ข้อมูล​สำคัญ​เกี่ยวกับ​อุปกรณ์เสริม​และ​อุปกรณ์เพิ่มเติม

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถได้

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​เจ้าของ​รถยนต์​วอล​โว่​ควร​ติดตั้ง​เฉพาะ​อุปกรณ์เสริม​ของ​แท้​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ และ​ให้​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​มี​คุณสมบัติ​ที่​เหมาะสม​เป็น​ผู้​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​เหล่านั้นเท่านั้น อุปกรณ์เสริม​บางอย่าง​จะ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​มี​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวข้อง​ลง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​แล้วเท่านั้น

อุปกรณ์​ที่​อธิบาย​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ไม่ได้​มี​อยู่​ใน​รถ​ทุก​คัน รถ​บาง​คัน​จะ​มี​อุปกรณ์​ที่​แตกต่าง​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ปรับ​ให้​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​แต่​ละ​ตลาด หรือ​กฎหมาย​และ​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ของ​ท้องถิ่น​หรือประเทศ

ออปชั่น​พิเศษ​หรือ​อุปกรณ์เสริม​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​คู่มือ​ฉบับ​นี้​จะ​มี​เครื่องหมาย​ดอก​จัน​กำกับอยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่ ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​เกี่ยวกับ​มาตรฐาน​หรือ​อุปกรณ์พิเศษ/อุปกรณ์เสริม

  • อุปกรณ์เสริม​ของ​แท้​ของ​วอล​โว่​ได้​ผ่าน​การ​ทดสอบ​เพื่อให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​จะ​สามารถ​ทำงาน​ร่วมกับ​ระบบ​ต่างๆ สำหรับประสิทธิภาพ​, ความ​ปลอดภัย และ​การ​ควบคุม​การ​ปล่อย​มลพิษ​ของ​รถได้ นอกจากนั้น ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​มี​คุณสมบัติ​ที่​เหมาะสม​จะ​ทราบ​ว่า​จะ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ บน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ได้​อย่าง​ปลอดภัย​ได้​ที่​ตำแหน่งใด ปรึกษา​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​มี​คุณสมบัติ​ที่​เหมาะสม​เสมอ​ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ใดๆ ใน​รถ​ของท่าน
  • อุปกรณ์​ที่​ไม่ได้​รับ​การ​รับรอง​จาก​วอล​โว่​อาจ​ไม่ได้​รับ​การ​ทดสอบ​โดยเฉพาะ​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​กับ​รถ​ของท่าน
  • ระบบ​ที่​เกี่ยวกับ​ประสิทธิภาพ​หรือ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​บาง​ระบบ​อาจ​ได้รับ​ผลเสีย​จา​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ที่​ไม่ได้​รับ​การ​ทดสอบ​โดย​วอล​โว่ หรือ​ถ้า​ติดตั้ง​โดย​ผู้​ที่​ไม่​มี​ประสบการณ์​ใน​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ในรถ
  • ความ​เสียหาย​ที่​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​อุปกรณ์เสริม​ที่​ติดตั้ง​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต หรือ​ติดตั้ง​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​จะ​ไม่ได้​รับ​การ​คุ้มครอง​ภายใต้​การ​รับประกัน​รถใหม่ ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​รับประกัน​จะ​มี​อยู่​ใน​สมุด​การ​รับประกัน​และ​การบริการ วอล​โว่​ไม่​ขอ​รับผิดชอบ​ใดๆ ต่อ​การเสียชีวิต​, การ​บาดเจ็บ หรือ​ค่าใช้จ่าย​ที่​เกิดขึ้น​อัน​เป็น​ผล​มาก​จาก​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ที่​ไม่ใช่​ของแท้

 คำเตือน

คนขับ​จะต้อง​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ว่า​มี​การ​ใช้​รถ​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​กฎระเบียบ​ที่​มี​ผล​บังคับใช้

นอกจากนี้ สิ่ง​สำคัญ​คือ​รถ​ต้อง​ได้รับ​การ​บำรุงรักษา​และ​การ​บริการ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอลโว่​, ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ และ​สมุด​การ​รับประกัน​และ​การบริการ

ถ้า​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​กับ​ข้อมูล​ใน​แหล่งข้อมูล​อื่นๆ แตกต่าง​กัน ให้​ยึด​ตาม​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลางเสมอ