Volvo Assistance

ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol และปุ่ม SOS ที่​หลังคา​สามารถ​ให้​ความ​ปลอดภัย​และ​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​รถ​ไม่สตาร์ท​, ยาง​รั่ว หรือ​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ขึ้น เป็นต้น

P5-2222-iCup-Over Head Console
การ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ผ่าน​ทางปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol และ SOS ที่​หลังคา​ของรถ

ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ขึ้น จะ​สามารถ​ส่ง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล​หรือ​ตำรวจ​ไป​ยัง​รถได้ รวมทั้ง​ยัง​สามารถ​ร้อง​ขอ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​จุด​เกิด​เหตุ​สำหรับ​ปัญหา​ที่​ไม่​เร่งด่วน​มาก​นัก เช่น ยาง​รั่ว ได้

 บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร​เท่านั้น ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น การ​ใช้​งาน​โดย​ไม่​จำเป็น​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มได้

ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol สำหรับ​ความ​ช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การ​ถาม​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​รถ หรือ​เมื่อ​ท่าน​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย เป็นต้น

ระบบสำหรับ Volvo Assistance

ปุ่ม​ที่​หลังคา​จะ​เชื่อมโยง​อยู่​กับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ รวมถึง​ระบบ​อื่นๆ ใน​รถ เช่น การ​ล็อค​และ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เป็นต้น รถ​มี​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​สำหรับ​การ​สื่อสารกับ Volvo Assistance และแอพ Volvo Cars ระบบ​นี้​จะใช้ GNSS (Global Navigation Satellite System) ใน​การ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของรถ

การ​ประมวลผล​ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึง​ข้อมูล​ส่วนตัวด้วย) จะ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ประมวลผล​เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​บริการ สามารถ​นำไปใช้​งานได้ อ่าน​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข รวมถึง​ความ​เป็น​ส่วนตัวที่ volvocars.com/intl/legal

การ​ติดต่อกับ Volvo Assistance

ใน​การ​ติดต่อกับ Volvo Assistance ให้​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol ของ​รถ​หรือแอพ Volvo Cars

 บันทึก

การ​โทร​สนทนากับ Volvo Assistance ทุก​สาย​อาจ​ได้รับ​การ​บันทึกไว้