โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​กับ​รถ ท่าน​สามารถ​นำ​อุปกรณ์​นั้นออก (ยกเลิก​การลงทะเบียน) จาก​รถได้ จากนั้น รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

การ​ถอด​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​สื่อผ่าน Bluetooth® ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change deviceDelete device

การ​นำ​โทรศัพท์ออก

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change phoneDelete device


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่