Podmienky

8 Výsledky

Špecifické podmienky nákupu služieb

Podmienky služby Google Local Search

Keď spustíte aplikáciu Google Local Search prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Podmienky služby Yelp

Keď spustíte aplikáciu Yelp prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.Potvrdením rezervácie v aplikácii Yelp pre Volvo, súhlasíte s Yelp rezervačnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov Yelp.

Podmienky služby HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp)

Nasledujúce aplikácie, Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, používajú podkladovú technológiu od spoločnosti HERE. Pri prvom spustení niektorej z týchto aplikácií musíte súhlasiť so Zmluvnými podmienkami (pozri odkazy nižšie), aby ste mohli aplikáciu používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Globálne podmienky refundácie za dobitie

Podmienky pre služby

Aktualizované 6/29/2020

Podmienky pre služby

1. Úvod

1.1

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

1.2

„Služba“ je služba poskytovaná spoločnosťou Volvo podľa definície v časti 2.1 nižšie („Služba Volvo“) a/alebo externými spoločnosťami („Tretie strany“ a „Služba tretej strany“), ktorú si môžete objednať prostredníctvom čísla Volvo ID podľa popisu v časti 3 nižšie, a ktoré zahŕňa, ale nie je obmedzené len na spojené služby, aplikácie a iný softvér.

2. Požiadavky na použitie

2.1

Začiarknutím políčka v procese digitálneho schválenia potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Zmluvné podmienky pre služby („Podmienky“) a súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťou Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg, (ďalej len „Volvo“ alebo „my“, „nás“ alebo „naše“) bola uzatvorená záväzná dohoda o využívaní služieb, ktoré poskytujeme alebo z času na čas sprístupňujeme.

2.2

Službu môžete používať iba vtedy, ak ste: (a) v požadovanom veku, (b) môžete uzatvoriť zmluvu a (c) nemáte zakázané používať služby podľa platných zákonov.

2.3

Služby, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s konkrétnym vozidlom Volvo, môže používať primárny vodič (ako je definovaný v časti 2.3 nižšie) tohto vozidla alebo osoba s jasným a nesporným súhlasom primárneho vodiča. Ďalej musíte byť primárnym vodičom alebo mať jasný a nesporný súhlas primárneho vodiča na prepojenie služby s konkrétnym vozidlom Volvo alebo s inou službou. Primárny vodič vozidla Volvo je osoba, ktorá má právo nakladať s ním, používa ho trvalo ako dopravný prostriedok a/alebo je zaregistrovaná ako držiteľ vozidla vo vnútroštátnom registri (ak existuje) („Primárny vodič“). Primárny vodič nemusí byť nevyhnutne vlastník dotknutého vozidla. Napríklad: V prípade lízingu vozidla Volvo je primárny vodič uvedeného vozidla platiteľ lízingu, zatiaľ čo lízingová spoločnosť je vlastníkom, ale nie primárnym vodičom. Môžeme kedykoľvek preskúmať, či ste primárnym vodičom alebo máte jasný a nesporný súhlas primárneho vodiča, ako je to popísané vyššie.

2.4

Akékoľvek prepojenia medzi vozidlom Volvo a službou alebo medzi rôznymi službami, sa môžu kedykoľvek deaktivovať podľa popisu v dokumentácii (ako je definované v časti 5 nižšie). Ak už nie ste primárnym vodičom vozidla alebo nemáte súhlasy požadované v časti 2.3 vyššie, musíte tieto prepojenia deaktivovať.

2.5

Služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla Volvo a modelového roku, krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko a kde je vozidlo Volvo zaregistrované, kde bolo predané a kde sa používa. Ak vozidlo Volvo nie je vybavené potrebnými technickými vlastnosťami alebo ak vy nespĺňate požiadavky stanovené v týchto podmienkach a špecifických podmienkach (ako sú definované v časti 4 nižšie) pre konkrétnu službu, nie sme povinní vám poskytnúť službu(y).

2.6

Služby sa môžu líšiť aj v závislosti od vlastného prístupu k určitému zariadeniu (napr. mobilným zariadeniam alebo počítačom so špecifickým softvérom a operačnými systémami). Ak vaše zariadenie nie je vybavené potrebnými technickými vlastnosťami alebo ak nespĺňa požiadavky stanovené v týchto podmienkach a akýchkoľvek špecifických podmienkach (ako sú definované v časti 4 nižšie) pre konkrétnu službu, nie sme povinní vám poskytnúť službu(y).

2.7

Používanie služieb môže vyžadovať prístup na internet alebo inú telekomunikačnú službu. Tieto podmienky sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré môžu byť potrebné na používanie služieb, ale vo všeobecnosti podliehajú osobitnej dohode s poskytovateľom telekomunikačných služieb. Poskytovateľ telekomunikačných služieb si môže účtovať poplatky za používanie svojich telekomunikačných služieb.

2.8

Využitie určitých služieb môže vyžadovať, aby ste zaplatili poplatok za prístup k nim, ako je to ďalej opísané v každých platných špecifických podmienkach alebo dokumentácii. Používanie určitých služieb si môže taktiež vyžadovať predplatenie služby.

2.9

Niektoré funkcie poskytované v rámci služieb musia byť použité len vtedy, keď máte vozidlo Volvo v dohľade, alebo ste si iným spôsobom istí, že použitie je bezpečné a bez rizika poškodenia majetku alebo osôb, ako je to bližšie opísané v príslušných špecifických podmienkach alebo dokumentácii. Žiadnym spôsobom neposkytujeme záruku, že všetky funkcie služby sú vhodné, bezpečné alebo možné z hľadiska použitia na všetkých miestach, vo všetkých situáciách a za každých okolností.

3. Volvo ID

3.1

Použitie služieb vyžaduje, aby ste si zaregistrovali Volvo ID. Volvo ID je jedinečný, osobný a neprenosný účet, v rámci ktorého vám poskytujeme prístup k službám v rámci ekosystému Volvo. To zahŕňa služby spoločnosti Volvo, aj služby tretích strán. Identifikačné číslo Volvo ID a súvisiace funkcie sú službou spoločnosti Volvo a ako také sa spravujú týmito podmienkami. Používanie Volvo ID je bezplatné.

3.2

Ak chcete získať prístup k určitým službám, možno budete musieť prepojiť vaše identifikačné číslo Volvo ID s jedným alebo viacerými vozidlami Volvo. Ako sa uvádza v časti 2.3 vyššie, na vytvorenie takéhoto odkazu môže byť potrebné povolenie.

3.3

Ďalšie informácie o fungovaní Volvo ID a jeho používaní nájdete v dokumentácii.

3.4

Registráciou Volvo ID potvrdíte, že údaje, ktoré ste nám poskytli, sú a zostanú presné, a že Volvo ID je vytvorené na použitie v súlade s týmito podmienkami. Tiež potvrdzujete, že sa môžeme spoliehať na skutočnosť, že v prípade potreby budeme schopní spojiť sa so službami Volvo ID, aby sme vás kontaktovali na e-mailovej adrese, ktorú ste zadali pri registrácii svojho Volvo ID. Túto e-mailovú adresu nebudeme používať na účely marketingu, ak sme vás výslovne nepožiadali o povolenie.

4. Špecifické podmienky pre služby Volvo a služby tretích strán

4.1

Na niektoré služby sa môžu vzťahovať samostatné podmienky a/alebo oddelené popisy služieb, buď od nás, alebo od tretej strany („Špecifické podmienky“). Konkrétne podmienky spoločnosti Volvo musia vždy odkazovať na tieto podmienky.

4.2

V prípade, že by tieto podmienky a akékoľvek špecifické podmienky spoločnosti Volvo boli v konflikte, špecifické podmienky majú prednosť. Ak sa služba riadi špecifickými podmienkami, žiadne ustanovenie obsiahnuté v týchto podmienkach nebude interpretované tak, aby vám udeľovalo právo používať takúto službu, avšak špecifické podmienky musíte pred udelením takéhoto práva taktiež schváliť.

4.3

Pokiaľ ide o služby tretích strán, našou primárnou úlohou je sprístupniť vám tieto služby. Beriete na vedomie, že služba tretej strany môže podliehať špecifickým podmienkam, ktoré budú dohodnuté medzi vami a treťou stranou. Podmienkou používania služby tretej strany môže byť zaplatenie poplatku a/alebo schválenie špecifických podmienok tretej strany. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k dostupnosti alebo funkčnosti takýchto služieb tretích strán alebo spracovania osobných údajov v rámci týchto služieb tretích strán. Tiež uznávate, že akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov treťou stranou môže podliehať špecifickým podmienkam tretej strany.

5. Dokumentácia

5.1

Viac informácií, vrátane podmienok a predpisov, o konkrétnych službách, nájdete na rôznych miestach v rámci ekosystému Volvo, napr. v návode na obsluhu na adrese http://support.volvocars.com, na adrese http://volvocars.com, v mobilných aplikáciách Volvo, vo vašom vozidle Volvo a/alebo u miestneho predajcu Volvo („Dokumentácia“). Upozorňujeme, že dokumentácia môže obsahovať právne podmienky a obmedzenia týkajúce sa toho, akým spôsobom máte právo používať akúkoľvek konkrétnu službu. Takéto podmienky, ako aj obmedzenia, sú súčasťou zmluvy medzi vami a spoločnosťou Volvo.

5.2

Ak by dokumentácia a tieto podmienky alebo akékoľvek špecifické podmienky boli v konflikte, špecifické podmienky majú prednosť. Nič obsiahnuté v dokumentácii sa nebude interpretovať tak, že vám to udeľuje právo používať určitú službu.

6. Zmeny podmienok, špecifických podmienok alebo služieb

6.1

Z času na čas môžeme zmeniť tieto podmienky alebo špecifické podmienky spoločnosti Volvo. Zmeny vám budú oznámené e-mailom alebo inou formou upozornenia pri ďalšom prihlásení do služby Volvo a budú uverejnené na adrese http://support.volvocars.com. Možno budete musieť schváliť takéto zmenené podmienky a/alebo špecifické podmienky spoločnosti Volvo pred pokračovaním v používaní služby Volvo.

6.2

Zámerom je ponúknuť vám užitočné a aktuálne služby a v priebehu času môžeme pridávať alebo odstraňovať služby a funkcie alebo vlastnosti v rámci služby. Súhlasíte s tým, že kedykoľvek môžeme, úplne alebo čiastočne, prerušiť poskytovanie alebo sprístupnenie určitých služieb, ako aj všeobecne zmeniť služby alebo prístup k nim. V prípade, že služba, ktorú používate, bude ukončená alebo podstatne zmenená, budete informovaní e-mailom alebo inou formou upozornenia pri ďalšom prihlásení sa k uvedenej službe a taktiež to bude zverejnené na adrese http://support.volvocars.com.

6.3

Vždy máte nárok na ukončenie používania služby a zrušenie týchto podmienok a špecifických podmienok Volvo podľa toho, čo je špecifikované v časti 17 nižšie, ak nesúhlasíte so zmenami týchto podmienok, špecifických podmienok Volvo a/alebo služieb ako takých.

7- Prevod vlastníctva/Primárny vodič vozidla Volvo

7.1

V prípade zmeny vlastníctva a/alebo zmeny primárneho vodiča (ak nie vlastníka) vozidla Volvo, musíte okamžite deaktivovať všetky služby súvisiace s uvedeným vozidlom Volvo pomocou funkcie „obnovenie továrenských nastavení“. V závislosti od modelu vozidla Volvo a modelového roku môže byť potrebné, aby ste vozidlo odniesli k miestnemu predajcovi značky Volvo, aby urobil takýto reset. Okrem toho musíte okamžite deaktivovať prepojenie medzi vaším Volvo ID a vozidlom Volvo, ktoré zmenilo vlastníka, ako aj so všetkými službami a akýmikoľvek údajmi, ktoré s tým súvisia. Ďalšie informácie o tom, ako deaktivovať služby, nájdete v dokumentácii. Môžete sa tiež obrátiť na miestneho predajcu Volvo.

7.2

Ak by sme dostali informácie o akejkoľvek zmene vlastníctva a/alebo zmene primárneho vodiča (ak nie vlastníka) vozidla Volvo s jedným alebo viacerými prepojenými Volvo ID, môžeme tieto prepojenia okamžite zablokovať alebo deaktivovať, pokiaľ nedokážete preukázať, že ste primárnym vodičom alebo máte jasný a nesporný súhlas primárneho vodiča, že môžete pokračovať vo využívaní vášho Volvo ID vo vzťahu k vozidlu Volvo. S výnimkou toho, čo môže vyžadovať platný zákon, majiteľ vozidla Volvo alebo primárny vodič nebude mať právo na prístup k informáciám o predchádzajúcich vlastníkoch, primárnych vodičoch alebo Volvo ID, ktoré boli predtým prepojené s týmto vozidlom Volvo.

8. Obmedzenia používania

8.1

Službu nesmiete používať v rozpore s tým, čo je stanovené v týchto podmienkach, v akýchkoľvek špecifických podmienkach a/alebo v dokumentácii.

8.2

Ďalej nesmiete používať služby spôsobom, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi, ako sú zákony o ochrane práv duševného vlastníctva alebo dopravné predpisy. Použitie, ktoré ohrozuje bezpečnosť akýchkoľvek služieb, ako aj používanie, ktoré môže poškodiť alebo zasahovať do našej alebo externej technickej infraštruktúry, alebo využívanie služieb Volvo iným zákazníkom, je tiež zakázané. Okrem toho nesmiete poškodiť, deaktivovať alebo inak ovplyvniť služby alebo v súvislosti so službami zavádzať vírusy, „červy“, škodlivý softvér, spyware, „trójske kone“, alebo iný škodlivý kód alebo programy, ktoré môžu poškodiť prevádzku služieb.

8.3

Ak umožníte iným osobám používať služby, uznáte a súhlasíte s tým, že takéto používanie je výlučne na vašu zodpovednosť. To znamená, že akékoľvek porušenie týchto podmienok, akýchkoľvek uplatniteľných špecifických podmienok a/alebo dokumentácie takýmto používateľom, bude považované za porušenie, ktoré ste urobili vy.

8.4

Použitie a/alebo vytvorenie účtu požadovaného pre služby pod falošnou identitou alebo inak s použitím nesprávnych informácií, je zakázané a môže byť aj trestným činom.

8.5

Niektoré služby môžu vyžadovať heslo a v takom prípade musíte vybrať heslo, ktoré nemôžu ostatní ľahko odhaliť. Môžeme stanoviť požiadavky týkajúce sa toho, čo sa považuje za dostatočne bezpečné heslo. Ste výlučne zodpovední za ochranu vášho hesla a nesmiete ho poskytnúť tretím stranám. Ak máte podozrenie, že akákoľvek tretia strana získala neoprávnený prístup k vášmu heslu, okamžite ho musíte zmeniť. Ak máte podozrenie, že akákoľvek tretia strana získala neoprávnený prístup k akýmkoľvek službám Volvo prostredníctvom vášho Volvo ID, ihneď kontaktujte náš zákaznícky servis.

9. Užívateľská licencia a práva duševného vlastníctva

9.1

Všetky práva duševného vlastníctva v rámci a v rozsahu služieb Volvo (vrátane, ale nie len, akéhokoľvek softvéru) sú výlučným vlastníctvom nás, našich dcérskych spoločností a/alebo poskytovateľov licencií. Pokiaľ tieto podmienky a/alebo akékoľvek špecifické podmienky neustanovujú inak, nemáte žiadne práva v súvislosti s týmito právami duševného vlastníctva.

9.2

Poskytujeme vám licenciu alebo možnosť osobného použitia obsahu a softvéru spojeného so službami Volvo. Táto licencia, ktorá môže zahŕňať práva duševného vlastníctva, nie je exkluzívna a neprevoditeľná. Licencia môže byť použitá len na účely a v súlade s obmedzeniami použitia špecifikovanými v týchto podmienkach alebo v príslušných špecifických podmienkach.

9.3

Ak to zákon nepovoľuje, nemôžete dekompilovať, vykonávať spätné inžinierstvo, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód, meniť alebo vytvárať odvodené diela softvéru spojeného so službami a ich obsahom. Akékoľvek porušenie tohto obmedzenia alebo iné nedodržanie akýchkoľvek podmienok tejto licencie, môže mať za následok ukončenie poskytovania služieb, čo znamená zrušenie týchto podmienok alebo špecifických podmienok podľa časti 17 nižšie.

9.4

Pokiaľ nie je uvedené inak, značky, firemné logá, názvy domén a emblémy podliehajú našim právam, ktoré sú chránené našimi ochrannými známkami alebo ochrannými známkami našich poskytovateľov licencií a prípadne ochrannými známkami tretích strán.

9.5

Platnosť tejto licencie uplynie, keď tieto zmluvné podmienky alebo špecifické podmienky vypovedáte vy alebo ich vypovedáme my podľa časti 17 nižšie.

10. Užívateľský obsah

Spoločnosť Volvo si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na žiadny obsah, ktorý sprístupníte prostredníctvom služieb a nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje žiadne práva, ktoré máte na používanie takéhoto obsahu. Avšak sprístupnením obsahu prostredníctvom služieb poskytnete nám a každej z našich dcérskych spoločností nevýlučnú, prevoditeľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na používanie, kopírovanie, modifikáciu a distribúciu takéhoto obsahu v súvislosti s prevádzkou a poskytovaním služieb pre vás a pre iných zákazníkov. Za celý obsah, ktorý poskytujete prostredníctvom služieb, ste výlučne zodpovední a musíte zabezpečiť, že máte všetky práva, ktoré sú potrebné na udelenie licenčných práv popísaných v časti 10.

11. Odkazy na externé webové stránky alebo zdroje

Služby môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo zdroje. Tieto odkazy poskytujeme iba ako uľahčenie a nenesieme zodpovednosť za obsah, produkty alebo služby, ktoré sú dostupné na týchto webových stránkach, ani za zdroje alebo odkazy zobrazené na týchto stránkach. Začlenenie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by sme túto webovú stránku podporovali. Použitie takejto prepojenej webovej stránky prebieha na vlastné riziko. Potvrdzujete výhradnú zodpovednosť za všetky riziká vyplývajúce z používania webových stránok alebo zdrojov tretích strán.

12. Odopretie záruky

12.1

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, my, ani žiadna z našich dcérskych spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani tretej strane, ktorá vzniká z poskytovania služieb alebo súvisí s poskytovaním služieb, alebo akýmkoľvek sporom, alebo nárokom, ktoré vzniknú z, alebo súvisia s vašim konaním alebo nečinnosťou, alebo s poskytovaním služieb.

12.2

Služby a obsah sú poskytované v existujúcom stave, bez akejkoľvek záruky. Bez toho, aby sme obmedzili vyššie uvedené, my a naše dcérske spoločnosti výslovne odmietame všetky záruky týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, oslobodenia od rušenia alebo oslobodenia od intrúzie, alebo záruky vznikajúce v súvislosti s predajom alebo používaním na komerčné účely. Ani my, ani naši partneri nezaručujú, že služby alebo obsah splní vaše požiadavky alebo bude k dispozícii bez prerušenia, bezpečného alebo bezchybného základu. Ani my, ani žiadna z našich dcérskych spoločností neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa kvality, presnosti, aktuálnosti, pravdivosti, úplnosti alebo spoľahlivosti ktorejkoľvek služby alebo obsahu.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1

Ani my, ani naše dcérske spoločnosti, nebudeme zodpovední za žiadne náhodné, špeciálne, príkladné, zákonné, trestné alebo následné škody, vrátane ušlého zisku, straty údajov alebo povesti, prerušenia služby, poškodenia počítača alebo zlyhania systému, alebo za náklady na náhradné služby vyplývajúce z alebo súvisiace s týmito podmienkami, alebo z použitia, alebo nemožnosti použitia služby alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvnej zodpovednosti, deliktu (vrátane nedbanlivosti), zodpovednosti za výrobok alebo akéhokoľvek iného právneho základu a či už sme my alebo naše dcérske spoločnosti boli alebo neboli informovaní o možnosti vzniku takejto škody alebo vznikla takáto škoda z nedbanlivosti, a aj keby sa zistilo, že obmedzený nápravný prostriedok uvedený v tomto dokumente zlyhal vo svojom základnom účele. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za určité škody, takže vyššie uvedené obmedzenie sa nemusí vzťahovať na vás.

13.2

Nezodpovedáme za žiadnu stratu presahujúcu sumu, ktorú ste nám zaplatili za používanie služieb v priebehu 12 mesiacov pred udalosťou, na ktorej je nárok založený.

13.3

Vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na akékoľvek rozhodnutie alebo opatrenie, ktoré ste urobili v súvislosti so službami. Ďalej sa vzdávame akejkoľvek zodpovednosti za ochranu vašich zariadení a systémov pred vírusmi, „červami“, škodlivým softvérom, spywarom, „trójskymi koňmi“ a inými škodlivými kódmi alebo programami.

14. Ďalšie podmienky pre aplikácie z lokality App store

14.1

Ak ste pristúpili k alebo si prevzali akékoľvek služby Volvo prostredníctvom aplikácie („Aplikácia Volvo“) z lokality App store alebo distribučnej platformy (ako sú Apple Store, Google Play alebo Amazon Appstore) (každý „Poskytovateľ aplikácie“), potom potvrdzujete a súhlasíte s nasledovným.

14.2

Súhlasíte s tým, že túto aplikáciu Volvo budete používať len v súlade s tým, čo je povolené v ľubovoľných používateľských podmienkach poskytovateľa aplikácie. Navyše, tieto podmienky boli dohodnuté medzi vami a nami a nie s poskytovateľom aplikácie a podobne medzi nami a poskytovateľom aplikácie, sme teda zodpovední iba za aplikáciu Volvo. Poskytovateľ aplikácie preto nemá žiadnu zodpovednosť za poskytovanie servisných alebo podporných služieb týkajúcich sa aplikácie Volvo.

14.3

Ak aplikácia Volvo nespĺňa žiadnu príslušnú záruku, môžete o tom informovať poskytovateľa aplikácie a získať späť nákupnú cenu za aplikáciu Volvo. V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi nemá poskytovateľ aplikácie žiadnu ďalšiu záruku, pokiaľ ide o aplikáciu Volvo.

15. Všeobecné spracovanie údajov

15.1

Vaše súkromie a súkromie všetkých ostatných zákazníkov je pre nás mimoriadne dôležité. Na vaše používanie služieb sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Volvo Car Group. Okrem iného, Zásady ochrany osobných údajov skupiny Volvo Car Group popisuje, vo všeobecnosti, ako spoločnosť Volvo Car Group spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, kedy takéto údaje môžu byť zverejnené tretím stranám a aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté v súvislosti s ochranou údajov.

15.2

Špecifické informácie o spracovaní údajov súvisiacich s inými službami ako Volvo ID, ktoré sú popísané v časti 16 nižšie, nájdete na adrese http://support.volvocars.com/legal. Pokiaľ ide o takéto iné služby, iný subjekt ako je spoločnosť Volvo, môže byť považovaný za správcu údajov. V takom prípade informácie o tom, aký subjekt je príslušným správcom údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov zákazníka spoločnosti Volvo Car Group alebo v špecifických informáciách uvedených vyššie.

15.3

V zásadách ochrany osobných údajov zákazníka spoločnosti Volvo Car Group, kde nájdete aj informácie o potrebných povoleniach, existuje aj špecifický opis používania vašich osobných údajov na marketingové účely, ktoré môžu vyžadovať vaše špecifické povolenie.

16. Spracovanie údajov v súvislosti s Volvo ID

16.1

Správca údajov pre všetky osobné údaje zozbierané a spracované v súvislosti s Volvo ID je Volvo Car Corporation, 405 31 Gothenburg (ďalej len „správca údajov").

16.2

Údaje spracované v súvislosti s Volvo ID, sa skladajú z vášho mena, e-mailu, šifrovaného hesla, vášho súhlasu s týmito podmienkami a z akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré môžete zdieľať použitím Volvo ID alebo môžu byť inak získané použitím Volvo ID.

16.3

Účelom spracovania je správa vášho Volvo ID konta. Údaje sa spracovávajú v súvislosti s Volvo ID, aby sme vám mohli poskytnúť služby dohodnuté v týchto zmluvných podmienkach a v akýkoľvek špecifických podmienkach. Preto, aby sme vám mohli poskytnúť služby, je potrebné spracovanie vašich osobných údajov.

16.4

Správca údajov nikdy nebude spracovávať vaše údaje dlhšie ako je nevyhnutné na príslušný účel, ale vaše údaje budú uložené tak dlho, ako dlho budete používať vaše Volvo ID. Po zatvorení vášho konta Volvo budú vaše osobné údaje prepojené s vašim Volvo ID vymazané do 30 dní, pokiaľ spoločnosť Volvo nebude musieť uložiť vaše údaje na dlhšie obdobie podľa požiadaviek platnej legislatívy.

16.5

Okrem informácií uvedených vyššie v tejto časti 16, viac informácií týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo vo vzťahu k vášmu Volvo ID (vrátane kontaktných informácií pre spoločnosť Volvo a úradníka na ochranu údajov v spoločnosti Volvo, informácie o vašich právach a bezpečnostných opatreniach prijatých na ochranu vašich osobných údajov) nájdete v zásadách ochrany osobných údajov zákazníka spoločnosti Volvo Car Group.

17. Termín a ukončenie

17.1

Tieto podmienky budú platiť dovtedy, pokým nebudú ukončené vami alebo nami v súlade s nasledujúcim.

17.2

Prestať používať služby môžete kedykoľvek a v takom prípade sa tieto podmienky už nebudú uplatňovať a nebudete mať už žiadne záväzky v súvislosti s týmito podmienkami alebo príslušnými špecifickými podmienkami.

17.3

Ak prestanete používať určitú službu, podmienky a všetky ostatné špecifické podmienky pre každú zo služieb, ktoré stále používate, zostanú v platnosti.

17.4

Vyhradzujeme si právo trvalo alebo dočasne prerušiť poskytovanie služieb a tým trvale alebo dočasne prerušiť platnosť týchto podmienok a/alebo akýchkoľvek špecifických podmienok v prípade (i) vášho skutočného alebo oprávnene predpokladaného porušenia týchto podmienok a/alebo akýchkoľvek špecifických podmienok, (ii) nášho rozhodnutia prestať ponúkať služby v ich aktuálnom formáte, na celom svete alebo v určitej geografickej oblasti, alebo (iii) akéhokoľvek podobného obchodného dôvodu, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za rozumný dôvod na prerušenie poskytovania služieb. Ak spoločnosť Volvo zamýšľa prestať poskytovať akúkoľvek službu, o tejto skutočnosti budete upozornení v primeranom čase pred ukončením služby.

17.5

Po ukončení platnosti týchto podmienok strácajú platnosť všetky platné špecifické podmienky Volvo a ďalej už nebudete môcť využívať služby Volvo.

17.6

Ak by platnosť týchto podmienok bola ukončená, takéto ukončenie nebude mať vplyv na žiadne ustanovenia v nich, ani na žiadne špecifické podmienky, ktoré by sa podľa svojej povahy mali naďalej uplatňovať po takomto ukončení platnosti.

18. Pridelenie práv

Žiadna strana nesmie prideliť svoje práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok alebo špecifických podmienok tretej strane bez písomného súhlasu druhej strany. Môžeme však prideliť svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok a/alebo akýchkoľvek špecifických podmienok Volvo každej spoločnosti v rámci skupiny Volvo Car Group.

19. Platné právo a miestna príslušnosť

Ak nie je zákonom stanovené inak, tieto podmienky, akékoľvek špecifické podmienky Volvo a akékoľvek používanie služieb Volvo, sa musí vykladať v súlade so zákonmi Slovenska bez ohľadu na kolíziu so zákonnými ustanoveniami. Výlučnú miestnu príslušnosť pre všetky nároky vyplývajúce z týchto podmienok a/alebo akýchkoľvek špecifických podmienok Volvo majú, ak to neuvádza inak rozhodné právo, súdy v oblasti, v ktorej máme svoje sídlo.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?