Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) เป็น​ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​เต็ม​รูปแบบ ซึ่ง​จะ​แยก​แก๊ส​และ​อนุภาค​ต่างๆ เพื่อ​ลด​ปริมาณ​ของ​กลิ่น​และ​สิ่ง​ปนเปื้อน​ใน​ห้อง​โดยสาร​ให้น้อยลง

IAQS เป็น​ส่วน​หนึ่งของ Clean Zone Interior Package (CZIP) และ​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ไม่ให้​มี​สิ่ง​ปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละออง​, ไฮโดรคาร์บอน​, ไน​ตรัส​ออก​ไซต์ และ​โอโซน​ระดับพื้นดิน

ถ้า​เซ็นเซอร์​คุณ​ภา​พา​อากาศ​ตรวจ​พบว่า​อากาศ​ภายนอก​มี​การ​ปนเปื้อน ช่อง​อากาศ​เข้า​จะ​ปิด​และ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะทำงาน

 บันทึก

เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​ควร​จะ​ทำงาน​อยู่​เสมอ​เพื่อ​ปรับปรุง​คุณภาพ​ของ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​ดีขึ้น

ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะ​ถูก​จำกัด​การ​ทำงาน​ไว้​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เกิดฝ้า

ใน​กรณี​ที่​มี​ฝ้า ควร​ใช้​ฟังก์ชั่น​การ​ไล่​ฝ้า​สำหรับ​กระจกหน้า​, กระจก​ประตู และ​กระจกหลัง

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม