WHIPS

WHIPS - ตำแหน่ง​การนั่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้​ได้รับ​การ​ป้องกัน​สูงสุดจากระบบ WHIPS คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะต้อง​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ที่​ถูกต้อง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของระบบ

ตำแหน่ง​การนั่ง

ปรับ​ตำแหน่ง​การ​นั่งบนที่​นั่งด้านหน้า อย่าง​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​ขับขี่

คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ควร​นั่ง​อยู่​ตรง​กลาง​ของ​ที่​นั่ง โดย​ให้​มี​ระยะห่าง​ระหว่าง​ศีรษะ​กับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ให้​น้อย​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำได้

การทำงาน

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​บน​พื้น​ด้านหลัง​ที่​นั่ง​คนขับ​หรือ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ที่​อาจ​กีด​ขวาง​ไม่ให้ระบบ WHIPS ทำงาน

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​บน​พื้น​ด้านหลัง​ที่​นั่ง​คนขับ​หรือ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ที่​อาจ​กีด​ขวาง​ไม่ให้ระบบ WHIPS ทำงาน

คำเตือน

ห้าม​พยายาม​อัด​วัตถุ​ที่​แข็ง​เข้า​ไป​ระหว่าง​เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​กับ​พนัก​พิง​ที่​นั่งด้านหน้า ต้อง​แน่ใจ​ว่า ท่าน​ไม่ได้​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของระบบ WHIPS

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​บน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ที่​อาจ​กีด​ขวาง​ไม่ให้ระบบ WHIPS ทำงาน

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​บน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ที่​อาจ​กีด​ขวาง​ไม่ให้ระบบ WHIPS ทำงาน

คำเตือน

ถ้า​มี​การ​พับ​พนัก​พิง​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ลง ต้อง​เลื่อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ข้างหน้า​เพื่อ​ไม่ให้​โดน​พนัก​พิง​ที่​พับ​ลงมา

คำเตือน

ถ้า​ที่​นั่ง​ถูก​กระแทก​อย่าง​รุนแรง เช่น โดน​ชน​จาก​ด้านหลัง จะต้อง​ตรวจสอบระบบ WHIPS วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​ของระบบ WHIPS อาจ​ลดลง​บางส่วน ถึงแม้ว่า​ที่​นั่ง​จะ​ดู​เหมือน​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย​ก็ตาม

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เพื่อ​ตรวจสอบ​ระบบ แม้ว่า​จะ​เกิด​การ​ชน​ท้าย​เพียง​เล็กน้อย​ก็ตาม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่