สัญญาณ​เตือน​การ​ชน​โดย​อัตโนมัติ​ที่มี Volvo Assistance

ถ้า​เกิด​การ​ชน​ขึ้น รถ​จะ​รายงาน​สถานการณ์​นี้​โดย​อัตโนมัติ​ไปยัง Volvo Assistance หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ที่​สามารถ​ส่ง​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉินได้

Volvo Assistance1

เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน รถ​จะ​โทรศัพท์​ไปยัง Volvo Assistance โดย​อัตโนมัติ พร้อม​กับ​ส่ง​ข้อความ​ที่​มี​ตำแหน่ง​ของ​รถ​และ​ข้อมูล​อื่นๆ ไปด้วย

Volvo Assistance จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
จากนั้น Volvo Assistance จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​กู้​รถ เป็นต้น)

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับได้ Volvo Assistance จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือฉุกเฉิน2

เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน จะ​มี​การ​ส่ง​สัญญาณ​ไป​ยัง​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​โดยตรง​โดยอัตโนมัติ

  1. ศูนย์บริการ​ฉุกเฉิน​ทาง​โทรศัพท์​จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
  2. ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​จะ​ส่ง​การ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยายาล​, การ​ลาก​รถ และอื่นๆ)
  1. 1 การ​บริการ​ที่​มี​ให้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด
  2. 2 ใช้​สำหรับ​ตลาด​ที่​ไม่มี Volvo Assistance ให้บริการ