การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ในกุญแจ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​ได้​เมื่อ​แบตเตอรี่​หมดไฟ อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​ขึ้นอยู่​กับ​ความถี่​ใน​การ​ใช้​งานกุญแจ แบตเตอรี่ Key Tag* ไม่​สามารถ​เปลี่ยนได้

 บันทึก

แบตเตอรี่​ทุก​ลูก​มี​อายุ​ใช้​งาน​จำกัด และ​ใน​ที่สุด​ก็​ต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่ (แต่​ห้าม​ใช้กับ Key Tag) อายุ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​จะ​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​ความถี่​ใน​การ​ใช้​งานรถ/กุญแจ
P6-20w37-DIM-KeyNotFound

ท่าน​ต้อง​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​เมื่อ​สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​มีข้อความ The car key battery is low. See Owner's Manual for replacement. แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

อีก​สัญญาณ​หนึ่ง​ที่​แสดง​ว่า​ระดับ​แบตเตอรี่​ต่ำ​คือ​ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจลดลง

แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag)* จะ​ไม่​สามารถ​เปลี่ยนได้ เมื่อ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ จะ​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​แบบ​ไม่​มี​ปุ่ม​ชุด​ใหม่​ได้​จาก​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

 สำคัญ

ส่งมอบ Key Tag ที่​หมด​ไฟ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​ซึ่ง​สามารถ​ลบ​กุญแจ​ออก​จาก​ระบบ​ของ​รถได้ เมื่อ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ท่าน​จะ​ยังคง​สามารถ​ใช้​กุญแจ​เพื่อ​สตาร์ท​รถ​ได้​ผ่าน​ทาง​ระบบ​การ​สตาร์ทสำรอง

การ​เปิด​กุญแจ​และ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

 สำคัญ

หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​นิ้ว​ของ​ท่าน​สัมผัส​กับ​หน้าสัมผัส​ของ​แบตเตอรี่​ตัวใหม่ ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​การ​ทำงาน​ของ​แบตเตอรี่​เสื่อมลง

ถือ​กุญแจ​โดย​ให้​ด้านหน้า​ของ​กุญแจ​ที่​มีโลโก้ Volvo หัน​ขึ้น และ​ให้​ด้าน​ห่วง​ยึด​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน

ทาง​ด้านซ้าย​ของ​ห่วง​ยึด​กุญแจ​จะ​มี​ที่​จับอยู่ หาก​ตัว​จับ​อยู่​ผิด​ด้าน นั่น​หมายความ​ว่า​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ของ​กุญแจ​ถูก​ประกอบ​สลับ​ด้าน​กัน​เมื่อ​เปลี่ยน​กุญแจ​ก่อน​หน้านี้

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
เลื่อน​ที่​จับ​ผ่าน​ห่วง​ยึด​กุญแจ​ไป​ด้านข้าง และ​เลื่อน​ฝา​ประกบ​ส่วน​หน้า​ออก​จาก​ตัวยึด

ฝา​ประกบ​จะ​แยก​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออกได้

ใต้​ฝา​ประกบ​จะ​มี​ที่​จับ​อีก​อันหนึ่ง​ไว้​เพื่อ​ถอดด้านหลัง

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
เลื่อน​ที่​จับ​ที่​อยู่​ด้านหลัง​ของ​ฝา​ประกบ​ส่วน​หน้า​ไป​ด้านข้าง และ​เลื่อน​ฝา​ประกบ​ส่วน​หลัง​ออก​จาก​ห่วง​ยึดกุญแจ

ฝา​ประกบ​จะ​แยก​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออกได้

ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​จะ​อยู่​ใต้​ฝาประกบ

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3

บิด​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​ไป​ยังตำแหน่ง OPEN โดย​ใช้​ไข​ควง​หรือ​เหรียญ เป็นต้น

ยก​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่ออก ถ้า​ถอด​ออก​ได้​ยาก ท่าน​สามารถ​ใช้​เครื่องมือ​เล็กๆ งัด​ขึ้น​ด้านบนได้

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
แบตเตอรี่ (+) ให้​หน้าขึ้น ถอด​แบตเตอรี่​โดย​กด​ที่​ขอบ​แบตเตอรี่​และ​ยกออก
16w17 - SPA - Key insert new battery

ใส่​แบตเตอรี่​ก้อน​ใหม่ โดย​ให้ด้าน (+) หัน​ขึ้นด้านบน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​นิ้ว​ของ​ท่าน​สัมผัส​กับ​หน้าสัมผัส​ของ​แบตเตอรี่​ของกุญแจ

วาง​ขอบ​ของ​แบตเตอรี่​ไว้​ใต้​ที่​จับ​พลาสติก​ด้าน​นอก​สองตัว

จากนั้น​กด​แบตเตอรี่​ลง​เพื่อให้​ตัว​จับ​พลาสติก​ด้านบน​ยึด​แบตเตอรี่​เข้าที่

 บันทึก

ใช้​แบตเตอรี่แบบ CR2032, 3 โวลต์

 บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​แบตเตอรี่​ที่​นำมา​เปลี่ยน​สำหรับ​กุญแจ​จะต้อง​เป็นไปตาม UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3 แบตเตอรี่​ที่​รวม​ไว้​ให้​หรือ​แบตเตอรี่​ที่​ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยน​โดย​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​จะ​เป็นไป​ตาม​เกณฑ์เดียวกัน
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
ใส่​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​กลับ​และ​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​ไป​ยังตำแหน่ง CLOSE
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
ใส่​ฝา​ประกับ​ด้านหลัง​กลับ​เข้า​ที่​โดย​ทำ​ย้อน​ขั้นตอน​การถอด ฝา​ประกบ​ส่วน​หลัง​จะ​ไม่​มีโลโก้ กด​ฝา​ประกบ​จนกว่า​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก จากนั้น ให้​เลื่อน​อีก​สอง​ถึง​สาม​มิลลิเมตร​เพื่อให้​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​ตั้งต้น

ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​อีก​ครั้ง​ซึ่ง​เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ฝา​ประกับ​ล็อค​เข้า​ตำแหน่ง​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

โดย​จะต้อง​ไม่​มี​ระยะห่าง​ใดๆ เหลืออยู่

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
บิด​กุญแจ​และ​ใส่​ฝา​ประกบ​ส่วน​หน้า​ใน​วิธี​เดียวกับ​การ​ใส่​ฝา​ประกบ​ส่วนหลัง

 คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า​แบตเตอรี่​ติดตั้ง​อยู่​อย่าง​ถูกต้อง โดย​ต่อ​ขั้ว​ไว้​อย่างถูกต้อง ถ้า​ไม่ได้​ใช้​กุญแจ​เป็น​เวลานาน ให้​ถอด​แบตเตอรี่​ออก​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​สาร​ภายใน​แบตเตอรี่​รั่วไหล​ออกมา​และ​ทำ​ให้​เกิด​ความเสียหาย แบตเตอรี่​ที่​ชำรุด​เสียหาย​หรือ​มี​สาร​รั่ว​ออกมา​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​บาดเจ็บ​เนื่องจาก​การ​กัด​เมื่อ​สัมผัส​โดน​ผิวหนัง​ได้ ดังนั้น ให้​ใช้​ถุง​มือ​ป้องกัน​เสมอ​เมื่อ​ทำงาน​กับ​แบตเตอรี่​ที่ชำรุด

  • เก็บ​แบตเตอรี่​ให้​พ้น​มือเด็ก
  • ห้าม​วาง​แบตเตอรี่​ทิ้ง​ไว้​เนื่องจาก​เด็ก​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อาจ​กลืน​กิน​เข้า​ไปได้
  • ห้าม​แยก​ชิ้นส่วนแบตเตอรี่​, ลัดวงจร หรือ​โยน​แบตเตอรี่​เข้า​ไป​ใน​เปลวไฟ
  • ห้าม​พยายาม​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ที่​ไม่​สามารถ​ชาร์จ​ใหม่ได้ แบตเตอรี่​อาจ​ระเบิดได้
  • ตรวจสอบ​ผลิตภัณฑ์​ที่​ใช้​แบตเตอรี่​เป็น​ประจำ​เพื่อ​หา​การ​ชำรุด​เสียหายใดๆ

ไม่​ควร​ใช้​กุญแจ​หาก​มี​สิ่ง​ใด​บ่งชี้​ว่า​กุญแจ​หรือ​แบตเตอรี่​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหาย​หรือ​เกิด​การรั่ว เก็บ​ผลิตภัณฑ์​ที่​ชำรุด​ให้​พ้น​มือเด็ก

 สำคัญ

แบตเตอรี่​ที่​ใช้​แล้ว​จะต้อง​ได้รับ​การ​รี​ไซเคิล​ด้วย​วิธี​ที่​เป็น​มิตร​ต่อสิ่งแวดล้อม
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม