Podmienky

8 Výsledky

Špecifické podmienky nákupu služieb

Podmienky služby Google Local Search

Keď spustíte aplikáciu Google Local Search prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Podmienky služby Yelp

Keď spustíte aplikáciu Yelp prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.Potvrdením rezervácie v aplikácii Yelp pre Volvo, súhlasíte s Yelp rezervačnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov Yelp.

Podmienky služby HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp)

Nasledujúce aplikácie, Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, používajú podkladovú technológiu od spoločnosti HERE. Pri prvom spustení niektorej z týchto aplikácií musíte súhlasiť so Zmluvnými podmienkami (pozri odkazy nižšie), aby ste mohli aplikáciu používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Globálne podmienky refundácie za dobitie

Aktualizované 6/29/2020

Globálne podmienky refundácie za dobitie

Podmienky refundácie za elektrinu

Volvo Cars Corporation, švédska spoločnosť, s registračným číslom 556074-3089 so sídlom 405 31 Göteborg, Švédsko, spolu so sieťou sesterských spoločností a spolupracovníkov (ďalej len „Volvo Cars" alebo „my", „nás" alebo „náš") preplatí náklady na elektrinu v súvislosti s používaním vozidla značky Volvo („refundácia za elektrinu").

Na niektorých trhoch vám refundáciu za elektrinu poskytne právnická osoba, ktorá je sesterskou spoločnosťou Volvo Cars Corporation. Budeme vás informovať, či sa refundácia za elektrinu týka aj vás.

Refundácia za elektrinu je k dispozícii len pre niektoré trhy.

Spôsob zapojenia

Ak sa chcete zapojiť do programu refundácie za elektrinu:

 • musíte prijať tieto podmienky refundácie za elektrinu a podmienky pre využívanie služieb spoločnosti Volvo Cars ešte pred začiatkom obdobia refundácie.
 • musíte získať Volvo ID, aktivovať si predplatné Volvo On Call a funkciu denníka jázd v aplikácii Volvo on Call.
 • musíte sa stať majiteľom alebo primárnym vodičom vozidla s nárokom na refundáciu za elektrinu.
 • musíte mať aspoň 18 rokov.
 • musíte byť rezident alebo sa registrovať v rámci trhu, kde je zaregistrované vhodné vozidlo PHEV.
 • musíte vlastniť alebo používať vhodné vozidlo PHEV celé obdobie refundácie.

Refundácia za elektrinu nie je k dispozícii pre krátkodobé prenájmy alebo pre zamestnancov spoločnosti Volvo Cars a jej sesterských spoločností, dodávateľov alebo ich rodinných príslušníkov.

Aby ste vyhoveli miestnym zákonom, v rámci niektorých trhov môžete mať povinnosť spolupracovať so samostatnou organizáciou alebo subjektom v sieti Volvo Cars.

Neskôr môžu byť zverejnené ďalšie podmienky špecifické pre konkrétny trh, ktoré poskytnú podrobné informácie o fungovaní refundácie za elektrinu.

Ako bude refundácia za elektrinu fungovať?

Pojmy použité v týchto podmienkach refundácie za elektrinu:

 • „Refundácia" znamená sumu vypočítanú násobením kilowatthodín až do výšky 3000 kWh, ktorá sa používa vo vhodnom vozidle PHEV počas obdobia refundácie, a ceny elektriny pre spotrebiteľov vo vašej krajine.
 • „Cena elektriny pre spotrebiteľov" znamená cenu, ktorá sa účtuje spotrebiteľom za kWh elektrickej energie a ktorú stanovuje spoločnosť Volvo na základe verejne dostupných informácií a ktorá je pevne stanovená na obdobie refundácie.
 • „Vhodné vozidlo PHEV" znamená ktorúkoľvek zástrčku vozidla Volvo v objednanom hybridnom elektrickom vozidle alebo za predplatenú starostlivosť spoločnosti Volvo od momentu 2 (1. decembra 2019) do (30. septembra 2020) alebo neskôr, ak obdobie predĺži spoločnosť Volvo Cars.
 • „Primárny vodič" je definovaný vo Volvo Cars Podmienky pre služby, ktoré zahŕňajú predplatiteľa starostlivosti spoločnosti Volvo v súvislosti s týmito podmienkami vrátenia poplatku za elektrinu.
 • „Obdobie refundácie" znamená obdobie maximálne 12 mesiacov od prvého použitia vhodného vozidla PHEV, ktoré nastane po aktualizácii aplikácie VoC, aby obsahovala funkciu spotreby elektrickej energie a nástroje monitorovania.

Pomocou aplikácie Volvo on Call môžete zobraziť množstvo elektrickej energie, ktoré spotrebovalo vozidlo s nárokom na refundáciu za elektrinu a odhad poplatku na refundáciu v danej chvíli. Skutočnú a konečnú sumu refundácie určuje spoločnosť Volvo Cars.

Spoločnosť Volvo Cars môže využívať služby pripojenia na zaznamenávanie spotreby elektrickej energie vhodného vozidla PHEV a oznamovanie údajov pomocou aplikácie Volvo on Call. Údaje zaznamenané do denníka jázd sú len orientačné, nie sú presným odčítaním skutočne spotrebovanej elektrickej energie a táto služba sa poskytuje „tak ako je“ bez akejkoľvek záruky alebo garancie, je dostupná neustále, bezpečne alebo bezchybne pokiaľ ide o kvalitu, presnosť, včasnosť, pravdivosť, úplnosť alebo spoľahlivosť všetkých údajov.

Spoločnosť Volvo Cars vyžaduje primeranú lehotu nasledujúcu po konci obdobia refundácie na spracovanie a analýzu údajov denníka jázd, predtým ako sa bude vyplácať vracaný poplatok. Vyplatenie refundácie môže byť predmetom špecifických podmienok tretej strany.

Všetka elektrická energia, spotrebovaná počas doby, keď máte vypnutý denník jázd, bude odrátaná z refundácie.

Refundácia za elektrinu je neprenosná a nedostupná v prípade, že bude vozidlo odpredané tretej strane alebo druhému majiteľovi, alebo ak sa skončí predplatné CbV alebo sa toto ukončí počas obdobia refundácie. Ak je s elektrickým vozidlom spojené viac ako jedno Volvo ID, bude vyplatený len jeden refundovaný poplatok.

Firemní zákazníci a vozidlá

Vlastník vozového parku je zodpovedný za všetky zmluvy, ktoré uzatvorí s používateľmi svojich vozidiel, ktorými sú vhodné vozidlá PHEV. Refundácia za firemné vozidlá sa týka primárneho vodiča, ktorý má aplikáciu Volvo on Call priradenú vhodnému vozidlu PHEV. Každý primárny vodič, ktorý sa chce zúčastniť programu refundácie za elektrinu, je povinný zabezpečiť si povolenie na zapojenie vhodného vozidla PHEV do programu refundácie za elektrinu vrátane, ale nie výlučne, súhlasu od zamestnávateľa, poisťovne alebo leasingovej spoločnosti.

Vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti

Spoločnosť Volvo využíva komerčne primerané úsilie na zaistenie dostupnosti refundácie za elektrinu pre všetkých oprávnených používateľov, ale nie je možné ju brať na zodpovednosť v prípade, ak refundácia za elektrinu nie je dostupné, alebo za akékoľvek škody spôsobené ktorýmkoľvek primárnym vodičom v spojení s využitím refundácie za elektrinu.

Spoločnosť Volvo Cars si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia, alebo ich upraviť z ľubovoľného dôvodu a bez toho, aby bola za to braná na zodpovednosť.

Ochrana súkromia

Vaše súkromie a súkromie všetkých ostatných zákazníkov je pre nás mimoriadne dôležité. Využitie refundácie za elektrinu podlieha skupine Volvo Cars Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa refundácie za elektrinu, kontaktujte nás na:

georg.hohenecker@volvocars.com


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Podmienky pre služby