti.

  Dobrovoľné zdieľanie osobných údajov pre vlastné účely externého príjemcu sa uskutoční (v súlade so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov) iba:

  • ak príjemca preukáže, že jeho potreba je verejnoprospešná; alebo
  • ak vylepšuje naše produkty alebo služby; alebo
  • so súhlasom dotknutej osoby.

  Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s európskymi zákonmi o ochrane údajov. Ak sú vaše osobné údaje zdieľané s príjemcami v tretích krajinách, t. j. s príjemcami, ktorých sídlo alebo miesto podnikania nie je v členskom štáte EÚ alebo EHP, potom sa to deje na základe rozhodnutí o primeranosti prijatých Európskou Komisiou podľa čl. 45 GDPR, alebo podlieha primeraným zárukám na prenos údajov podľa čl. 46 f. GDPR, alebo na základe odchýlok podľa čl. 49 GDPR. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako chránime vaše osobné údaje pri ich prenose do krajín mimo EHP v konkrétnych situáciách, prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre produkt alebo službu, o ktorú sa zaujímate. Ak to nestačí, môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

  4. Ako dlho uchovávame vaše údaje

  Vaše osobné údaje spracovávame a ukladáme na rôzne časové obdobia, ktoré sú podrobnejšie uvedené v každom príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov pre daný produkt alebo službu. Ako dlho uchováme vaše údaje, závisí najmä od:

  • Typ spracúvaných údajov;
  • Účely spracúvania údajov;
  • Vaše vlastné nastavenia a konfigurácie, napríklad pri používaní vozidla;
  • Či uplatňujete svoje práva ako dotknutej osoby podľa GDPR, najmä vaše právo na vymazanie („právo byť zabudnutý"), a
  • Či odvoláte svoj súhlas, napríklad v rámci e-mailovej reklamy.

  Vaše osobné údaje spravidla uchovávame iba tak dlho, ako to nevyhnutne potrebujeme na splnenie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili - alebo v prípade súhlasu, kým svoj súhlas neodvoláte (pokiaľ neexistuje iný účel spracovania rovnakých údajov a ten sa nezakladá na vašom súhlase). Po dosiahnutí cieľov buď osobné údaje zablokujeme, aby ich nebolo možné ďalej spracovať, alebo ich odstránime, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody, ktoré nás oprávňujú na ich ďalšie spracúvanie. Môže to byť konkrétne vtedy, ak:

  • Súhlasili ste s ďalším spracovaním vašich údajov, napríklad tým, že ste nám umožnili spracovať vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať e-mailové reklamy,
  • Zmluvná dohoda nás oprávňuje pokračovať v spracúvaní vašich údajov,
  • Platia zákonné doby uchovávania, ktoré nás zaväzujú uchovávať určité údaje dlhšiu dobu (napríklad z daňových dôvodov),
  • Sme oprávnení pokračovať v spracúvaní údajov, alebo
  • Údaje musíme uchovávať z legálnych alebo legitímnych obchodných dôvodov, napríklad na účely obrany proti právnym nárokom alebo vymáhania našich vlastných nárokov, alebo na zabránenie podvodom alebo zneužitiu.

  5. Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

  Ako dotknutá osoba máte osobitné zákonné práva udelené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

  1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
  2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
  3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
  4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
   • máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
   • spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
   • viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
   • máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
  5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
   • spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
   • podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
   • nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
   • vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
   Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
  6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
   • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
   • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
   • na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
   • na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
  7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
  8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

  Vaše práva vo vzťahu k nám môžete uplatniť vyplnením tohto formulára, ktorý nám pomôže správne vyhovieť vašej žiadosti. Online formulár obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a posúdenie vašej žiadosti. V prípade žiadostí odoslaných telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osobou, ktorej osobné údaje sme zhromaždili a dostatočne podrobne opísať vašu žiadosť, aby sme ju mohli správne vyhodnotiť a odpovedať na ňu. Ak pomocou poskytnutých informácií nedokážeme overiť vašu totožnosť pri žiadostiach o prístup a vymazanie, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie.

  6. Informačná bezpečnosť

  Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, odcudzením a neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením, sme implementovali technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, vrátane šifrovania, kontroly prístupu a zabezpečených vývojových procesov. Tieto štandardy odovzdávame aj našim externým poskytovateľom služieb. Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný alebo nepreniknuteľný.

  7. Kontaktné údaje

  Ak chcete uplatniť svoje práva, použite príslušný webový formulár uvedený vyššie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa predmetu ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať spoločnosť Volvo Car, ktorá je v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov uvedená ako správca, podľa kontaktných údajov v ňom uvedených. Kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Volvo Car Corporation môžete aj nasledovne:

  Spoločnosť: Volvo Car Corporation

  Poštová adresa: Volvo Car Corporation,Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko

  Email: globdpo@volvocars.com

  8. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov zákazníkov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Z tohto dôvodu vám odporúčame pravidelne čítať tieto pravidlá ochrany osobných údajov zákazníkov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov zákazníkov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu. S vašimi osobnými údajmi budeme narábať v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov, podľa ktorého boli údaje zozbierané, ak nám neposkytnete súhlas na narábanie s nimi iným spôsobom.