ตัวควบคุม

จอแสดงผล​และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ทำงาน​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Sensus Navigation จะ​แสดง​ขึ้น​และ​ทำงาน​ใน​วิธี​ต่างๆ กัน​ออกไป เช่น ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ​, จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า และ​การ​สั่งงาน​ด้วยเสียง

จอแสดงผลส่วนกลาง

P5-15w07-Overview centerdisplay

การ​ใช้​งาน​ทั้งหมด​ของ​ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ทำ​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เช่น การ​ตั้ง​ค่า​แผน​ที่​และ​การ​ตั้ง​ค่า​จุดหมาย​ปลายทาง เป็นต้น

ถ้า​ภาพ​แผน​ที่​ไม่​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง ให้​แตะ​บน​แถบ​เมนู​ระดับ​บนสุด​ของ​มุมมอง​หน้าหลัก Navigation

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-15w07-Overview-DIM 12

แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้วเท่านั้น

ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่ คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​นำ​ทางผ่าน​ทางการ​แนะนำ​ด้วย​เสียง​และ​คำแนะนำ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ท่าน​ยัง​สามารถ​แสดง​แผน​ที่​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​โดย​ไม่​มี​การ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ได้​อีกด้วย

แป้นพิมพ์​สำหรับ​รถ​พวงมาลัย​ขวา​และ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ปุ่มกด​ทาง​ด้านขวา​ของ​พวงมาลัย​ขวา​สามารถ​ใช้​ใน​การ​จัดการ​ฟังก์ชั่น​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผน​ที่​บาง​ฟังก์ชั่น เช่น Take me home และ Cancel guidance ได้ ถ้า​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ จะต้อง​ยืนยัน​การ​รับทราบ​ก่อน เมนู​จึง​จะ​แสดงขึ้น

P5-1617-Navi-App menu and right steering wheel switch (RoW)
การเปิด/ปิดเมนู เมนู​จะ​ปิด​ลง​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ที่​ไม่​มี​การ​ใช้​งาน​เมนู​เป็น​ช่วง​ระยะเวลา​หนึ่ง หรือ​โดย​ใช้​ตัวเลือก​บางตัวเลือก
การ​ไป​ยัง​เมนูต่างๆ
การ​ไป​ยัง​ตัวเลือก​เมนูต่างๆ
ยืนยัน​หรือ​เน้น​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง

จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า*

P5-1507-Navi HUD information

ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผน​ที่​บน​กระจกหน้า

คนขับ​ยัง​สามารถ​รับ​การ​แนะนำ​เส้นทาง​และ​ข้อมูล​จาก​ระบบ​นำ​ทาง​บน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้าที่​ด้านล่าง​ของ​กระจก​หน้า​ได้​อีกด้วย

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​แสดง​ข้อมูล​การ​นำ​ทาง และ​ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​กรอบ​ข้อมูล​การ​นำ​ทางได้

การ​รับรู้เสียง

ฟังก์ชั่น​หลาย​ฟังก์ชั่น​สามารถ​สั่งงาน​โดย​ใช้​คำสั่ง​เสียงได้

P5–1507–Voice control symbol

กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย​, รอ​สัญญาณ แล้ว​พูด เช่น “Drive Home


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่