การล็อก/การปลดล็อก

ไฟ​แสดง​การล็อค/ปลด​ล็อครถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​รถ​ถูก​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงานถูกต้อง

ท่าน​สามารถ​ปรับ​การ​แสดงผล​สำหรับ​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​แยกกัน​ได้ โปรด​ดู​ในหัวข้อ "เลือก​วิธี​ที่​รถ​ยืนยัน​การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค"

ไฟ​แสดง​ภายนอกรถ

การล็อค

  • ไฟ​กะพริบ​เตือน​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​จะ​แสดง​ว่า​ได้​ทำ​การ​ล็อค​แล้ว​โดย​การ​กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​พับ​กระจก​มองข้าง

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

    เข้า

การ​ปลดล็อค

  • ไฟ​กะพริบ​เตือน​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​จะ​แสดง​ว่า​ได้​ปลด​ล็อค​แล้ว​โดย​การ​กะพริบ​สอง​ครั้ง และ​กาง​กระจก​มองข้าง

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

    ออก

ประตู​ทุกบาน​, ฝา​กระโปรง​หลัง และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​จะต้อง​ปิด​จึง​จะ​มี​การ​แสดง​ว่า​ล็อค​รถแล้ว

หาก​ทำ​การ​ล็อค​ขณะที่​ปิด​ประตู​ด้าน​คนขับ​เพียง​ด้านเดียวไม่​ใช้​กับ​รถ​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) รถ​จะ​ล็อค​แต่​การ​แสดง​ว่า​รถ​ล็อค​แล้ว​จะ​ทำงาน​หลังจาก​ที่​ปิด​ประตู​ทุกบาน​, ฝา​กระโปรง​หลัง และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​แล้วเท่านั้น

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ระบบ​สัญญาณเตือน

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​บน​แผง​คอนโซล​หน้า​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ระบบ​สัญญาณเตือน

กะพริบ​ยาว​แสดง​ถึง​การ​ล็อครถ เมื่อ​รถ​ถูก​ล็อค​แล้ว ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​จะ​แสดง​โดย​การ​กะพริบ​สั้นๆ เป็นจังหวะ

การ​แสดง​ใน​ปุ่มล็อค

ประตูด้านหน้า

16w17 - P5 - Central locking front door

ปุ่ม​ล็อค​พร้อม​ด้วย​ไฟ​แสดง​ใน​ประตูด้านหน้า

ไฟ​แสดง​ที่​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ปุ่ม​ล็อค​ของ​ประตู​ด้านหน้า​ประตู​ใด​ประตู​หนึ่ง เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ประตู​ทั้งหมด​ล็อคอยู่ หาก​มี​ประตู​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​เปิด​อยู่ ไฟ​ที่​ปุ่ม​ล็อค​ของ​ประตู​ด้านหน้า​ทั้ง​สอง​บาน​จะ​ดับลง

ใน​ประตูทั้งหมด*

16w17 - P5 - Central locking rear door

ปุ่ม​ล็อค​ที่​มี​ไฟ​แสดง​สถานะ​ใน​ประตูด้านหลัง

ไฟ​แสดง​สถานะ​ที่​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ปุ่ม​ล็อค​ของ​ประตู​ด้าน​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ประตู​บาน​นั้น​ถูก​ล็อคอยู่ หาก​มี​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​ถูก​ปลด​ล็อค ไฟ​ของ​ประตู​บาน​นั้น​จะ​ดับ​ลง​ขณะที่​ไฟ​ของ​ประตู​บาน​อื่น​จะ​ยังคง​ติดสว่าง

เลือก​วิธี​ที่​รถ​ใช้​ใน​การ​ยืนยัน​การ​ล็อค​และ​ปลดล็อค

การ​ตั้ง​ค่าตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​การ​แสดง​สถานะการล็อค/ปลด​ล็อค​สามารถ​ทำ​ได้​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLockingLocking and Unlocking Feedback/>

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ยืนยัน​ด้วย​เสียง​และไฟ

อ่าน​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​แสดง​สถานะการล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ในส่วน "การ​จัดการ​ไฟ​ส่องสว่าง​" และ "การ​ปรับ​กระจก​มองข้าง"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่