เวอร์ชันบทความ 15.0.13

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

17w38 - Support site - Legal icon

ขอบเขต​และวัตถุประสงค์

นโยบาย​นี้​ใช้​สำหรับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ลูกค้า​ที่​บริษัท​ทุก​บริษัทภายใน Volvo Car Group ("Volvo Cars", "ของเรา", "พวกเรา​" หรือ "เรา") วัตถุประสงค์​ของ​นโยบาย​ฉบับ​นี้​คือ​การ​ให้​ความรู้​ความ​เข้าใจ​โดยทั่วไป​แก่​ลูกค้า​ปัจจุบัน ลูกค้า​เก่า และ​ลูกค้า​ในอนาคต (ซึ่ง​ต่อไป​จะ​เรียก​รวมกันว่า "ลูกค้า​" หรือ "ท่าน​") ใน​ประเด็นดังต่อไปนี้

 • กรณี​ที่​เรา​จะ​เก็บ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • ประเภท​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เรา​เก็บรวบรวม
 • เหตุผล​ใน​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • วิธีการ​ที่​เรา​จัดการ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • การ​แจก​แจง​หน้าที่​ความ​รับผิดชอบ​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ระหว่าง​หน่วยงาน​ด้าน​กฎหมาย​ต่างๆ ที่ Volvo Cars และ
 • รายละเอียด​การ​ติดต่อ​สำหรับ​เรา เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน และ​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่านได้

นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ลูกค้า​ฉบับ​นี้​ไม่ได้​อธิบาย​ถึง​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ดำเนินการ​โดย​ตัวแทน​อิสระ​ในท้องถิ่น สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​สำหรับ​หน่วยงาน​ดังกล่าว กรุณา​ติดต่อ​บริษัท​ที่เกี่ยวข้อง

สามารถ​ดู​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​ได้ที่ ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

นโยบาย​นี้​จะ​ได้รับ​การ​ปรับปรุง​แก้ไข​อย่าง​ต่อเนื่อง​เพื่อ​สะท้อน​ให้​เห็น​ถึง​มาตรการที่ Volvo Cars ดำเนินการ​ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ข้อมูล​ส่วนตัว​ของท่าน

ผู้​ควบคุมข้อมูล

Volvo Car Corporation (นิติ​บุคคล​ใน​ประเทศ​สวีเดน เลข​ทะเบียน​การค้าเลขที่ 556074-3089) เป็น​ผู้​ควบคุม​ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เพื่อ​การ​วิจัย​และ​พัฒนา​รถยนต์​รุ่น​ใหม่​และ​รุ่น​ที่​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน รวมถึง​เพื่อ​ให้บริการ​ทั่ว​โลก​บาง​ประเภท​แก่​ลูกค้า​อีกด้วย นอกจากนี้ Volvo Car Corporation ยัง​เป็น​ผู้​ควบคุม​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใดๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ตรวจ​ติดตาม​คุณภาพ​ของ​รถยนต์​และ​การ​เรียก​คืน​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ที่​อาจ​มี รวมถึง​เพื่อให้​ตรง​ตาม​ข้อกำหนด​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ที่​กำหนด​ไว้ด้วย

โดยทั่วไป บริษัท​จำหน่าย​ระดับประเทศ​แต่​ละ​แห่ง​ภายใน​เครือของ Volvo Cars มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ต่อ​การตลาด การ​ขาย และ​ลูกค้า​สัมพันธ์ รวมถึง​การ​ให้บริการ​เฉพาะ​ตลาด​ใน​ตลาด​ของตนเอง บริษัท​จำหน่าย​แห่งชาติ​เป็น​ผู้​ควบคุม​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ดำเนินการ​เพื่อ​วัตถุประสงค์เหล่านี้ ส่วน​ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​บริษัท​จำหน่าย​แห่งชาติ ผู้นำ​เข้า​มักจะ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​เช่นเดียวกัน​กับ​บริษัท​จำหน่ายแห่งชาติ ดังนั้น ใน​แง่​นี้ ผู้นำ​เข้า​จึง​เป็น​ผู้ควบคุม ตาม​สัญญาแล้ว Volvo Cars กำหนดให้​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ซ่อมแซม​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​คุ้มครองข้อมูล โปรด​ทราบว่า Volvo Cars และ​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ซ่อมแซม​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เป็น​นิติ​บุคคล​ที่​แยก​ต่างหาก​กัน โดยทั่วไป​แล้ว เรา​ไม่​มี​ความ​รับผิดชอบ​ใดๆ หาก​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ซ่อมแซม​ดังกล่าว​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับใช้ หาก​ท่าน​มี​ข้อ​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ซ่อมแซม โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​หรือ​ผู้​ซ่อมแซมโดยตรง

สามารถ​ดู​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​ได้ที่ ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

หลักการ​ใน​การ​ประมวลผลข้อมูล

การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ถือ​เป็น​ส่วน​สำคัญ​ใน​การ​จัดหา​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ให้แก่ท่าน เรา​ขอขอบคุณ​ที่​ท่าน​ไว้วางใจ​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​แก่​เรา เรา​ถือ​ว่า​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​คือ​ส่วน​สำคัญ​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​การ​ให้บริการ​ของเรา ใน​การ​ปกป้อง​ความ​ปลอดภัย​ให้แก่​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน พร้อม​ทั้ง​เพิ่ม​มูลค่า​ให้แก่​ลูกค้า​และ​เสนอ​ประสบการณ์​การ​ขับ​ขี่​ที่​ดี​และ​ปลอดภัย​ยิ่งขึ้น เรา​ปฏิบัติ​ตาม​หลักการ​ห้า​ข้อดังต่อไปนี้

เสรีภาพ​ใน​การเลือก

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เป็น​ของท่าน เรา​พยายาม​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​ไม่​ตั้งสมมติฐาน​ใดๆ เกี่ยวกับ​การ​ตั้ง​ค่า​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน และ​มุ่งมั่น​ที่​การ​ออกแบบ​การ​บริการ​ของ​เรา เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​เลือก​ได้​ว่า​จะ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ให้กับ​เราหรือไม่

ความ​สมดุล​ของผลประโยชน์

ใน​กรณี​ที่​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เพื่อ​ผลประโยชน์​ที่​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย และ​หาก​ผลประโยชน์​นั้น​มี​ความสำคัญ​มากกว่า​ความ​จำเป็น​ใน​การ​ปกป้อง​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน เรา​อาจ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​บางส่วน โดย​ไม่​ต้อง​ขอ​ความ​ยินยอม​อย่าง​ชัดเจน​จาก​ท่าน หาก​เป็น​การ​ดำเนินการ​ที่​ชอบ​ด้วยกฎหมาย ใน​บาง​สถานการณ์ หาก​มี​ความ​จำเป็น​ที่​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย เรา​อาจ​ต้อง​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ไม่ได้​รับ​ความ​ยินยอม​จากท่าน หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่หัวข้อ "ความยินยอม" ทางด้านล่าง

ความ​เหมาะสม​ตามสัดส่วน

Volvo Cars จะ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ลูกค้า​ก็​ต่อเมื่อ​พิจารณา​แล้ว​ว่า​มี​ความเหมาะสม​, เกี่ยวข้อง และ​จำเป็น ตาม​วัตถุประสงค์​ใน​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​เหล่านั้นเท่านั้น เรา​ตั้งใจ​ที่​จะ​ไม่​ระบุ​ตัว​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​หาก​สามารถ​ดำเนินการ​หรือ​ให้บริการ​ได้​โดย​อาศัย​ข้อมูล​ที่​ไม่​ระบุ​ตัวบุคคล หาก​เรา​รวม​ข้อมูล​ที่​ไม่​ระบุ​ตัว​บุคคล​หรือ​ข้อมูล​ที่​ไม่ใช่​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ไว้​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​ดำเนินการ​กับ​ข้อมูล​ดังกล่าว​เช่นเดียวกับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล ตราบ​ใด​ที่​ข้อมูล​เหล่านั้น​ยัง​รวมอยู่ด้วยกัน

ความ​โปร่งใส​และ​ความปลอดภัย

Volvo Cars เชื่อมั่น​ว่า​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​อย่าง​โปร่งใส และ​สอดคล้อง​กับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เรา​ยังให้​ความสำคัญ​ต่อ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เนื่องจาก​เป็น​หนึ่ง​ใน​ค่านิยม​หลักของ Volvo Cars ที่​จะต้อง​ปกป้อง​สิ่ง​ที่​มี​ความสำคัญ​ต่อท่าน หาก​ได้​รับคำร้อง Volvo Cars จะ​มอบ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​และ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ให้แก่ลูกค้า

การ​ปฏิบัติ​ตามกฎหมาย

Volvo Cars มี​นโยบาย​ว่า​ด้วย​การ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง ซึ่ง​กำกับ​ดูแล​ใน​ด้าน​ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ใน​แต่​ละ​ประเทศ​และ​ทุก​ประเทศ​ที่​เรา​เข้า​ไป​ดำเนินกิจการ ใน​กรณี​ที่​จำเป็น เรา​จะ​ปรับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ตามที่​อธิบาย​ไว้​ใน​นโยบาย​ฉบับ​นี้ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​มี​การ​ปฏิบัติ​ตาม​ตามกฎหมาย

ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars เก็บ​รวม​รวม​เกี่ยวกับ​ท่าน​และ​รถยนต์ จะ​ถูกนำไปใช้:

 • เพื่อ​จัดหา​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ต่างๆ แก่​ท่าน ซึ่ง​รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​สิทธิ์​ที่​ท่าน​มี​ต่อ​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ รวมถึง​การ​เสนอ​บริการ​และ​ประสบการณ์​ที่​ดี​ขึ้น​แก่ท่าน
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​ถึง​ข่าวสาร​ล่าสุด​หรือ​การ​เปลี่ยนแปลง​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ต่างๆ ซึ่ง​รวมถึง​แต่​ไม่​จำกัด​เฉพาะ​การ​เปลี่ยนแปลง​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข รวมทั้ง​นโยบาย​ต่างๆ ของเรา
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์​ใหม่ บริการ และ​กิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อให้​ความ​ช่วยเหลือ​และ​บริการ​เกี่ยวกับรถยนต์ (การรับประกัน​, ข้อมูล​การ​เรียก​คืน​ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)
 • เพื่อ​วัตถุประสงค์​ใน​การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เพื่อ​ปรับปรุง​ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ​ความ​ปลอดภัย​ของรถยนต์
 • เพื่อ​ประเมิน​และ​ปรับปรุง​ข้อเสนอ​ที่​เรา​มอบ​ให้แก่​ลูกค้า และ​การ​สื่อสาร​ข้อมูล​กับลูกค้า
 • เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ทาง​กฎหมาย​หรือ​คำ​ขอ​จาก​หน่วยงาน​ที่​มี​อำนาจ​ตามกฎหมาย
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ต่าง ของ​เรา และ​ช่วย​ระบุ​ผลิตภัณฑ์​หรือ​บริการ​ที่​อาจ​ตรง​กับ​ความ​สนใจ​ของท่าน
 • เพื่อ​ทำ​การ​วิจัย​ตลาด และ
 • เพื่อ​วิเคราะห์​และ​จัด​ประเภทลูกค้า (ซึ่ง​รวมทั้ง​ระบบ​ออนไลน์​และ​เครือข่ายสังคม) ซึ่ง​เรา​ดำเนินการ​เอง​และ​ที่​ซัพ​พลาย​เออร์​ที่​เรา​เลือก​ไว้​เป็นผู้ดำเนินการ

คำ​จำกัด​ความ​ที่​เป็นประโยชน์

ใน​นโยบายนี้ Volvo Cars จะ​ใช้​คำ​จำกัด​ความ​ดัง​แสดง​ไว้​ทางด้านล่าง

 • "ผู้ควบคุม​" หมายถึง​บุคคล​ธรรมดา​หรือ​นิติ​บุคคล หน่วยงาน​รัฐ องค์กร หรือ​หน่วยงาน​อื่น​ใด ที่​กำหนด​วัตถุประสงค์​และ​วิธีการ​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​ลำพัง หรือ​มี​ส่วน​ร่วมกับ​ผู้อื่น​ใน​การ​กระทำดังกล่าว
 • "ผู้ประมวลผล​" หมายถึง​บุคคล​ธรรมดา​หรือ​นิติ​บุคคล หน่วยงาน​รัฐ องค์กร หรือ​หน่วยงาน​อื่น​ใด​ที่​ทำ​หน้าที่​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใน​นาม​ของ​ผู้​ควบคุมข้อมูล
 • "ข้อมูล​ส่วนบุคคล​" หมายถึง ข้อมูล​ใดๆ ที่​เกี่ยวกับ​บุคคลธรรมดา (เจ้าของข้อมูล) ที่​ระบุ​ตัว​บุคคล​ไว้​หรือ​ที่​สามารถ​ระบุ​ตัว​บุคคล​ได้ บุคคล​ธรรมดา​ที่​สามารถ​ระบุ​ตัว​บุคคล​ได้​หมายถึง​บุคคล​ที่​ผู้อื่น​สามารถ​ระบุ​ตัว​บุคคล​ได้ ไม่​ว่า​ทางตรง​หรือ​ทางอ้อม โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​กล่าวถึง​สิ่ง​ที่​ใช้​ระบุ​ตัว​บุคคล เช่น ชื่อ หมายเลข​ประจำตัว​ประชาชน ข้อมูล​สถานที่ สิ่ง​ที่​ใช้​ระบุ​ตัว​บุคคล​ใน​ระบบ​ออนไลน์ หรือ​ปัจจัย​ตั้งแต่​หนึ่ง​ข้อ​ขึ้น​ไป​ที่​เจาะจง​ถึง​เอกลักษณ์​ทาง​กายภาพ สรีระ​วิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ​สังคม​ของ​บุคคล​ธรรมดา​ผู้​นั้นโดยเฉพาะ
 • "การประมวลผล​" หมายถึง​การ​ดำเนินการ​หรือ​ชุด​การ​ดำเนินการ​ใดๆ ที่​กระทำ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​หรือ​ชุด​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล ไม่​ว่า​จะ​อาศัย​วิธีการ​แบบ​อัตโนมัติ​หรือไม่​ก็​ตาม เช่น การ​เก็บ​รวบรวม การ​บันทึก การ​จัดระบบ การ​จัด​โครงสร้าง การ​จัดเก็บ การ​ปรับแต่ง​หรือ​การ​ดัดแปลง​แก้ไข การ​กู้​คืน การ​ให้​คำปรึกษา การ​ใช้​งาน การ​เปิดเผย​ข้อมูล​โดย​การ​ถ่าย​โอน การ​เผยแพร่​หรือ​การ​จัดหา​ให้​ใช้ได้ การ​จัดลำดับ​หรือ​การ​รวมกลุ่ม การ​จำกัด การ​ลบ​หรือ​การทำลาย
 • "ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่ละเอียดอ่อน​" หมายถึง ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เปิดเผย​เชื้อ​ชาติ​หรือ​ชาติ​พันธุ์ ความเห็น​ทาง​การเมือง ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​และ​ปรัชญา หรือ​การ​เป็น​สมาชิก​ภาพ​ของ​สหภาพ​แรงงาน และ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ทาง​พันธุกรรม ข้อมูล​ทาง​ชีวภาพ เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ระบุอัต​ลักษณ์​ของ​บุคคล​ธรรมดา ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​สุขภาพ หรือ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวกับ​เพศ​สภาพ​หรือ​เพศ​วิถี​ของ​บุคคลธรรมดา

การ​เก็บ​รวบรวมข้อมูล

ท่าน​อาจ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัว​ท่าน​หรือ​รถยนต์​ของ​ท่าน เมื่อ​ใช้​บริการจาก Volvo Cars ขณะที่​ขับ​รถ​หรือ​ไม่ได้​ขับ​รถ หรือ​ระหว่าง​การ​ติดต่อกับ Volvo Cars ใน​แง่​อื่น เช่น การ​ใช้​เว็บไซต์​หรือ​ศูนย์บริการลูกค้า (ใน​บริบท​นี้ โปรด​ทราบ​ว่า บริษัท​อาจ​บันทึก​การ​สนทนา​ทาง​โทรศัพท์​ของ​ท่าน โดย​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ก่อน เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​ปรับปรุง​คุณภาพ​ของ​บริการ​ให้​ดีขึ้น) นอกจากนี้ เรา​ยัง​อาจ​ขอรับ​ข้อมูล​ดังกล่าว​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ที่​ได้รับ​อนุญาต​และ​ช่าง​ซ่อม รวมถึง​บุคคล​ที่สาม ข้อมูล​ดังกล่าว​อาจรวมถึง:

 • ข้อมูล​การ​ติดต่อ​ของท่าน (ชื่อ ที่​อยู่ หมายเลข​โทรศัพท์ ที่​อยู่​อีเมล์ ฯลฯ)
 • ข้อมูล​พื้นฐาน​ของลูกค้า (อายุ สถานภาพ​สมรส สมาชิก​ใน​ครอบครัว ฯลฯ)
 • ข้อมูลรถยนต์ (หมายเลข​ตัวถังรถยนต์ (VIN) รุ่น วันที่ซื้อ​, ประวัติ​การ​ใช้​บริการ ฯลฯ)
 • ข้อมูล​สถานที่​ที่​ได้​จาก​การ​ทำ​กิจกรรม​ของท่าน (การ​ช่วยเหลือ​ด้าน​การ​นำ​ทาง การ​สืบค้น​ข้อมูล การ​แบ่งปัน​ทำเล​ที่ตั้ง ฯลฯ) และ
 • ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ซื้อ​และ​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ของเรา (การ​กำหนด​ลักษณะ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ลูกค้า ประวัติ​การซื้อ Volvo ID ฯลฯ)

นอกจากนี้ รถยนต์​ของ​ท่าน​ยัง​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​รถยนต์​และ​สภาพแวดล้อม​โดย​อัตโนมัติ​อีก​ด้วย โดย​เน้น​ไป​ที่​ลักษณะ​ทาง​เทคนิค​และ​ไม่ได้​เกี่ยวข้อง​กับ​ท่านโดยตรง โดย​ปกติ​แล้ว ข้อมูลดังกล่าว ("ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึกไว้​") มี​ความสัมพันธ์​กับ​หมายเลข​ตัวถังรถยนต์ (VIN) ด้วย​เหตุ​นี้​จึง​อาจ​ทำ​ให้​สามารถ​สืบ​ย้อนกลับ​มาถึง​ตัว​ท่านได้ ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​อาจประกอบด้วย:

 • ข้อมูล​ความปลอดภัย (มี​การ​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือไม่ มี​การ​ปิด​ล็อค​ประตู​และ​หน้าต่าง​ที่​ล็อค​หรือไม่ ฯลฯ)
 • สถานะการ​ทำงาน​ของระบบ (ของ​เครื่องยนต์ วาล์ว​ปีก​ผีเสื้อ พวงมาลัย และ​เบรก ฯลฯ)
 • ข้อมูล​การ​ขับรถ (ความเร็ว​รถ การ​ใช้​งาน​แป้น​เบรก​และ​คันเร่ง การ​เคลื่อนที่​ของ​พวงมาลัย ฯลฯ)
 • ข้อมูลสถานที่ (ตำแหน่ง​ของ​รถยนต์​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ ฯลฯ) และ
 • ข้อมูล​สภาพแวดล้อมโดยรอบ (อุณหภูมิ​ภายนอก​รถยนต์ รูปภาพ ฯลฯ)

นอกจากนี้ ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​บางอย่าง​ยัง​รวมอยู่​ใน​คู่มือ​เจ้าของ​รถ​นี้ด้วย

หาก​มี​และ​เมื่อ​มี​การ​รวบรวม​และ​ประเมินผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ละเอียดอ่อน เรา​จะ​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​และ​ประยุกต์ใช้​มาตรการ​เพิ่มเติม​ตามที่​กฎหมาย​กำหนดไว้ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ข้อ​สงสัย โปรด​ทราบ​ว่า​กฎหมาย​อาจ​กำหนดให้​ปฏิบัติ​ต่อ​ข้อมูล​ประเภท​อื่น​ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ละเอียดอ่อนด้วย

ข้อสังเกต

ใน​กรณี​ที่​ปฏิบัติ​ได้​จริง​หรือ​เมื่อ​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กำหนด​ไว้ หาก​เป็น​เรื่อง​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​เก็บ​รวบรวม​หรือ​ลงทะเบียน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ท่าน​จะ​ได้รับ​ทราบ​สิ่งต่อไปนี้ (1) ข้อมูล​ที่​เฉพาะเจาะจง​เกี่ยวกับ​วัตถุประสงค์​ใน​การ​ประเมินผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน (2) เอกลักษณ์​บุคคล​ของ​ผู้ควบคุม (3) เอกลักษณ์​บุคคล​ของ​บุคคล​ที่​สาม ซึ่ง​อาจ​เป็น​ผู้​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​เปิดเผย​ให้​ทราบ และ (4) ข้อมูล​อื่นๆ ที่​อาจ​จำเป็น​ต่อ​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​จะ​สามารถ​ปกป้อง​สิทธิ์​ของ​ตนเองได้ ท่าน​อาจ​ได้รับ​ข้อมูล​ข้างต้น​เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถ หรือ​ใน​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ของ​รถ หรือ​ใน​แอป​พลิเค​ชัน​บน​มือ​ถือที่ Volvo Cars พัฒนาขึ้น หรือ​ที่เว็บไซต์ https://www.volvocars.com หรือ​ใน​ข้อตกลง​ที่​ท่าน​ทำ​ไว้กับ Volvo Cars เป็นต้น

ความยินยอม

ใน​กรณี​ที่​ปฏิบัติ​ได้​จริง​หรือ​เมื่อ​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กำหนด​ไว้ เรา​จะ​ขอรับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ก่อนที่​จะ​รวบรวม​หรือ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน การ​ขอรับ​ความ​ยินยอม​จะ​มี​ความ​ชัดเจน​และ​จำเพาะ​เจาะจง โดย​จะ​มอบ​ให้​ท่าน​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เบื้องต้น​ที่​สมเหตุสมผล​เพื่อให้​ท่าน​ใช้​ใน​การ​ตัดสินใจ​ด้วยตัวเอง เรา​จะ​ไม่​ถือเอา​เอง​ว่า​ท่าน​ให้​ความ​ยินยอม​อยู่แล้ว แต่​เรา​จะ​ดำเนินการ​ให้​แน่ใจ​ท่าน​ให้​ความ​ยินยอม​อย่าง​ชัดเจน​และโปร่งใส การ​ให้​ความ​ยินยอม​ของ​ท่าน​เป็นไป​โดย​ความ​สมัคร​ใจ และ​ท่าน​อาจ​เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​ได้​ทุก​เมื่อ ตัวอย่างเช่น โดย​การ​ยกเลิก​การ​ใช้​งาน​บริการ​บางอย่าง​โดยเฉพาะ หรือ​โดย​การ​ติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่​อยู่​ที่​ระบุ​ไว้​ในหัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ทางด้านล่าง หาก​ท่าน​ไม่ให้​ความ​ยินยอม ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​หรือ​ส่วน​ต่างๆ ของ​บริการได้

การ​รวบรวม​และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​ไม่ได้​รับ​ความยินยอม

อาจ​จำเป็นต้อง​รวบรวม​และ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้เพื่อ (1) ให้​เจ้าหน้าที่​เทคนิค​วินิจฉัย​และ​แก้ไข​ข้อบกพร่อง​ใน​รถยนต์ ระหว่าง​การ​ให้บริการ​และ​การ​ซ่อม​บำรุงรถยนต์ (2) การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์ของ Volvo Cars ตัวอย่างเช่น การ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​และ​คุณลักษณะ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ของรถยนต์ (3) การ​จัดการ​กับ​การ​รับประกันของ Volvo Cars และ (4) การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ทางกฎหมาย ใน​กรณีที่ Volvo Cars เก็บ​รวบรวม​และ​ใช้​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​เพื่อ​จุดประสงค์​เหล่านี้ และ​เพื่อ​ผลประโยชน์​อัน​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย​ที่​คล้ายคลึง​กัน โดยทั่วไป เรา​อาจ​ไม่​ขอ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน เว้น​แต่​ใน​กรณี​ที่​พิจารณา​แล้ว​เห็น​ว่า​เป็น​สิ่ง​ที่​จำเป็น​ใน​แต่​ละ​กรณี​หรือ​กรณี​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับใช้

แอป​พลิเค​ชัน​ของ​บุคคล​ที่สาม

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​แอป​พลิเค​ชัน​และ​บริการ​อื่นๆ ที่​เชื่อมโยง​กับ​รถยนต์​ได้ ซึ่ง​ให้บริการ​โดย​บุคคล​ที่​สาม ซึ่ง​อาจ​ต้อง​ส่งผ่าน​ข้อมูล​สถานที่​และ​ข้อมูล​อื่นๆ ของ​รถยนต์​ที่​ได้​ทำ​การ​บันทึก​ไว้​ไป​ยัง​บุคคล​ที่​สามนี้ Volvo Cars ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​เก็บ​รวบรวม​หรือ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใน​แอปพลิเคชั่น​หรือ​บริการ​ที่​บุคคล​ที่​สาม​ให้บริการ และ​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ทบทวนเงื่อนไข (และ​นโยบาย​อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ของ​แอปพลิเคชั่น​หรือ​บริการ​เหล่านั้น​อย่าง​ละเอียด​ก่อนที่​จะ​ใช้งาน หาก​ท่าน​มี​ข้อ​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​บุคคล​ที่​สาม โปรด​ติดต่อ​บุคคล​ที่​สามโดยตรง

การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​ระหว่างประเทศ

Volvo Cars อาจ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ให้แก่​ผู้รับ​ใน​ประเทศ​ที่​อยู่​นอก​พื้นที่​เศรษฐกิจ​ยุโรป​และ​ประเทศ​ที่​ไม่ใช่​ประเทศ​ไทย ซึ่ง​อาจ​มี​กฎหมาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​ที่​แตกต่าง​ออกไปได้ ซึ่ง​จะ​รวมถึง​ประเทศ​ที่​คณะกรรมาธิการ​ยุโรป​และ​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ของ​ประเทศ​ไทย​พิจารณา​ว่า​มี​ระดับ​การ​ป้องกัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ไม่เพียงพอ หาก​เกิด​เหตุการณ์เช่นนี้ Volvo Cars จะ​ดำเนินการ​ให้​แน่ใจ​ว่า​มี​มูลเหตุ​ทาง​กฎหมาย​ที่​กล่าว​อ้าง​ได้​ใน​การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​ที่​สอดคล้อง​กับ​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ที่​กฎหมาย​บังคับใช้ ท่าน​จะ​ได้รับ​แจ้ง​เกี่ยวกับ​มูลเหตุ​ทาง​กฎหมาย​ที่​กล่าว​อ้างได้​, มาตรการ​ปกป้อง​ที่​ใช้ และ​แหล่ง​ที่​ท่าน​สามารถ​รับ​สำเนา​ข้อมูล​มาตรการ​ปกป้อง​เหล่านี้ได้

การ​ใช้ข้อมูล

ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​ใหญ่ ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ไม่ให้​เรา​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ได้ โดย​การ​อัพเดต​ลักษณะ​ที่​ท่าน​กำหนด​ไว้ ยกเลิก​บริการ​ที่​เฉพาะเจาะจง เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​ใน​การ​ประมวลผล โดย​ติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่​อยู่​ที่​ระบุ​ไว้​ได้​ในหัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ทาง​ด้านล่าง​หรือ​ตามที่​เราแนะนำ อย่างไร​ก็​ตาม และ​เว้น​แต่​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้ โดยทั่วไป ท่าน​ไม่​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​ยกเลิก​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน:

 • เมื่อ​มี​ส่วน​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ดำเนินการ​บาง​ด้าน​ใน​การ​เก็บ​รวบรวม​และ​การ​ประมวลผล​เพิ่มเติม​จาก​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้ ซึ่ง​เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย คุณภาพ และ​การ​ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ซึ่ง​เรา​ดำเนินการ​เพื่อที่จะ​ส่ง​ประกาศ​ที่​มี​ความสำคัญ​ให้แก่​ท่าน เช่น การ​เปลี่ยนแปลง​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข และ​นโยบาย​ต่างๆ หรือ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เรียก​คืน​ผลิตภัณฑ์ และ
 • ซึ่ง​เรา​ดำเนินการ​เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อ​ผูกพัน​ทางกฎหมาย

การ​รักษาข้อมูล

เรา​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้​เท่าที่​จำเป็น​เพื่อให้​บรรลุ​ตาม​วัตถุประสงค์​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​นโยบาย​ฉบับ​นี้ หรือ​วัตถุประสงค์​อื่น​ที่​เรา​ได้​แจ้ง​ไว้​ให้​ท่านทราบ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ยินยอม​ให้​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้​นาน​ตราบ​เท่าที่​ท่าน​เป็น​ลูกค้า​ของเรา (และ​ใน​บาง​กรณี จะ​เก็บ​ไว้​จนกว่า​จะ​หมด​ช่วง​ระยะเวลา​การรับประกัน) หรือ​จนกว่า​ท่าน​จะ​เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​ของท่าน หาก​ท่าน​เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​ของ​ท่าน เรา​อาจจะ​ยัง​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางส่วน​ของ​ท่าน​ไว้​เป็น​ระยะเวลา​เท่าที่​จำเป็น เพื่อให้​เรา​สามารถ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ผูกพัน​ทาง​กฎหมาย และ​ปกป้อง​บริษัท​ของ​เรา​ใน​กรณี​พิพาท​ทางกฎหมาย หาก​เรา​ไม่ได้​รับ​ความ​ยินยอม​ให้​ทำ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​จาก​ท่าน เรา​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​นั้น​ไว้​นาน​ตราบ​เท่าที่​กฎหมาย​อนุญาตเท่านั้น

คุณภาพ​ของข้อมูล

เมื่อ​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​พยายาม​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ข้อมูล​ทั้งหมด​ถูกต้อง​และ​เป็นปัจจุบัน เรา​พยายาม​ลบ​หรือ​แก้ไข​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ไม่​ถูกต้อง​หรือไม่สมบูรณ์ หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน​ที่​จะ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​แม่นยำ​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ที่​เรา​เก็บ​รักษา​ไว้ โปรด​ดู​ที่หัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ทางด้านล่าง

ข้อมูล​และ​การเข้าถึง

ตามที่​กล่าว​ไว้​ในหัวข้อ "ข้อสังเกต" ข้างต้น เรา​อาจ​ให้​ข้อมูล​เฉพาะที่​เกี่ยวกับ​การ​ประเมินผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เมื่อ​มี​การ​รวบรวม​หรือ​ลงทะเบียน​ข้อมูลดังกล่าว ท่าน​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​ร้องขอ (1) สำเนา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ที่​เรา​จัดเก็บไว้ (2) ให้​เรา​แก้ไข​หรือ​ลบ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ท่าน​คิด​ว่า​ไม่​ถูกต้อง และ (3) ให้​ลบ​ข้อมูล​และ​ให้​มี​การ​จำกัด​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใน​บางกรณี นอกจากนี้ ท่าน​ยัง​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​คัดค้าน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน รวมถึง​สิทธิ์​ที่​จะ​ได้รับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ซึ่ง​ท่าน​ได้​ให้​ไว้​กับ​เรา ใน​รูปแบบ​ที่​เป็น​โครงสร้าง ใช้​กัน​ทั่วไป และ​รูปแบบ​ที่​เครื่อง​สามารถ​อ่าน​ได้ เพื่อ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​เหล่านี้​ไป​ยัง​ผู้​ควบคุมอื่น

โดย​ส่ง​คำ​ขอ​ไป​ยัง​นิติ​บุคคล​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ตอนท้าย​ของ​เอกสาร​ฉบับนี้ คำ​ขอ​ของ​ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​ดำเนินการ​อย่าง​รวดเร็ว​และเหมาะสม หาก​กฎหมาย​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กำหนดให้​เรียก​เก็บ​ค่าธรรมเนียม​เพื่อ​ดำเนินการ​ตาม​คำ​ขอ​ของท่าน Volvo Cars อาจ​เรียก​เก็บ​ค่าธรรมเนียมนั้น นอกจากนี้ ท่าน​ยัง​สามารถ​เข้าถึง​ภาพรวม​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ท่าน​ให้​ไว้​โดยตรง ซึ่ง Volvo Cars เป็น​ผู้​เก็บ​รักษา​ไว้ และ​ดำเนินการ​แก้ไข​หรืออัป​เดต​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ได้ โดย​การ​เข้า​สู่​ระบบ​ใน​บัญชี​พอร์​ทัล​ลูกค้าของ Volvo Cars หรือ​บริการ​ที่​มี​ลักษณะ​คล้ายคลึง​กัน​ที่​เสนอ​ให้​ใน​ตลาด​เฉพาะ​แห่ง​ของท่าน หาก​ต้องการ​ทราบ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สิทธิ์​ของ​ท่าน คุ้มครอง​ข้อมูล​ของเรา โปรดดู รายละเอียด​การติดต่อ เจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​ด้าน​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ของ​เรา​ที่​ท้าย​เอกสารนี้

ความปลอดภัย

Volvo Cars ได้​ใช้​มาตรการ​ทาง​เทคนิค​และ​การ​จัดระบบ​ที่​เหมาะสม เพื่อ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​จาก​การ​ถูก​ทำลาย​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ​หรือไม่​ถูกกฎหมาย​, การ​สูญเสีย​หรือ​การ​เปลี่ยนแปลง​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ​, การ​เปิดเผย​หรือ​การ​เข้าถึง​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต และ​การ​ประมวลผล​ใน​รูปแบบ​อื่นๆ ที่​ผิดกฎหมาย

การ​เปิดเผย​ข้อมูล​ให้แก่​บุคคล​ที่สาม

Volvo Cars อาจ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน:

 • กับ​หน่วยงาน​อื่นๆ ของ Volvo Cars;
 • กับ​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ซ่อมแซม​ที่​ได้รับ​อนุญาตจาก Volvo Cars เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​จัด​จำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​และ​สินค้า รวมทั้ง​การ​สื่อสาร​อื่นๆ ให้แก่ท่าน
 • กับ​คู่​ค้า​ทาง​ธุรกิจ​อื่นๆ เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​จัด​จำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​และ​สินค้า รวมทั้ง​การ​สื่อสาร​ข้อมูล​อื่นๆ ให้แก่​ท่าน หรือ​เพื่อ​การ​จุดประสงค์​ใน​การ​วิจัย​และ​การพัฒนา
 • เกี่ยวกับ​การ​ขาย​หรือ​การ​ถ่าย​โอน​กิจการ​หรือ​สินทรัพย์ของ Volvo Cars
 • ตามที่​กฎหมาย​กำหนด ตัวอย่างเช่น ที่​เกี่ยวกับ​การ​ตรวจสอบ​ของ​รัฐบาล กรณี​พิพาท หรือ​ขั้นตอน​หรือ​คำ​ร้อง​ทางกฎหมาย
 • เมื่อ​เรา​เชื่อ​โดย​สุจริต​ใจ​ว่า​การ​เปิดเผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​นั้น​เป็น​เรื่อง​ที่​จำเป็นต้อง​ทำ​เพื่อ​ปกป้อง​สิทธิ์​ของ​เรา ตัวอย่างเช่น เพื่อ​ใช้​ใน​การ​สืบสวน​กรณี​ที่​อาจ​เป็น​การ​ละเมิด​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข หรือ​เพื่อ​ตรวจจับ ป้องกัน หรือ​เปิดเผย​การ​ฉ้อโกง​หรือ​ปัญหา​ด้าน​ความ​ปลอดภัยอื่นๆ
 • กับ​พันธมิตร​ทาง​ธุรกิจ​อื่นๆ หรือ​บุคคล​ที่​สาม​ที่​ท่าน​ได้​เลือก​รับ​บริการ​จาก​พวก​เขา​และ​อนุญาต​ให้​พวก​เขา​ขอ​ข้อมูลจาก Volvo Cars ได้ (ตัวอย่างเช่น Volvo In-car Delivery);
 • กับ​ผู้​ให้บริการ​และ​ผู้​จำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​ของ​เรา​ซึ่ง​ทำงาน​ใน​นาม​ของ​เรา​ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับ​การ​ใช้​งาน​ต่างๆ ดังที่​กล่าว​ข้างต้น เช่น ผู้​ให้บริการ​การ​เชื่อมต่อ​ไร้​สาย บริษัท​ที่​ให้​เช่า​พื้นที่​หรือ​ดำเนินการ​เว็บไซต์​ของ​เรา จะ​ทำ​การ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ติดต่อสื่อสาร ดำเนินการ​วิเคราะห์​ข้อมูล ผู้ดำเนินการ​บัตร​เครดิต หรือ​ผู้​ให้บริการ​ระบบ​ที่​จำเป็น​ต่อ​การ​ประมวลผล บันทึก หรือ​จัดการ​บัตร​เครดิต​หรือ​ข้อมูล​ทางการเงิน และ
 • กับ​ผู้​ให้บริการ​ใน​กรณี​ฉุกเฉิน เช่น ผู้​บังคับ​ใช้​กฎหมาย ผู้​ให้บริการ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน และ​ผู้​ให้บริการ​รถพยาบาล ใน​การ​ที่​จะ​มอบ​การ​บริการ​ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น สำหรับ​การ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉินผ่าน Volvo On Call)

ตาม​กฎ​ทั่วไป​แล้ว นิติ​บุคคลของ Volvo Cars ซึ่ง​เป็น​ผู้​ควบคุม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​จะ​เปิดเผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ให้แก่​บุคคล​ที่​สาม​เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ให้​ดำเนินการ​ดังกล่าว​ได้เท่านั้น อย่างไร​ก็​ตาม หาก​เป็น​การ​ดำเนินการ​ที่​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย เรา​อาจ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ไม่​ต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน เว้น​แต่​ว่า​เรา​พิจารณา​แล้ว​ว่า​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ใน​บาง​กรณี หรือ​กฎหมาย​กำหนดให้​ต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน ใน​สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อ​กฎหมาย​บังคับ​ให้​ต้อง​เปิดเผย​ข้อมูล และ
 • เมื่อ​จำเป็นต้อง​เปิดเผย​ข้อมูล​เพื่อ​ผลประโยชน์​ที่​ชอบ​ด้วยกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น เพื่อ​ปกป้อง​สิทธิ์​ตาม​กฎหมาย​ของ​เรา ดังที่​ได้​อธิบาย​ไว้ข้างต้น)

การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ใน​นาม​ของเรา

เรา​จำกัด​สิทธิ์​การ​เข้าถึง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้​เฉพาะ​ใน​กลุ่ม​พนักงาน​และซัพ​พลาย​เออร์ของ Volvo Cars ซึ่ง​จำเป็นต้อง​ใช้​งาน​ข้อมูล​เพื่อ​ประมวลผล​ใน​นาม​ของ​เรา และ​ผู้​ที่​มี​หน้าที่​ตาม​สัญญา​ที่​จะต้อง​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้​อย่าง​ปลอดภัย​และ​เป็น​ความลับเท่านั้น เรา​มุ่งมั่น​ที่​จะ​คัดเลือก​การ​บริการ​ประมวลผล​ที่​ดี​ที่สุด เพื่อ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​จาก​บุคคล​ที่สาม กิจกรรม​การ​ประมวลผล​บางอย่าง​อาจ​ดำเนินการ​นอก​เขต​เศรษฐกิจ​ยุโรป ภายใต้​หลักเกณฑ์​ทาง​กฎหมาย​ที่​เฉพาะเจาะจง​ตามที่​กฎหมาย​ระดับประเทศ​กำหนดไว้

การตลาด

เรา​จะ​ไม่​ขาย​หรือ​แลกเปลี่ยน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​บุคคล​ที่​สาม เว้น​แต่​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​ยินยอม​ให้​ดำเนินการ​เช่นนั้นได้ เรา​จะ​ไม่​เปิดเผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​บุคคล​ที่​สาม เพื่อ​จุดประสงค์​ด้าน​การตลาด เว้น​แต่​เรา​จะ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ให้​เปิดเผย​ข้อมูลดังกล่าว หาก​ท่าน​แสดง​ความ​ยินยอม​ดังกล่าว แต่​ต้องการ​หยุด​รับ​เอกสาร​ทาง​การตลาด​จาก​บุคคล​ที่​สาม โปรด​ติดต่อ​บุคคล​ที่​สามโดยตรง เรา​อาจ​ส่ง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์​ใหม่ๆ บริการ กิจกรรม หรือ​กิจกรรม​ทาง​การตลาด​ใน​ทำนอง​เดียวกัน​ให้แก่ท่าน หาก​ท่าน​ต้องการ​เลิก​บอกรับ​จดหมาย​ข่าว​ทาง​อีเมล์​หรือ​การ​ติดต่อสื่อสาร​ใน​ทำนอง​เดียวกัน โปรด​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​การ​สื่อสาร​ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่าน​ยัง​สามารถ​ใช้​บัญชี​พอร์​ทัล​ลูกค้าของ Volvo Cars หรือ​บริการ​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ซึ่ง​เสนอ​ให้​ใน​ตลาด​เฉพาะ​แห่ง​ของ​ท่าน เพื่อ​เลิก​บอกรับ​ข่าวสาร​บาง​ประเภทจาก Volvo Cars และ​เปลี่ยน​ลักษณะ​ที่​กำหนด​ไว้​ก่อน​หน้านี้

เว็บไซต์​และคุกกี้

โดยทั่วไป ท่าน​สามารถ​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต์ของ Volvo Cars ได้​โดย​ไม่​ต้อง​บอก​เรา​ว่า​ท่าน​เป็น​ใคร​หรือ​เปิดเผย​ข้อมูล​ใดๆ เกี่ยวกับ​ตัว​ท่านเอง อย่างไร​ก็​ตาม เพื่อให้​สามารถ​ให้บริการ​หรือ​ข้อเสนอ​บางอย่าง​ได้ บ่อยครั้ง​ที่​เรา​จะต้อง​บันทึก​บาง​รายการ​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล เช่น ชื่อ​และ​อีเมล์แอดเดรส อีก​ทั้ง​อาจ​ต้อง​รวบรวม​ข้อมูล​ที่​ไม่​สามารถ​ระบุ​ตัวตนได้ (โดย​การ​ใช้คุกกี้) เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​เว็บไซต์​ของ​เรา ก่อนที่​จะ​บันทึก​ข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูล​นี้​จะ​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​เรา​ใน​การ​ปรับปรุง​เว็บไซต์​หรือ​การตลาด​ของเรา เว็บไซต์ของ Volvo Cars ทั้งหมด​ที่​เปิด​ให้บริการ​แก่​ลูกค้า​ของ​เรา​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​คุกกี้​ของเรา ใน​บาง​ประเทศ จะ​มี​ขั้นตอน​ออนไลน์​เพื่อ​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​คุกกี้ด้วย หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​คุกกี้​ของ​เรา โปรด​ศึกษา​ข้อมูล​เฉพาะ​ท้องถิ่น​เกี่ยวกับ​คุกกี้​ที่​เผยแพร่​สำหรับ​ประเทศ​ของ​ท่านที่ https://www.volvocars.com (เลือก​ประเทศ​หรือ​ภูมิภาค​ของ​ท่าน​ก่อน จากนั้น​เลื่อน​ลง​มา​ด้าน​ล่างสุด​ของ​หน้า​เว็บ แล้ว​คลิก คุกกี้)

แอป

เมื่อ​ท่าน​ดาวน์​โหลด​หรือ​ลงทะเบียน​เพื่อ​ใช้​งาน​แอป​ใด​แอปห​นึ่ง​ของ​เรา ท่าน​อาจ​ต้อง​ส่ง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้กับ​เรา เช่น ชื่อ อีเมล์​แอดเดรส หมายเลข​โทรศัพท์ และ​ข้อมูล​การ​ลงทะเบียน​อื่นๆ ของท่าน นอกจากนั้น เมื่อ​ท่าน​ใช้​งาน​แอ​ปของ​เรา เรา​อาจ​เก็บ​ข้อมูล​บางอย่าง​โดย​อัตโนมัติ ซึ่ง​รวมถึง​ข้อมูล​ด้าน​เทคนิค​ที่​เกี่ยวกับ​อุปกรณ์​โทรศัพท์เคลื่อนที่​ของ​ท่าน และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการใช้​งาน​ที่​ท่าน​ใช้​งาน​แอ​ปดังกล่าว เรา​อาจ​ทำ​การ​เก็บ​ข้อมูล​ที่​บันทึก​อยู่​ใน​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​ด้วย ซึ่ง​รวมถึง​ข้อมูล​ผู้​ติดต่อ ข้อมูล​ตำแหน่ง และ​ข้อมูลดิ​จิทัล​อื่นๆ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​แอป​ที่​ท่าน​ใช้​งาน​และ​จะ​กระทำ​เฉพาะ​หลังจาก​ที่​ท่าน​ได้​ยินยอม​ให้​ดำเนินการ​เก็บ​ข้อมูล​แล้วเท่านั้น รายละเอียด​อื่นๆ เกี่ยวกับ​ชนิด​ของ​ข้อมูล​ที่​เรา​เก็บ​รวบรวม​จะ​ได้รับ​การ​แถลง​ใน​ประกาศ​ความ​เป็น​ส่วนตัว และ/หรือ​ประกาศ​พิเศษ​สำหรับ​แอ​ปแต่ละแอป

บริการ​และ​แอ​ปของ​บุคคล​ที่สาม

แอ​ปของ​บุคคล​ที่​สาม​ที่​ท่าน​ดาวน์​โหลด​จะ​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​ก่อน​แล้ว หรือ​ท่าน​สามารถ​ลงทะเบียน​สำหรับ​ข้อกำหนด​และ​นโยบาย​เรื่อง​ความ​เป็น​ส่วนตัว​แยก​ต่างหาก​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้ โดย​ไม่​เกี่ยวข้อง​กับ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของเรา Volvo Cars จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใน​แอปหรื​อบ​ริ​การ​ใดๆ จาก​บุคคล​ที่สาม เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​อ่าน​ทบทวน​เงื่อนไข​ของ​ผู้ใช้​และ​นโยบาย​ด้าน​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​แอป​พลิเค​ชัน​หรือ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม​ก่อนที่​จะ​ลงทะเบียน ดาวน์​โหลด หรือ​ใช้​งาน​แอปหรื​อบ​ริ​การเหล่านั้น นอกจากนี้ เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ดู​ตัวเลือก​และ​การ​ควบคุม​เกี่ยวกับ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ใน​แอ​ปของ​บุคคล​ที่​สาม​หลังจาก​การ​ดาวน์โหลด

ผู้เยาว์

บริการ​ของ​เรา​มิได้​มี​ความ​มุ่ง​หมาย​ให้​เด็ก​เป็นผู้ใช้งาน เรา​ไม่​ร้อง​ขอ​หรือ​รวบรวม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใดๆ ของ​เด็ก​ที่​มี​อายุ​ต่ำกว่า 13 ปี รวมถึง​การ​ขาย​สินค้า​และ​บริการ​ของ​เรา​ให้กับ​บุคคลดังกล่าว หาก​เด็ก​ได้​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​กับ​เรา ผู้ปกครอง​หรือ​ผู้ดูแล​เด็ก​สามารถ​ติดต่อ​เรา​เพื่อ​จัดการ​ลบ​ข้อมูล​ดังกล่าว​ออก​จาก​ทะเบียน​ของ​เราได้ หาก​ท่าน​เชื่อ​ว่า​เรา​อาจ​มี​ข้อมูล​ใดๆ จาก​เด็ก​อายุ​ต่ำกว่า 13 ปี โปรด​ติดต่อเรา หาก​เรา​ทราบ​ว่า​เรา​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ของ​เด็ก​อายุ​ต่ำกว่า 13 ปี หรือ​ผู้​ที่​มี​อายุ​ต่ำสุด​ที่​เทียบเท่า​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​เขต​อำนาจ​ศาล เรา​จะ​ดำเนินการ​ลบ​ข้อมูล​ดังกล่าว​โดยเร็ว​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้

การ​ตรวจติดตาม

ตาม​ข้อกำหนด​ทาง​กฎหมาย เรา​จะต้อง​ตรวจ​ติดตาม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ของ​เรา รวมถึง​รถยนต์​ที่​เรา​ผลิตด้วย ซึ่ง​หมายความ​ว่า​เรา​จะ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ที่​เรา​สุ่ม​ตัวอย่าง​จาก​รถยนต์เหล่านี้

การ​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​หน่วยงาน​กำกับดูแล

หาก​ท่าน​มี​ความเห็น​ว่า​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ละเมิด​ต่อ​กฎหมาย​และ​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ใน​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล ท่าน​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​หน่วยงาน​กำกับ​ดูแล​ของท่าน

รายละเอียด​การติดต่อ

หาก​ต้องการ​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​ใน​ฐานะ​เจ้าของ​ข้อมูล เช่น ขอรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ดำเนินการโดย Volvo Cars หรือ​เข้าถึง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคลที่ Volvo Cars ประมวลผล​เกี่ยวกับ​ท่าน โปรดใช้แบบฟอร์ม​บนเว็บของ​เรา ซึ่ง​จะ​เป็น​การ​รับประกัน​ว่า​คำ​ขอ​ของ​ท่าน​จะ​ได้รับ​การดำเนินการ โปรด​ทราบว่า Volvo Cars ไม่​เก็บ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ที่​ดำเนินการ​โดย​ตัวแทน​อิสระ​ในท้องถิ่น

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ตัวแทน​อิสระ​ใน​ท้องถิ่น หาก​ท่าน​ต้องการ​จัดการ​การ​ตั้ง​ค่า​การตลาด​ทางตรง​ของ​ท่าน หรือ​หาก​มี​คำ​ขอ​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง กรุณา​ดู​ข้อมูล​ติดต่อที่ ผู้​ติดต่อ​ด้านกฎหมาย

เจ้าหน้าที่​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล

Volvo Cars ได้​แต่งตั้ง​เจ้าหน้าที่​ผู้รับผิดชอบ​ด้าน​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​สำหรับ​กลุ่ม ซึ่ง​สามารถ​ติดต่อ​ได้​ทาง​อีเมล์​หรือ​ทาง​ไปรษณีย์ ตามที่​ระบุ​ไว้​ทางด้านล่าง:

อี​เม​ลแอด​เดรส: globdpo@volvocars.com

ที่​อยู่​จัดส่ง​ทางไปรษณีย์: Volvo Car Corporation, เรียน: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden