การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ปุ่ม​ของกุญแจ

ท่าน​สามารถ​ใช้​ปุ่ม​ของ​กุญแจ​ใน​การ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถ​ทั้ง​คันได้
16w17 - SPA - Remote Key with buttons

การ​ล็อค​ใช้​ปุ่ม​บนกุญแจ

กดปุ่ม P5-1507 Remote key icon for lock/global close เพื่อ​ล็อครถ

ประตู​คนขับ​จะต้อง​ปิด​อยู่ จึง​จะ​สามารถ​สั่งงาน​ขั้นตอน​การ​ล็อคได้1 ถ้า​ประตู​อื่นๆ หรือ​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ระบบ​จะ​ไม่​ทำ​การ​ล็อค​ประตู​เหล่านี้​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ยัง​ไม่​พร้อมทำงาน* จนกว่า​จะ​ปิด​ประตู​เหล่านี้เสียก่อน ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อน​ของ​สัญญาณเตือน* จะ​พร้อม​ทำงาน​เมื่อ​ปิด​และ​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้ายแล้ว

 บันทึก

กุญแจ​ที่​อยู่​ภายใน​รถ​ที่​ล็อค​ไว้​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ชั่วคราว และ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​ที่​ถูกต้อง​อีก​ชุดหนึ่ง

การ​ล็อค​เมื่อ​ประตู​ท้าย​เปิดอยู่

 บันทึก

หาก​มี​การ​ล็อค​รถ​ในขณะ​ที่​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ โปรด​ระวัง​อย่า​ทิ้ง​กุญแจ​ไว้​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เมื่อ​ปิด​ประตูท้าย2

การ​ปลด​ล็อค​ใช้​ปุ่ม​บนกุญแจ

กดปุ่ม P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking เพื่อ​ปลด​ล็อครถ

การ​ล็อค​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​หรือ​ประตู​ท้ายภายใน 2 นาที​หลังจาก​ปลด​ล็อค ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ การ​ทำงาน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

ถ้า​กุญแจ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้

ถ้า​ปุ่ม​ของ​กุญแจ​หยุด​ทำงาน ซึ่ง​อาจ​เกิดขึ้น​ได้​เนื่องจาก​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ใน​กรณี​นี้ ให้​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​หรือ​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ถ้า​รถ​มี​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​ติดตั้งอยู่* จะต้อง​ปิด​ประตู​ด้านข้าง​ทุกบาน
  3. 2 หาก​รถ​มี​ระบบล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ติดตั้ง​อยู่ และ​ระบบ​ตรวจ​พบ​กุญแจ​อยู่​ภายใน​รถ ประตู​ท้าย​จะ​ไม่​ล็อค​เมื่อ​ปิด​ประตูท้าย