การ​จัดการ​สายสนทนา

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถ​โดย​ผ่านทาง Bluetooth จะ​สามารถ​โทร​ออก​และ​รับ​สายโทรศัพท์ได้ โทรศัพท์​จะต้อง​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​เป็น​อุปกรณ์โทรศัพท์

การ​โทร​ออก​จาก​แอ​พโทรศัพท์

เปิด​แอ​พโทร​ศัพท์​จาก​มุมมอง​หน้า​หลัก​หรือ​มุมมองแอพ iCup-2037-App view symbol
เลือก​ผู้​ติดต่อจาก Favourites, Recents หรือ Contacts หรือ​ป้อน​หมายเลข​โทรศัพท์​โดย​ใช้​แผงปุ่มกด
แตะ​บน​ผู้​ติดต่อ​เพื่อ​ทำ​การโทร
แตะที่ iCup-2037-Finish phone call symbol เพื่อ​วางสาย

ท่าน​ยัง​สามารถ​โทร​ออก​โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ได้​อีกด้วย

การรับสาย

สาย​เรียก​เข้า​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง และ​สามารถ​จัดการ​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลางเช่นกัน

แตะที่ iCup-2037-Answer phone call symbol หรือ iCup-2037-Finish phone call symbol เพื่อ​รับ​หรือ​ปฏิเสธสายโทรศัพท์
แตะที่ iCup-2037-Finish phone call symbol เพื่อ​วางสาย

การ​รับสาย​ใหม่​อีก​หนึ่ง​สายใน​ระหว่าง​ที่​ใช้​สายใน​ปัจจุบันอยู่

iCup-2037-Switch between phone call icon

ถ้า​มี​สาย​เข้า​อีก​สาย​หนึ่ง​เข้า​มา​ใน​ระหว่าง​ที่​ใช้​สายใน​ปัจจุบัน​อยู่ จะ​สามารถ​รับสาย​ที่​เข้า​มา​ใหม่​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรง​กลางได้ สาย​แรก​จะ​ถูก​พัก​ไว้ และ​เปลี่ยนไป​รับสายใหม่ เปลี่ยน​ระหว่าง​สาย​แต่​ละ​สาย​โดย​การ​แตะ​บน​สัญลักษณ์​แทน​สาย​แต่​ละสาย

การ​ปิดไมโครโฟน

iCup-2037-Mute phone call icon

แตะ​ที่​สัญลักษณ์​รูป​ไมโครโฟน​เพื่อ​ปิดไมโครโฟน ผู้​ที่​อยู่​ใน​สาย​จะ​ไม่ได้​ยิน​การ​สนทนา​ภายในรถ

การ​สับเปลี่ยน​ระหว่าง​ลำโพง​ของ​รถ​กับ​ลำโพง​ของโทรศัพท์

แตะที่ CarPhone เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​เสียง​จาก​ลำโพง​ใน​รถ​กับ​เสียง​จาก​ลำโพง​ของโทรศัพท์

การ​ใช้​แผง​ปุ่มกด​ใน​ระหว่าง​การ​ใช้​สายในปัจจุบัน

iCup-2037-Dial pad icon

ถ้า​จำเป็นต้อง​ใช้​แผง​ปุ่มกด​ใน​ระหว่าง​การ​ใช้​สายใน​ปัจจุบัน จะ​สามารถ​เปิด​แผง​ปุ่มกด​ขึ้น​ได้​โดย​การ​แตะ​ที่​สัญลักษณ์​สำหรับ​แผง​ปุ่มกด​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง ใน​การ​ออก​จาก​มุมมอง​แผง​ปุ่มกด​และ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​การ​โทร ให้​แตะ​ที่​สัญลักษณ์​เดิม​อีกครั้ง

สาย​ที่​ไม่ได้รับ

สาย​ที่​ไม่ได้​รับ​จะ​แสดง​อยู่​ใน​มุมมอง​หน้า​หลัก ซึ่ง​ท่าน​สามารถ​โทร​กลับได้ นอกจากนี้ สาย​ที่​ไม่ได้​รับ​ยัง​แสดง​อยู่​ใน​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​อีกด้วย