คำนำ

ปรัชญา​เกี่ยวกับ​สิ่งแวดล้อมของ Volvo Cars

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​ระหว่าง​ประเทศ​ที่​เข้มงวด และ​ผลิต​ขึ้น​จาก​โรงงาน​ซึ่ง​ได้​ชื่อ​ว่า​มี​ความ​สะอาด​ที่สุด และ​มี​การ​ใช้​ทรัพยากร​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด​แห่ง​หนึ่ง​ในโลก

การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​เป็น​คุณค่า​หลัก​ประการ​หนึ่งของ Volvo Car Corporation ซึ่ง​มี​อิทธิพล​ต่อ​การ​ปฏิบัติงาน​ทุกอย่าง เรา​เชื่อ​ว่า​ลูกค้า​ของ​เรา​มี​ความ​ห่วงใย​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​เช่นเดียวกับเรา

Volvo Car Corporation ได้รับ​การ​รับรองสากล ISO ซึ่ง​รวมถึง​มาตรฐาน​ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่ง​ครอบคลุม​ถึง​โรงงาน​ทุก​แห่ง​รวมถึง​หน่วย​อื่นๆ ของ​เรา​อีก​หลายหน่วย นอกจากนี้​เรา​ยัง​ตั้ง​ข้อกำหนด​สำหรับ​คู่​ค้า​ของ​เรา ให้​ทำงาน​อย่าง​เป็น​ระบบ​ใน​เรื่อง​ของ​สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

รถ​วอล​โว่​มี​ความ​ได้เปรียบ​คู่​แข่งขัน​ใน​ด้าน​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แต่​ละ​ระดับชั้น​ของตน โดยทั่วไป การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ต่ำลง จะ​ส่งผล​ให้​การ​ปล่อย​แก๊ส​เรือน​กระจก กล่าวคือ แก๊ส​คาร์บอนไดออกไซด์​ลดลงด้วย

คนขับ​สามารถ​ช่วย​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิงได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ให้​อ่าน​ใต้หัวข้อการ​ลด​ผลกระทบ​ต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มีประสิทธิภาพ

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ผลิต​ขึ้น​ตามแนวคิด "สะอาด​ด้าน​ใน​และ​ด้านนอก" - ซึ่ง​เป็น​แนวคิด​ที่​ครอบคลุม​ถึง​สภาพแวดล้อม​ภายใน​ของ​ห้อง​โดยสาร​ที่​สะอาด​หมด​จด และ​ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มี​ประสิทธิภาพสูง ใน​หลาย​สถานการณ์ การ​ปล่อย​สาร​มลพิษ​ใน​ไอ​เสีย​จะ​ต่ำ​กว่า​มาตรฐาน​ที่​เกี่ยวข้อง​อย่างมาก

อากาศ​ที่​สะอาด​ใน​ห้องโดยสาร

ตัว​กรอง​ห้อง​โดยสาร​จะ​ป้องกัน​ฝุ่น​ละออง​และ​เกสร​ดอกไม้​ไม่ให้​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ผ่าน​ทาง​ช่อง​อากาศเข้า

ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​ที่ละเอียดอ่อน IAQS * (Interior Air Quality System-ระบบ​คุณภาพ​อากาศภายใน) ทำ​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​อากาศ​เข้า​จะ​สะอาด​กว่า​อากาศ​ที่​การจราจรภายนอก

ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​ตัว​ตรวจจับ​อิเล็กทรอนิกส์​หนึ่ง​ตัว​และ​ไส้​กรอง​คาร์บอน​หนึ่งตัว อากาศ​เข้า​จะ​ถูก​ตรวจดู​อย่าง​ต่อเนื่อง และ​หาก​ระดับ​ก๊าซ​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สุขภาพ​บางอย่าง เช่น คาร์บอน​มอน​นอก​ไซด์​เพิ่มขึ้น​มาก​เกินไป ช่อง​อากาศ​เข้า​จะ​ถูกปิด กรณี​ดังกล่าว​อาจ​เกิดขึ้น​ใน​การจราจร​ที่​หนาแน่น การจราจร​ติดขัด และ​ใน​อุโมงค์ เป็นต้น

ไส้​กรอง​คาร์บอน​จะ​ป้องกัน​การ​ไหล​เข้า​ของ​ไนโตรเจน​ออกไซด์ โอโซน​ใกล้​พื้นผิวโลก และไฮโดรคาร์บอน

ภายใน

ภายใน​ของ​รถ​วอล​โว่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ให้​ความ​เพลิดเพลิน​และ​ความสะดวกสบาย - แม้กระทั่ง​แก่​บุคคล​ที่​เป็น​โรค​ภูมิแพ้​จาก​การ​สัมผัส​และ​โรคหืด เรา​ได้​ให้​ความสำคัญ​เป็น​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​การ​เลือก​อุปกรณ์​ที่​ไม่​เป็น​พิษ​ต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​และสิ่งแวดล้อม

การ​บำรุงรักษา​รถ​เป็น​ประจำ​จะ​สร้าง​สภาพ​รถ​ของ​ท่าน​ที่​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​นาน และ​มี​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ ด้วย​วิธี​นี้​ท่าน​จะ​ช่วย​ส่งเสริม​ให้​สิ่งแวดล้อม​สะอาดขึ้น เมื่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ได้รับ​ความ​ไว้วางใจ​ให้​ซ่อมแซม​และ​บำรุงรักษา​รถ​ของ​ท่าน ศูนย์บริการ​นั้น​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​ระบบ​ของเรา วอล​โว่​ตั้ง​ข้อกำหนด​ที่​ชัดเจน​ใน​วิธีการ​ออกแบบ​ศูนย์บริการ เพื่อ​ป้องกัน​การ​หก​และ​การ​ถ่ายเท​สู่สิ่งแวดล้อม บุคลากร​ใน​ศูนย์บริการ​ของ​เรา​มี​ความรู้​และ​เครื่องมือ​ต่างๆ ที่​จำเป็น​เพื่อ​เป็น​หลักประกัน​การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​อย่างดี

การ​ลด​ผลกระทบ​ต่อสิ่งแวดล้อม

ท่าน​สามารถ​ช่วย​เรา​ลด​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​ได้ โดย​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อแนะนำต่อไปนี้:

  • พยายาม​ไม่​ปล่อย​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​ทิ้งไว้ - ดับ​เครื่องยนต์​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็นเวลานาน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละประเทศ
  • ขับ​รถ​อย่างประหยัด - วางแผนล่วงหน้า
  • ทำ​การ​บริการ​และ​บำรุงรักษา​รถ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ​ตาม​ระยะเวลา​ที่​กำหนด​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน
  • หาก​รถ​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อสูบ * ให้​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​นี้​ก่อน​สตาร์ต​รถ​ในขณะ​เครื่องยนต์​เย็น เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​สตาร์ต และ​ลด​การ​สึก​หรอ​ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น และ​เครื่องยนต์​จะ​มี​อุณหภูมิ​เพิ่มขึ้น​ถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ได้​อย่าง​รวดเร็ว ซึ่ง​จะ​ช่วย​ลด​อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​เชื้อเพลิง​และ​ลด​การ​ปล่อย​ไอเสีย
  • การ​ใช้​ความเร็ว​รถ​สูงขึ้น​จะ​เพิ่ม​อัตรา​การ​ใช้​เชื้อเพลิง​ด้วย​เนื่องจาก​มี​ความ​ต้านทาน​ลม​มาก​ขึ้น ความเร็ว​รถ​ที่​เพิ่มขึ้น​สอง​เท่า​จะ​ทำ​ให้​รถ​มี​ความ​ต้านทานลม 4 เท่า
  • กำจัด​สิ่ง​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่​และ​น้ำมัน ด้วย​วิธี​ที่​เป็น​มิตร​กับ​สิ่งแวดล้อมเสมอ โปรด​ปรึกษา​ศูนย์บริการ​หาก​ท่าน​ไม่​มั่นใจ​ว่า​ควร​จะ​กำจัด​ขยะ​ประเภท​นี้​อย่างไร ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​นี้​จะ​ช่วย​ทำ​ให้​ท่าน​ประหยัด​เงิน ลด​การ​สิ้นเปลือง​ทรัพยากร​ของ​โลก และ​รถ​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​ยาวนานขึ้น สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​คำแนะนำ​อื่นๆ โปรดดู คำแนะนำ Eco, การ​ขับ​ขี่​แบบประหยัด และ การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

การ​รีไซเคิล

จาก​การ​ที่​วอล​โว่​ให้​ความสำคัญ​ยิ่ง​กับ​สิ่งแวดล้อม การ​นำ​ส่วนประกอบ​ของ​รถ​กลับมา​ใช้​ใหม่​โดย​ที่​ไม่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​จึง​ถือ​เป็น​เรื่องสำคัญ ส่วนประกอบ​เกือบ​ทั้งหมด​ของ​รถ​สามารถ​นำ​กลับมา​ใช้​ใหม่ได้ เรา​ขอให้​บุคคล​ที่​เป็น​เจ้าของ​รถ​ใน​ปัจจุบัน​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​เพื่อ​ขอ​ข้อมูล​อ้างอิง​เกี่ยวกับ​สถาน​ประกอบการ​รี​ไซเคิล​ที่​ได้รับ​การรับรอง/อนุญาต


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่