Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Aktualizované 11/25/2019

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

17w38 - Support site - Legal icon

Rozsah a účel

Tieto pravidlá sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov zákazníkov vo všetkých spoločnostiach zahrnutých do spoločnosti Volvo Car Group („Volvo Cars“, „naše“, „nás“ alebo „my“). Účelom týchto zásad je poskytnúť našim súčasným, bývalým a potenciálnym zákazníkom (spoločne len „zákazníci“ alebo „vy“) všeobecné porozumenie:

 • Okolnosti, za ktorých zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje
 • Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme
 • Dôvody zhromažďovania vašich osobných údajov
 • Spôsoby nakladania s vašimi osobnými údajmi
 • Rozdelenie zodpovednosti za spracovanie osobných údajov medzi rôzne právnické osoby spoločnosti Volvo Cars a
 • Kontaktné údaje pre nás, aby ste mohli dostávať informácie o vašich právach a nárokovať si ich v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov zákazníkov preto neupravujú spracovanie osobných údajov vykonávaných nezávislým lokálnymi zástupcami. Pre informácie o spracovaní osobných údajov pre takýto subjekt odkazujeme na príslušnú spoločnosť. Kontaktné údaje nájdete v Právne kontakty.

Tieto zásady priebežne aktualizujeme, aby odrážali opatrenia spoločnosti Volvo Cars vo vzťahu k vašim osobným údajom.

Kontrolný subjekt

Spoločnosť Volvo Car Corporation (švédsky právny subjekt s registračným číslom 556074-3089) je kontrolným subjektom vo vzťahu k spracovaniu vašich osobných údajov pre výskum a vývoj nových a súčasných modelov automobilov a tiež pre niektoré globálne služby ponúkané zákazníkom. Okrem toho spoločnosť Volvo Car Corporation je kontrolným subjektom pre akékoľvek spracovanie osobných údajov vo vzťahu k monitorovaniu kvality automobilov a akýmkoľvek potenciálnym bezpečnostným zvolávacím akciám, ako aj k splneniu regulačných požiadaviek.

Každá národná predajná spoločnosť v rámci spoločnosti Volvo Cars je vo všeobecnosti zodpovedná za marketing, predaj a vzťahy so zákazníkmi, ako aj za služby špecifické pre daný trh. Národná predajná spoločnosť je kontrolórom pre spracovanie osobných údajov na tieto účely. Na trhoch bez národnej predajnej spoločnosti má dovozca zvyčajne rovnakú zodpovednosť ako národná predajná spoločnosť. Preto je v týchto prípadoch kontrolným subjektom dovozca. Spoločnosť Volvo Cars zmluvne vyžaduje, aby jej predajcovia a opravovne dodržiavali pravidlá týkajúce sa ochrany údajov. Upozorňujeme vás, že spoločnosť Volvo Cars a jej autorizovaní predajcovia a servisy sú samostatné právnické osoby a za prípadné porušenie zákonov takýmito entitami vo všeobecnosti nezodpovedáme. Ak máte otázky ohľadom použitia osobných údajov u vášho predajcu alebo servisu, kontaktujte priamo predajcu alebo servis.

Kontaktné údaje nájdete v Právne kontakty.

Princípy spracovania údajov

Spracovanie vašich osobných údajov tvorí dôležitú súčasť nášho poskytovania produktov a služieb pre vás. Vážime si vašu dôveru, ktorú nám dávate poskytnutím svojich osobných údajov, a vaše súkromie považujeme za kľúčovú súčasť nami ponúkaných služieb. Aby sme ochránili vaše osobné údaje, ale zároveň zvyšovali pridanú hodnotu pre zákazníkov a ponúkali vylepšený a bezpečnejší zážitok z jazdy, riadime sa nasledujúcimi piatimi princípmi.

Sloboda voľby

Vaše osobné údaje patria vám. Snažíme sa nevytvárať žiadne predpoklady o vašich preferenciách o súkromí a snažíme sa naše služby navrhnúť tak, aby ste si mohli zvoliť, či nám chcete alebo nechcete poskytnúť svoje osobné údaje.

Vyváženie záujmov

V prípade, že je spracovanie vašich osobných údajov nutné pre nasledovanie opodstatneného cieľa a tento záujem preváži potrebu ochrany vášho súkromia, niektoré osobné údaje môžeme spracovať bez získania vášho súhlasu, ak to dovoľuje zákon. V niektorých iných situáciách môžeme vaše osobné údaje spracovať aj bez vášho súhlasu, ak je to potrebné v súlade s platnými zákonmi. Podrobnejšie informácie nájdete v doleuvedenej časti „Súhlas“.

Proporcionalita

Spoločnosť Volvo Cars spracováva osobné údaje našich zákazníkov len vtedy, ak je to primerané, relevantné a nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý boli zhromaždené. V prípade, keď je možné funkciu alebo službu dosiahnuť pomocou anonymizovaných údajov, vaše osobné údaje sa snažíme anonymizovať. Ak s vašimi osobnými údajmi spojíme anonymizované alebo iné ako osobné údaje, budeme s nimi po dobu pokým budú spojené nakladať ako s osobnými údajmi.

Transparentnosť a bezpečnosť

Spoločnosť Volvo Cars sa snaží byť transparentná v tom, aké osobné údaje spracovávame a na aké účely. Chrániť vaše osobné údaje je aj v našom záujme, pretože jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Volvo Cars je chrániť to, čo je pre vás dôležité. Na požiadanie spoločnosť Volvo Cars poskytne zákazníkom ďalšie informácie týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Dodržiavanie právnych predpisov

Zásadou spoločnosti Volvo Cars je dodržiavanie platných zákonov, pravidiel a nariadení týkajúcich sa súkromia a ochrany údajov v každej jednej krajine, v ktorej pôsobíme. V prípade potreby upravíme naše spracovanie osobných údajov uvedené v týchto zásadách tak, aby vyhovovalo platným právnym predpisom.

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Volvo Cars o vás a vozidle budú použité na:

 • poskytovanie produktov a služieb pre vás vrátane overenia oprávnenosti na určité nákupy a služby, ako aj na poskytovanie pokročilých ponúk a zážitkov,
 • informovanie vás o aktualizáciách alebo zmenách v našich produktoch a službách, okrem iného vrátane zmien našich podmienok a zásad,
 • informovanie vás o nových produktoch, službách a udalostiach,
 • poskytovanie podpory vozidiel a služieb (záručný servis, zvolávacie informácie, atď.),
 • účely vývoja produktov, napríklad na zlepšenie výkonu, kvality a bezpečnosti vozidiel,
 • vyhodnotenie a vylepšovanie našich ponúk a komunikácie so zákazníkmi;
 • dodržiavanie zákonných požiadaviek alebo zákonných úradných žiadostí;
 • informovanie o našich produktoch a službách a identifikácia tých, ktoré vás môžu zaujímať;
 • uskutočňovanie prieskumu trhu,
 • na analýzu a účely profilovania zákazníkov (online a sociálne), ktoré vykonávame my a naši vybraní dodávatelia.

Užitočné definície

Spoločnosť Volvo Cars používa nižšie uvedené definície v týchto zásadách:

 • „Kontrolný subjekt“ predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo v spojení s inými určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov;
 • „Spracovateľ“ predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, štátny orgán, agentúru, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra;
 • „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden, alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • „Spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo komplex operácií, ktorá sa vykonáva na osobných údajoch alebo sadách osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, uskladnenie, úprava alebo nahradenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, odhalenie prenosom, šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, upravenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie;
 • „Citlivé osobné údaje“ znamenajú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, alebo členstvo v odboroch a spracovanie genetických údajov, biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia, alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Zhromažďovanie údajov

Môžete nám poskytnúť informácie o vás alebo vašom vozidle, keď využívate služby Volvo Cars vo vozidle alebo mimo neho, alebo pri iných kontaktoch so spoločnosťou Volvo Cars, napríklad prostredníctvom našich webových stránok alebo zákazníckych centier (v tejto súvislosti si prosím všimnite, že telefónne hovory môžu byť zaznamenané s vaším súhlasom na účely zabezpečenia kvality). Takéto údaje môžeme tiež získať od autorizovaných predajcov a servisov alebo ďalších tretích strán. Takéto údaje môžu zahŕňať:

 • vaše kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, atď.),
 • demografické údaje (vek, rodinný stav, zloženie domácnosti, atď.),
 • informácie o vozidle (identifikačné číslo vozidla (VIN), model, dátum kúpy, servisná história, atď.),
 • údaje o polohe vytvorené vašou činnosťou (navigačná asistencia, vyhľadávacie dotazy, zdieľanie polohy, atď.),
 • údaje vzťahujúce sa k vašej kúpe a používaniu našich produktov a služieb (preferencie a nastavenia zákazníka, história nákupov, Volvo ID atď.).

Vaše vozidlo tiež automaticky zhromažďuje údaje o vozidle a jeho okolí, tie sú primárne technického charakteru a na vás ako na osobu sa priamo nevzťahujú. Tieto údaje („Údaje zaznamenané vozidlom“) sú typicky prepojené s identifikačným číslom vozidla (VIN) a teda môžu byť vystopovateľné k smerom k vám. Údaje zaznamenané vozidlom môžu obsahovať:

 • bezpečnostné informácie (spustenie airbagov alebo napínačov pásov, zatvorenie alebo otvorenie dverí a okien, atď.),
 • stav funkcií systému (motora, plynového pedála, volantu, bŕzd, atď.);
 • údaje o jazde (rýchlosť vozidla, používanie pedála brzdy a akcelerátora, pohyb volantu, atď.),
 • údaje o polohe (pozícia vozidla v prípade nehody, atď.),
 • údaje o okolí (teplota v okolí vozidla, obraz, atď.).

Informácie o niektorých Údajoch zaznamenávaných vozidlom sú tiež uvedené v návode na obsluhu.

Ak zhromažďujeme a spracúvame citlivé osobné údaje, sme obzvlášť opatrní a používame ďalšie opatrenia v zmysle platných zákonov. Aby sme zabránili pochybnostiam, upozorňujeme, že platné zákony môžu vyžadovať, aby sa aj s inými podobnými údajmi nakladalo ako s citlivými osobnými údajmi.

Oznámenie

V prípade, že je to primerané a praktické, alebo ak to vyžadujú platné zákony, pri zhromažďovaní alebo registrácii vašich osobných údajov vám poskytneme: (i) špecifické informácie o účeloch spracovania vašich osobných údajov, (ii) identitu kontrolóra, (iii) identity akýchkoľvek tretích strán, ktorým môžu byť údaje odovzdané, a (iv) ďalšie informácie potrebné pre zaistenie, aby ste mohli chrániť svoje práva. Tieto informácie môžu byť poskytnuté napríklad pri kúpe vozidla, v infotainmentovom systéme vozidla, v mobilných aplikáciách vyvinutých spoločnosťou Volvo Cars, na stránke https://www.volvocars.com alebo iným spôsobom v zmluve, ktorú uzavriete so spoločnosťou Volvo Cars.

Udelenie súhlasu

V prípade, že je to primerané a praktické, alebo ak to vyžadujú platné zákony, pred zhromažďovaním alebo použitím vašich osobných údajov vás požiadame o udelenie súhlasu. Požiadavka o udelenie súhlasu bude zrozumiteľná a špecifická a poskytne vám primeraný základ pre vaše rozhodnutie. Váš súhlas nikdy nebudeme brať za samozrejmý. Namiesto toho sa ubezpečíme, že môžete vyjadriť súhlasiť jasným a transparentným spôsobom. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, napríklad ukončením používania danej služby alebo kontaktovaním spoločnosti Volvo Cars na adrese v doleuvedenej časti „Informácie a prístup“. Ak súhlas neudelíte, pravdepodobne nebudete môcť využívať služby alebo niektoré časti služieb.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov bez súhlasu

Zhromažďovanie a používanie údajov zaznamenaných vozidlom môžu byť potrebné pre: (i) technikov na diagnostiku a odstránenie porúch vo vozidiel počas servisu a údržby vozidiel, (ii) vývoj produktov spoločnosti Volvo Cars, napríklad pre vylepšenie kvality a bezpečnostných funkcií vozidiel, (iii) správu záruk spoločnosti Volvo Cars a (iv) naplnenie zákonných požiadaviek. Pri zhromažďovaní alebo používaní údajov zaznamenaných vozidlom na tieto účely alebo podobné oprávnené záujmy sledované spoločnosťou Volvo Cars vo všeobecnosti nevyžadujeme váš súhlas, pokiaľ to nie je potrebné v individuálnom prípade alebo to nepožadujú platné zákony.

Aplikácie tretích strán

Máte prístup k aplikáciám a iným službám spojeným s vozidlom, ktoré však poskytujú tretie strany. Táto strana môže napríklad vyžadovať prenos údajov o polohe a ostatných údajov zaznamenaných vo vozidle tejto tretej strane. Spoločnosť Volvo Cars nenesie zodpovednosť za zhromažďovanie alebo používanie osobných údajov v aplikáciách alebo službách poskytovaných treťou stranou a odporúča, aby ste si pred používaním týchto aplikácií starostlivo preštudovali príslušné podmienky pre takéto aplikácie alebo služby (prípadne akékoľvek zásady integrity). Ak máte otázky ohľadom používania vašich osobných údajov u určitej tretej strany, obráťte sa priamo na túto tretiu stranu.

Medzinárodné prenosy

Spoločnosť Volvo Cars môže previesť vaše osobné údaje príjemcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré môžu mať odlišné zákony na ochranu údajov. Patria sem krajiny, o ktorých sa Komisia EÚ domnieva, že nemajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak k tomu dôjde, spoločnosť Volvo Cars zabezpečí, aby existoval právny dôvod na prevod v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Budete tiež informovaní o právnom základe, o zavedených bezpečnostných opatreniach a o tom, kde môžete získať kópiu informácií o týchto zárukách.

Použitie údajov

Pri väčšine spracovaní údajov môžete odstúpiť od použitia vašich osobných údajov pomocou aktualizácie vašich nastavení, ukončenia danej služby, odvolania vášho súhlasu so spracovaním prostredníctvom kontaktovania spoločnosti Volvo Cars na adrese uvedenej v časti „Informácie a prístup“ nižšie alebo iného spôsobu podľa našich pokynov. Ak z platných zákonov nevplýva inak, vo všeobecnosti nemôžete odstúpiť od spracovania vašich osobných údajov:

 • vo vzťahu k určitým úkonom zhromažďovania a ďalšieho spracovania údajov zaznamenaných vozidlami, ktoré sa týkajú bezpečnosti, kvality a zlepšenia výrobkov;
 • vykonávanom s účelom poskytovania dôležitých oznámení pre vás, napríklad o zmenách našich podmienok a zásad alebo v prípade zvolávania produktov,
 • vykonávanom pre účely naplnenia našich zákonných záväzkov.

Uchovávanie

Vaše osobné údaje uchováme iba tak dlho, koľko bude potrebné na splnenie účelov definovaných v týchto zásadách alebo účelov, o ktorých ste boli informovaní iným spôsobom. To znamená, že ak ste súhlasili s naším spracovaním vašich osobných údajov, údaje uchováme na tak dlho, pokým trvá zákaznícky vzťah (a ak je to možné, až do uplynutia záručnej lehoty) alebo kým váš súhlas neodvoláte. Ak ste svoj súhlas odvolali, niektoré vaše údaje môžeme napriek tomu naďalej uchovávať po dobu potrebnú na to, aby sme splnili naše zákonné záväzky a mohli sa chrániť v prípade právnych sporov. Ak sme nedostali váš súhlas na spracovanie, osobné údaje budú uchované len v rozsahu, v akom to zákon umožňuje.

Kvalita údajov

Keď spracovávame vaše osobné údaje, snažíme sa o ich správnosť a aktuálnosť. Pokúšame sa vymazať alebo opraviť osobné údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné. Podrobnejšie informácie a o vašich právach pre zaistenie presnosti vašich osobných údajov držaných u nás nájdete v nasledujúcej časti „Informácie a prístup“.

Informácie a prístup

Ako je uvedené v časti „Oznámenie“ vyššie, môžeme vám poskytnúť špecifické informácie o našom spracovaní vašich osobných údajov pri zhromažďovaní alebo registrácií týchto údajov. Máte právo požadovať (i) kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, (ii) opravu alebo odstránenie osobných údajov, o ktorých si myslíte, že sú nepresné, a (iii) vymazanie vašich osobných údajov a obmedzenie nášho spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov a tiež dostať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a nechať ich preniesť na iného kontrolóra.

Žiadosti je potrebné zaslať právnemu subjektu uvedenému na konci tohto dokumentu. Vaše požiadavky budú spracované riadne a včas. Ak platné zákony ustanovujú za splnenie vašich požiadaviek administratívny poplatok, spoločnosť Volvo Cars si môže takýto poplatok účtovať. Okrem toho môžete získať prístup k prehľadu určitých osobných údajov, ktoré ste poskytli priamo a ktoré vlastní spoločnosť Volvo Cars a opraviť alebo aktualizovať svoje informácie, a to prihlásením do spotrebiteľského portálu Volvo Cars alebo podobnej služby ponúkanej na vašom miestnom trhu. Ďalšie informácie o svojich právach získate od nášho úradníka pre ochranu údajov. Pozrite si kontaktné detaily nášho úradníka pre ochranu údajov na konci tohto dokumentu.

Bezpečnosť

Spoločnosť Volvo Cars vykonala technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnému alebo protizákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenom vyzradeniu alebo prístupu a akémukoľvek ďalšiemu nezákonnému spôsobu spracovania.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Spoločnosť Volvo Cars môže vaše osobné údaje zdieľať:

 • medzi jednotkami Volvo Cars;
 • s autorizovanými predajcami a servismi spoločnosti Volvo Cars za účelom distribúcie ponúk produktov a služieb a iných informácií pre vás; s inými obchodnými partnermi na účely distribúcie ponúk produktov a služieb a iných oznámení pre vás alebo na účely výskumu a vývoja,
 • v spojení s predajom alebo prevodom entity spoločnosti Volvo Cars alebo jej majetku,
 • podľa požiadaviek zákona, napríklad v spojení s vládnymi prieskumami, spormi alebo ďalšími právnymi procesmi alebo požiadavkami,
 • keď v dobrej viere predpokladáme, že poskytnutie údajov je potrebné na ochranu našich práv, napríklad pre vyšetrenie možných porušení našich podmienok alebo pre zabránenie podvodom alebo ďalším bezpečnostným problémom,
 • s inými obchodnými partnermi alebo tretími stranami, keď ste si zvolili, aby ste od nich prijali službu a povolili im, aby požiadali o údaje od spoločnosti Volvo Cars (napr. služba Volvo In-car Delivery),
 • s našimi poskytovateľmi produktov a služieb, ktorí pracujú v našom mene v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi použitia, napr. poskytovatelia bezdrôtových služieb, spoločnosti, ktoré sú hostiteľmi alebo prevádzkovateľmi našich webových stránok, odosielajú komunikáciu, vykonávajú analýzu údajov, spracovatelia kreditných kariet alebo poskytovatelia systémov potrebných na spracovanie, uchovávanie alebo správu kreditných kariet alebo finančných informácií,
 • s poskytovateľmi tiesňových služieb, ako sú napríklad výkonné orgány, poskytovatelia cestnej asistenčnej služby a poskytovatelia ambulantných služieb, aby mohli poskytovať súvisiace služby (napríklad v prípade podpory v núdzi Volvo On Call).

Entita spoločnosti Volvo Cars predstavujúca kontrolóra vašich osobných údajov poskytne, vo všeobecnosti, vaše osobné údaje tretej strane iba v prípade, ak na to získala váš súhlas. Ak je to povolené zákonom, vaše osobné údaje môžeme zdielať bez vášho súhlasu v nasledujúcich prípadoch, ak nepovažujeme váš súhlas za potrebný v individuálnom prípade alebo váš súhlas nevyžaduje zákon:

 • keď je zverejnenie vyžadované zákonom,
 • keď je poskytnutie údajov potrebné pre účely oprávneného záujmu nasledovaného spoločnosťou Volvo Cars (napríklad na ochranu vašich zákonných práv podľa opisu vyššie).

Spracovanie údajov v našom mene

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov spoločnosti Volvo Cars a jej dodávateľov, ktorí údaje potrebujú na spracovanie údajov v našom mene a ktorí sú zmluvne viazaní udržiavať vaše osobné údaje dôverné a v bezpečí. Snažíme sa zvoliť také možnosti služieb spracovania údajov, ktoré najlepšie ochránia integritu vašich osobných údajov voči tretím stranám. Niektoré z týchto spracovateľských aktivít by sa mohli vykonávať mimo EHP na základe osobitného právneho základu, ako to vyžaduje vnútroštátne právo.

Marketing

Vaše osobné údaje nepredáme ani nevymeníme s tretími stranami bez vášho súhlasu. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami pre marketingové účely, pokiaľ sme na takéto poskytnutie osobných údajov nezískali od vás súhlas. Ak ste takýto súhlas poskytli, ale od tretej strany už nechcete prijímať marketingové materiály, kontaktujte priamo túto tretiu stranu. Môžeme vám poskytovať informácie o nových produktoch, službách, udalostiach alebo podobných marketingových aktivitách. Ak sa chcete odhlásiť z daných e-mailových noviniek alebo obdobných oznámení, prosím, postupujte podľa pokynov v príslušnom oznámení. Môžete tiež použiť svoje konto na zákazníckom portáli Volvo Cars alebo podobnú službu ponúkanú na miestnom trhu, aby ste mohli vylúčiť špecifické typy komunikácie od spoločnosti Volvo Cars a zmeniť predtým zadané predvoľby.

Webové stránky a súbory cookies

Vo všeobecnosti môžete navštíviť webové stránky Volvo Cars bez toho, aby ste nám povedali, kto ste alebo nám poskytli akékoľvek informácie o sebe. Aby sme vám mohli poskytnúť určité služby alebo ponuky, často potrebujeme zaznamenať určité položky osobných údajov, ako napríklad vaše meno a e-mailovú adresu. Taktiež môžeme zhromažďovať (prostredníctvom súborov cookies) anonymné informácie o tom, ako ste pred zaznamenaním používali naše webové stránky. Tieto informácie nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky alebo marketing. Všetky webové stránky Volvo Cars otvorené pre našich zákazníkov obsahujú informácie o používaní súborov cookies. V niektorých krajinách tiež existuje online postup pre prijatie alebo zamietnutie súborov cookies. Ďalšie informácie týkajúce sa používania súborov cookies nájdete v miestnych informáciách týkajúcich sa súborov cookies uverejnených pre vašu krajinu na adrese https://www.volvocars.com (najprv vyberte svoju krajinu alebo oblasť a potom prejdite nadol a kliknite na položku Cookies).

Aplikácie

Keď si stiahnete alebo zaregistrujete niektorú z našich aplikácií, môžete nám odoslať osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie registračné informácie. Okrem toho môžeme pri používaní našich aplikácií automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane technických informácií týkajúcich sa mobilného zariadenia, či informácie o spôsobe, akým aplikáciu používate. V závislosti od konkrétnej používanej aplikácie a až potom, čo ste súhlasili s takýmto zhromažďovaním, môžeme zhromažďovať aj informácie uložené vo vašom zariadení vrátane kontaktných informácií, informácií o polohe alebo iného digitálneho obsahu. Ďalšie informácie o type informácií, ktoré zhromažďujeme, sú uvedené v informačnom upozornení a/alebo v osobitnom oznámení pre každú konkrétnu aplikáciu.

Služby a aplikácie tretích strán

Niektoré aplikácie tretej strany, ktoré si stiahnete, sú predinštalované alebo si ich môžete zaregistrovať, môžu obsahovať samostatné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov platné bez ohľadu na naše pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Volvo Cars nezodpovedá za používanie osobných údajov v aplikáciách alebo službách tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pred registráciou, sťahovaním alebo používaním dôkladne prezreli používateľské podmienky a zásady ochrany osobných údajov pre každú službu alebo aplikáciu tretej strany. Taktiež vám odporúčame po stiahnutí vyhľadať možnosti pre ochranu osobných údajov a kontrolu v aplikáciách tretích strán.

Deti

Naše služby nie sú určené pre deti. Nebudeme vedome vyžadovať ani zhromažďovať žiadne osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov, ani im nebudeme ponúkať naše produkty alebo služby. Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje, rodič alebo opatrovník tohto dieťaťa nás môže kontaktovať, aby sme tieto informácie vymazali z našich záznamov. Ak ste presvedčení, že by sme mohli mať nejaké informácie od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme neúmyselne získali osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 13 rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku v závislosti od konkrétnej jurisdikcie, podnikneme kroky na čo najskoršie odstránenie týchto informácií.

Monitoring

V dôsledku zákonných požiadaviek musíme sledovať, ako funguje náš systém. Týka sa to aj vozidiel, ktoré sme vyrobili. Znamená to, že zhromažďujeme vzorové údaje z týchto vozidiel.

Podanie sťažnosti dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore so zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť svojmu dozornému orgánu.

Kontaktné údaje

Ak chcete uplatniť svoje práva ako subjekt údajov, napr. získať informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo Cars alebo získať prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Volvo Cars spracúva vo vzťahu k vám, použite náš WEBOVÝ FORMULÁR (najprv vyberte svoju krajinu alebo región, potom otvorte a vyplňte webový formulár), ktorý zabezpečí spracovanie vašej žiadosti. Upozorňujeme, že spoločnosť Volvo Cars nemá informácie o spracovaní vykonávanom nezávislými miestnymi zástupcami. Ak chcete získať informácie o spracovaní vašich osobných údajov našimi nezávislými miestnymi zástupcami, ak chcete spravovať nastavenia priameho marketingu alebo ak máte ďalšie súvisiace žiadosti, pozrite si kontaktné informácie v časti Právne kontakty.

Úradník zodpovedný za ochranu údajov

Spoločnosť Volvo Cars vymenovala pre skupinu spoločností úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo poštou, ako je uvedené nižšie:

E-mailová adresa: globdpo[at]volvocars[.]com.

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, Pre: Úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.