โปร​ไฟล์​ของผู้ใช้

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​มาก​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​รถ​จะ​สามารถ​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​ผู้ใช้​ส่วนตัวได้

โปรไฟล์ Owner จะ​ได้รับ​การ​ติดตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า และ​รถ​จะ​ใช้​โปร​ไฟล์​นี้​เมื่อ​ใช้​รถ​เป็น​ครั้ง​แรก​หรือ​หลังจาก​การ​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จากโรงงาน

โปรไฟล์ Owner มี​สิทธิ์​ใน​ระดับ​ผู้ดูแล​ระบบ และ​ไม่​สามารถ​ลบได้

ลาก​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน​ลง​มา​เพื่อ​เข้าถึง​โปร​ไฟล์ผู้ใช้

ส่วน​แสดง​สถานะ​จะ​แสดงสัญลักษณ์ iCup-2037-Driver profile symbol พร้อม​กับ​อักษร​ย่อ​ของ​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่ เมื่อ​ออก​จาก​ระบบ จะ​ไม่​มีสัญลักษณ์/อักษร​ย่อ​แสดง​อยู่​ใน​ส่วน​แสดงสถานะ

การ​เลือก​โปร​ไฟล์​โดยอัตโนมัติ

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​กุญแจ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่งได้ โปร​ไฟล์​พร้อม​ด้วย​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ของ​โปร​ไฟล์​จะ​ถูก​เลือก​โดย​อัตโนมัติ​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​ระบุ​กุญแจ​ชุด​นั้นๆ ใน​ระหว่าง​การ​ปลด​ล็อค​หรือ​การ​เปิด​ประตูคนขับ

ถ้า​กุญแจ​ไม่​มี​การ​เชื่อมโยง​กับ​โปร​ไฟล์​ใด ระบบ​จะ​ใช้​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้ล่าสุด

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การ​ตั้งค่า

การ​เปลี่ยนแปลง​ต่างๆ ที่​ทำ​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​ด้วย​วิธี​ที่​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​หมวด​ของ​การ​ตั้งค่า การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​อาจ​เป็น​การ​ตั้ง​ค่าส่วนตัว​, การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม หรือ​การ​ตั้ง​ค่าที่​ได้รับ​การ​ปรับ​สำหรับ​รอบ​การ​ขับ​ขี่​รอบ​ใด​รอบหนึ่ง

การ​ตั้ง​ค่าส่วนตัว

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัวมี 2 ประเภท:
  • การ​ตั้ง​ค่า​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของรถ - การ​ตั้ง​ค่าที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ​, สภาพ​อากาศ​ด้านคนขับ​, ที่​นั่งคนขับ​, กระจก​มอง​ข้าง และ​ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​และ​ภายนอกรถ การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​จะ​ยังคง​อยู่​เมื่อ​เพิ่ม​โปร​ไฟล์ หรือ​เมื่อ​ลง​ชื่อ​ออก​จาก​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่
  • การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เสียง​และสื่อข้อมูล - การ​ตั้ง​ค่าที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​นำทาง​, ระบบ​เสียง​และสื่อข้อมูล​, แอพ และ​บัญชี​ผู้ใช้​ที่​เชื่อมโยงไว้ การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ค่า​เริ่มต้น​เมื่อ​เพิ่ม​โปร​ไฟล์ หรือ​เมื่อ​ลง​ชื่อ​ออก​จาก​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่

การ​ตั้ง​ค่าส่วนรวม

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม​จะ​ไม่​เปลี่ยนแปลง​เมื่อ​เปลี่ยนเป็น​โปร​ไฟล์อื่น การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​จะ​ยังคง​เหมือนเดิม ไม่​ว่า​จะ​ใช้​โปร​ไฟล์​ใด​ก็ตาม ตัวอย่าง​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม เช่น การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ด้านผู้โดยสาร​, ฟังก์ชัน​หน่วยความจำ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​บางอย่าง เป็นต้น

ค่า​เริ่มต้น​ของ​รอบ​การ​ขับขี่

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​หนึ่ง​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ค่าเริ่มต้น1 หลังจาก​รอบ​การ​ขับ​ขี่​แต่​ละรอบ

ค่า​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​สามารถ​ปรับ​ได้​ในขณะ​ขับขี่ หลังจาก​การ​ขับ​ขี่ ค่า​เหล่านี้​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ค่า​เริ่มต้น ใน​รอบ​การ​ขับ​ขี่​รอบ​ถัดไป การ​ตั้ง​ค่า​จะ​เป็น​ค่า​เริ่มต้น​อีกครั้ง

  1. 1 ค่า​เริ่มต้น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด