การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​และ​ใช้​บริการ​เพลง​ผ่าน​แอพ​ต่างๆ ได้

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือเครือข่าย Wi-Fi สำหรับ​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาด ยัง​สามารถ​เชื่อมต่อ​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ที่​รวมอยู่​ภายใน​รถ​ได้​อีกด้วย1 ถ้า​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​แหล่งข้อมูล​หลาย​แหล่ง​ใน​เวลา​เดียวกัน รถ​จะ​เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เป็น​ลำดับ​แรก จากนั้น ลำดับ​ที่​สอง​คือ​ผ่าน​ทาง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth และ​ลำดับ​สุดท้าย​คือ​การ​เชื่อมต่อ​ผ่าน​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของรถ

  1. 1 ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาด ท่าน​จำเป็นต้อง​ยอมรับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ก่อนที่​จะ​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โมเด็มได้