Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Aktualizované 5/11/2020

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Kontrolný subjekt

Spoločnosť Volvo Car Corporation, švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089, so sídlom Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Gothenburg, Švédsko, ďalej len „Volvo", „my", „náš" a „nás", bude spracovávať vaše osobné údaje podľa popisu nižšie.

Účel a právny základ spracovania

Spoločnosť Volvo Cars je povinná zhromažďovať a oznamovať údaje o emisiách ako súčasť nariadenia EÚ (ES) č. 692/2008 - príloha 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Účelom spracovania údajov zaznamenaných vo vozidle spoločnosťou Volvo Cars je vykonávať výskum a vývoj výrobkov, napríklad na zlepšenie a monitorovanie kvality vozidiel a ich bezpečnostných prvkov. Účelom spracovania je tiež riadiť záručné záväzky spoločnosti Volvo Cars a plniť zákonné požiadavky týkajúce sa údajov o emisiách motora.

Právnym základom spracovania je vyššie uvedený oprávnený záujem na základe nami sledovaných cieľov.

Právnym základom na zverejnenie údajov o emisiách motorov v reálnom svete je splnenie zákonných povinností spoločnosti Volvo.

Kategórie údajov

Zhromažďujeme údaje, ako je stav a štatistika z komponentov vozidla, základné štatistiky používania automobilov, napr. počítadlo kilometrov alebo počet štartov/zastavení, ako používate a interagujete s funkciami a službami vozidla, ktorých výsledkom budú štatistické údaje, ktoré korelujú so štatistikami komponentov, s údajmi o vozidle, ktoré identifikujú hardvér vozidla a jeho softvér, diagnostické poruchové kódy (DTC), údaje zo senzorov súvisiacich DTC, údaje zo snímačov z aktívneho bezpečnostného systému vozidla a identifikačné číslo vozidla (VIN).

Zbierame tiež bezpečnostné údaje, ako napríklad neoprávnený prístup, pravosť aktualizácií softvéru, anomálie v sieti vozidla (detekcia narušenia). Okrem toho budeme zbierať parametre vozidla súvisiace s emisiami.

Zverejnenie/Prijímatelia vašich osobných údajov/Prenos

Vyššie uvedené kategórie údajov sa prenášajú z vášho vozidla do spoločnosti Volvo Cars. Parametre vozidla súvisiace s monitorovaním emisií sú hlásené štátnym orgánom podľa miestnych predpisov. Údaje o vozidle budú zverejnené a spracované našimi pobočkami a našimi obchodnými partnermi na vyššie uvedené účely, aby mohli vykonávať prácu v mene spoločnosti Volvo.

Vo vzťahu k našim obchodným partnerom, ktorí sa nachádzajú mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), prenesieme vaše osobné údaje na základe štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou Komisiou.

Čas zachovania

Údaje týkajúce sa právnych záväzkov uchovávame až 3 roky od ich prevzatia, pokiaľ nie sme povinní spracúvať určité osobné údaje na dlhšie obdobie z dôvodu právnych požiadaviek. Údaje o bezpečnostných udalostiach, údaje o aktívnych bezpečnostných udalostiach a iné, sa budú uchovávať 2 roky.

Vaše práva a kontaktné informácie

Ako fyzická osoba máte nárok na určité práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Práva, ktoré sa vzťahujú na toto spracovanie údajov o vozidle, sú:

Právo na prístup

Máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Právo na opravu

Chceme sa uistiť, že sú vaše osobné údaje presné a aktuálne. Môžete nás požiadať o opravu alebo odstránenie informácií, o ktorých si myslíte, že sú nepresné.

Právo na vymazanie

Máte tiež právo na to, aby boli vaše osobné údaje vymazané v prípade, ak boli údaje spracované nezákonným spôsobom.

Právo namietať spracovanie/obmedziť spracovanie

Okrem toho máte právo namietať a zastaviť zhromažďovanie údajov o vozidle a za určitých okolností obmedziť ich spracovanie.

Ak chcete ukončiť zber údajov zaznamenaných vozidlom a opísaných vyššie, musíte ako vlastník vozidla kontaktovať náš zákaznícky servis, buď telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom formulára uvedeného na konci. Kontaktné informácie relevantné pre váš trh nájdete na stránke support.volvocars.com/contact.

Právo podať sťažnosť u nadriadeného orgánu

Ak si myslíte, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore so zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Orgánom dohľadu vo Švédsku je Datainspektionen so sídlom:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Štokholm

Švédsko

Ak chcete uplatniť svoje práva, použite náš online WEBOVÝ FORMULÁR.

Viac informácií o vašich právach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a kontaktné údaje pre ďalšie informácie a sťažnosti, ako aj kontaktné údaje pre nášho úradníka na ochranu údajov, navštívte Volvo Car Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov (https://support.volvocars.com/privacy).


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.