Android Auto

Android Auto ทำให้สามารถควบคุมฟังก์ชันจำนวนมากที่มีอยู่ในโทรศัพท์ Android ของคุณผ่านจอแสดงผลส่วนกลางของรถได้

ชาญฉลาดขึ้นและง่ายขึ้น

การเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android เข้ากับรถของคุณทำให้คุณสามารถใช้ Android Auto ในการฟังเพลง, ใช้สายโทรศัพท์, รับการแนะนำเส้นทาง, เรียกใช้แอพบางแอพ และอื่นๆ อีกมากมาย