Volvo Assistance ใน​ระหว่าง​การเดินทาง

ถ้า​รถ​ของ​ท่าน​ยาง​รั่ว​หรือ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ เป็น​ต้น ท่าน​สามารถ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol หรือแอพ Volvo Cars

หาก​ท่าน​กดปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol ที่​หลังคา​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที จะ​เป็น​การ​สร้าง​การ​ติดต่อ​สำหรับ​การ​สนทนาระหว่าง Volvo Assistance กับคนขับ จุดประสงค์​ของ​การ​ดำเนินการ​นี้ คือ เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​ลักษณะ​ของ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่ต้องการ ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​ปุ่ม​ที่​หลังคา​ไว้ จะ​มี​การ​ส่ง​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ไปยัง Volvo Assistance

 บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร​เท่านั้น ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น การ​ใช้​งาน​โดย​ไม่​จำเป็น​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มได้

ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol สำหรับ​ความ​ช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การ​ถาม​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​รถ หรือ​เมื่อ​ท่าน​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถเสีย

เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถ​วอล​โว่​คัน​ใหม่ ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสียในช่วง X1 ปี​แรก​จะ​ถูก​รวม​ไว้แล้ว ใน​ตลาด​ส่วน​ใหญ่ หลังจาก​หมด​ช่วงเวลา​ดังกล่าว​นี้​แล้ว จะ​มี​การให้บริการ Roadside Assistance โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​ค่าใช้จ่าย​ให้กับ​รถ​ที่​เข้า​รับ​บริการ​เป็น​ประจำ​ที่​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​แห่ง​ใด​แห่งหนึ่ง ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​สามารถ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​เกี่ยวกับ​สถานะ​ของ​ข้อตกลง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​ของ​ท่านได้

ท่าน​สามารถ​ขอรับ​ความ​ช่วยเหลือ​เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​เดินทาง​ต่อไป​ได้ แม้​ใน​กรณี​ที่​ข้อตกลง​สำหรับ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​หมดอายุ​แล้ว​ก็ตาม ใน​กรณี​นี้ ท่าน​จะ​ถูก​ร้อง​ขอให้​ชำระ​ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​บริการ​ที่​จัดส่ง​มา​ให้ท่าน

 บันทึก

ถ้า​ท่าน​ไม่​มี​ข้อตกลง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​บน​ท้อง​ถนน​ที่​มี​ผล​ใช้​อยู่ อาจ​มี​การ​เรียก​เก็บ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การ​กู้​รถ​เพิ่มเติมได้
  1. 1 แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด