City Safety

City Safety™ - เซ็นเซอร์เลเซอร์

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

City Safety™ - เซ็นเซอร์เลเซอร์

ฟังก์ชัน City Safety™ มี​เซ็นเซอร์​ซึ่ง​ส่ง​แสง​เลเซอร์ออกไป โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ใน​กรณี​ที่​มี​ข้อบกพร่อง​หรือ​หาก​ต้อง​ซ่อมแซม​เซ็นเซอร์​เลเซอร์ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ในขณะ​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​เป็น​สิ่ง​ที่​จำเป็น​อย่างยิ่ง

ป้าย​ทั้ง​สอง​ต่อไปนี้​เป็น​ป้าย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เซ็นเซอร์เลเซอร์

P3-835-xc60 Decal Laser info

แผ่น​ป้าย​อัน​บน​ใน​ภาพประกอบ​อธิบาย​ประเภท​ของ​ลำแสงเลเซอร์ดังนี้

  • การ​แผ่​รังสี​ของเลเซอร์ - อย่า​มอง​ลำแสงเลเซอร์​ด้วย​มาตร​วัดแสง - ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ประเภท 1M

แผ่น​ป้าย​อัน​ล่าง​ใน​ภาพ​อธิบาย​ข้อมูล​ทาง​กายภาพ​ของ​ลำแสงเลเซอร์ดังนี้

  • IEC 60825-1:1993 + A2:2001 เป็นไป​ตามมาตรฐาน FDA (องค์กร​อาหาร​ของสหรัฐอเมริกา) สำหรับ​การ​ออกแบบ​ผลิตภัณฑ์​เลเซอร์​ที่​มี​ข้อยกเว้น​เกี่ยวกับ​การ​เบี่ยงเบน​ตาม​ข้อกำหนดของ "Laser Notice No. 50" ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2001

ข้อมูล​การ​แผ่​รังสี​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์

ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​คือ ข้อมูล​กายภาพ​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์

พลังงาน​พัลส์สูงสุด

2.64 µJ

เอาต์พุต​เฉลี่ยสูงสุด

45 mW

ระยะพัลส์

33 ns

การ​ลู่ออก (แนวนอน x แนวตั้ง)

28° × 12°

คำเตือน

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​ที่นี้ มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เป็น​อันตราย​ต่อดวงตา!

  • ห้าม​ทำ​การ​ตรวจสอบ​เซ็นเซอร์เลเซอร์ (ซึ่ง​แผ่​รังสี​เลเซอร์​ที่​มอง​ไม่​เห็นออกมา) ที่ระยะห่าง100 มม. หรือ​ใกล้​กว่า​นั้น​ด้วย​อุปกรณ์​ขยาย​ภาพ เช่น แว่น​ขยาย กล้อง​จุลทรรศน์ เลนส์ หรือ​อุปกรณ์​พิเศษ​อื่นๆ ที่​คล้ายกัน​โดยเด็ดขาด
  • การ​ทดสอบ การ​ซ่อมแซม การ​ถอด การ​ปรับตั้ง​อุปกรณ์​เลเซอร์และ/หรือ​การ​เปลี่ยน​ชิ้นส่วน​อะไหล่​ของ​เซ็นเซอร์​ควร​กระทำ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​มี​ความ​เชี่ยวชาญ เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งเท่านั้น
  • เพื่อ​ป้องกัน​การ​สัมผัส​กับ​รังสี​ที่​เป็น​อันตราย ห้าม​ทำ​การ​ปรับเปลี่ยน​ซ้ำ​หรือ​ซ่อมแซม​ใดๆ นอกเหนือจาก​ที่​ระบุ​ไว้​ในที่นี้
  • ช่าง​เทคนิค​จะต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อมูล​ของ​ศูนย์บริการ​ที่​กำหนด​ขึ้นมา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​เซ็นเซอร์เลเซอร์
  • อย่า​ถอด​เลเซอร์เซ็นเซอร์ (รวมถึง​การ​ถอดเลนส์) เซ็นเซอร์​เลเซอร์​ที่​ถอด​ออก​จะ​มีเลเซอร์ คลาส 3B ตามมาตรฐาน IEC 60825-1 เลเซอร์ คลาส 3B เป็น​เลเซอร์​ที่​มี​อันตราย​ต่อ​ดวงตา ดังนั้น จึง​อาจ​ทำ​ให้​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บได้
  • จะต้อง​ปลด​การ​เชื่อมต่อ​ขั้วต่อ​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​ก่อนที่​จะ​ถอด​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​ออก​จาก​กระจก​บังลม
  • ต้อง​ติดตั้ง​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​บน​กระจก​บัง​ลม​ก่อนที่​จะ​เชื่อมต่อ​ขั้ว​ของเซ็นเซอร์
  • เซ็นเซอร์​แบบ​เลเซอร์​จะ​ส่ง​แสง​เลเซอร์​ออกไป​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่ที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II ถึงแม้ว่า​จะ​ดับ​เครื่องยนต์​แล้ว​ก็ตาม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่