เชื่อมโยง​กุญแจ​กับ​โปร​ไฟล์​ของผู้ใช้

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​กุญแจ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่งได้ การ​ทำ​เช่นนี้​ทำ​ให้​โปร​ไฟล์​พร้อม​ด้วย​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ของ​โปร​ไฟล์​จะ​ถูก​เลือก​โดย​อัตโนมัติ​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​ระบุ​กุญแจ​ชุด​นั้นๆ ใน​ระหว่าง​การ​ปลด​ล็อค​หรือ​การ​เปิด​ประตูคนขับ

หาก​ไม่ได้​เชื่อมโยง​กุญแจ​กับ​โปร​ไฟล์​ไว้ ระบบ​จะ​ใช้​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งาน​ล่าสุด​เมื่อ​มี​การ​สตาร์ทรถ เมื่อ​มี​การ​สตาร์ท​รถ​ใน​ครั้ง​แรก ระบบ​จะ​เลือก​โปรไฟล์ Owner โดยอัตโนมัติ

การ​เชื่อมโยง​กุญแจ​เข้า​กับ​โปรไฟล์

 บันทึก

ถ้า​กุญแจ​ได้รับ​การ​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​อื่น​ก่อน​หน้า​นี้ การ​เชื่อมโยง​นั้น​จะ​ถูก​ย้าย​จาก​โปร​ไฟล์​ก่อน​หน้า​นี้​ไป​ยัง​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่
กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Connect key to profile เพื่อ​เชื่อมโยง​กุญแจ​ที่​เลือก​ไว้​เข้า​กับ​โปรไฟล์

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​โปร​ไฟล์​เข้า​กับ​กุญแจ​ที่​กำลัง​ใช้​งาน​อยู่​ใน​รถ​ในขณะ​นั้นเท่านั้น ถ้า​มี​กุญแจ​หลาย​ชุด​อยู่​ภายใน​รถ ข้อความ More than one key found. Place the key you want to connect on the backup reader. จะ​แสดงขึ้น

P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console
ตำแหน่ง​ของ​ตัว​อ่าน​สำรอง​ใน​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

การ​ยกเลิก​การเชื่อมโยงกุญแจ​กับ​โปรไฟล์

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Disconnect key from profile เพื่อ​ลบ​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งาน​อยู่​ออก​จาก​กุญแจ​ที่​เชื่อมโยงอยู่

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​กุญแจ​กับ​โปร​ไฟล์​ได้​แม้​กุญแจ​ชุด​นั้น​จะ​ไม่​อยู่​ใน​รถ​ก็ตาม