Volvo On Call

การใช้ Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปิด​ใช้​งานระบบ Volvo On Call (VOC) ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​จาก​สอง​ปุ่ม​ที่​หลังคา หรือ​โดย​การ​เลือก​จาก​เมนูแหล่งข้อมูล

VOC จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​สั่ง​การ​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยทำงาน โดย​จะ​มี​การ​ติดต่อ​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ VOC ซึ่ง​ศูนย์บริการ​จะ​ส่ง​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​เหมาะสม​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ของท่าน

การ​บริการ​ที่​ทำงาน​อยู่​จะ​แสดง​ขึ้นโดยสัญลักษณ์​บนหน้าจอ

ปุ่ม SOS - ใน​กรณี​ที่​เกิด​สถานการณ์ฉุกเฉิน

กดปุ่ม SOS ที่​หลังคา​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ​สั่งงาน​บริการ​สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมนนวล

ทางเลือก​อื่นๆ นอกเหนือจากปุ่ม SOS

ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsVolvo On CallSOS

ปุ่ม ON CALL - ใน​กรณี​ที่​เกิด​ปัญหา​กับรถ

กดปุ่ม ON CALL ที่​หลังคา​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ​สั่งงาน​บริการ และ​ทำ​การ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ VOC ดูที่ ฟังก์ชัน​การ​ทำงานของ Volvo On Call ที่​มีให้บริการ

ทางเลือก​อื่นๆ นอกเหนือจากปุ่ม ON CALL

ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsVolvo On CallOn Call

บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น การ​ใช้​งาน​โดย​ไม่​จำเป็น​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มได้

ปุ่ม ON CALL ใช้​สำหรับ​บริการ​อื่นๆ ทั้งหมด รวมถึง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิด​เหตุด้วย

การ​ยกเลิก​การบริการ

ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​ที่​ได้​เริ่ม​ทำงาน​ไป​แล้ว​ภายใน​เวลา​ไม่เกิน 10 วินาที ได้​โดย​การ​กดปุ่ม EXIT

การ​ตั้งค่า

ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​สามารถ​ทำ​ได้ในระบบเมนู

  • Key lock - ระบุ​ว่าปุ่ม SOS และปุ่ม ON CALL สามารถ​ทำงาน​ได้เมื่อใด ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​สั่งงาน​ปุ่ม​ได้​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ในตำแหน่ง I หรือ II หรือ​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่เท่านั้น
  • Activate service - ใช้​ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​การ​เป็น​สมาชิก​และ​เข้า​ใช้บริการ

สถานะการ​เปิด​ใช้​งาน​การ​เป็น​สมาชิก​จะ​แสดง​ว่าระบบ VOC จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​เปิด​ใช้​งาน​ที่​ศูนย์บริการ​วอล​โว่ ก่อนที่​เจ้าของ​รถ​จะ​สามารถ​ลงทะเบียน​สำหรับ​การ​เป็น​สมาชิกได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่