Android Auto

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Android Auto*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Android Auto*

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อกับ Android Auto เป็น​ครั้งแรก

การ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด CommunicationAndroid Auto แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - Android Auto เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB
  • ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - Android Auto ไม่​เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB

ท่าน​สามารถ​บันทึกอุปกรณ์ Android ลง​ใน​รายการ​ได้สูงสุด 20 อุปกรณ์ เมื่อ​รายการ​เต็ม​แล้ว และ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ใหม่ อุปกรณ์​ที่​เก่า​ที่สุด​ใน​รายการ​จะ​ถูก​ลบไป

ต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​จาก​โรงงาน​เพื่อ​ลบ​รายการนี้

ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของระบบ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ SoundSystem Volumes แล้ว​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​สิ่งต่อไปนี้:

  • Voice Control
  • Navi Voice Guidance
  • Phone Ringtone

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่