การ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉินด้วย Volvo Assistance

กดปุ่ม SOS เพื่อ​ติดต่อกับ Volvo Assistance หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉิน

Volvo Assistance1

ใน​การ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ของ​การเจ็บป่วย​, การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ต่อ​รถ​หรือ​ผู้โดยสาร จะ​สามารถ​แจ้งให้ Volvo Assistance ทราบ​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOS ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที รถ​จะ​โทรศัพท์​ไปยัง Volvo Assistance พร้อม​กับ​ส่ง​ข้อความ​ที่​มี​ตำแหน่ง​ของ​รถ​และ​ข้อมูลอื่นๆ

Volvo Assistance จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​สถานการณ์​ฉุกเฉิน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
จากนั้น Volvo Assistance จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​กู้​รถ เป็นต้น)

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับได้ Volvo Assistance จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือฉุกเฉิน2

ใน​การ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ของ​การเจ็บป่วย​, การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ต่อ​รถ​หรือ​ผู้โดยสาร จะ​สามารถ​แจ้ง​ให้​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ทราบ​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOS ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที

ศูนย์บริการ​ฉุกเฉิน​ทาง​โทรศัพท์​จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​สถานการณ์​ฉุกเฉิน และ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น
ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​จะ​ส่ง​การ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (ตำรวจ​, รถพยายาล​, การ​ลาก​รถ และอื่นๆ)

 บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​การ​คุกคาม​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร​เท่านั้น ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น การ​ใช้​งาน​โดย​ไม่​จำเป็น​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มได้

ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol สำหรับ​ความ​ช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การ​ถาม​คำถาม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​รถ หรือ​เมื่อ​ท่าน​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย เป็นต้น

 บันทึก

ถ้าไฟ SOS กะพริบ​ถึงแม้ว่า​จะ​กด​ปุ่ม​แล้ว​ก็​ตาม กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​รถ​กำลัง​พยายาม​ค้นหา​และ​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไฟ​จะ​กะพริบ​ต่อไป​จนกว่า​รถ​จะ​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อได้
  1. 1 การ​บริการ​ที่​มี​ให้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด
  2. 2 ใช้​สำหรับ​ตลาด​ที่​ไม่มี Volvo Assistance ให้บริการ