My Car

MY CAR - ตัวเลือกระบบ

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

MY CAR - ตัวเลือกระบบ

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น เวลา และ​ภาษา เป็นต้น

System options

อ่านเกี่ยวกับ

Time settings

นาฬิกา​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​สามารถ​ปรับ​ได้ที่นี่

24 hour clockOnOff
Summer timeAutoOnOff
Auto timeOnOff
Location
Language

เลือก​ภาษา​สำหรับ​ข้อความ​ใน​หน้าจอ​และ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Language: Driver display

เลือก​ภาษา​สำหรับ​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Distance and fuel unitsMPG(US)MPG(UK)km/ll/100km
Temperature unitCelsiusFahrenheit

เลือก​หน่วย​ให้กับ​การ​แสดง​อุณหภูมิ​ภายนอก​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

Screen saverOnOff

สิ่ง​ที่​กำลัง​แสดง​อยู่​บน​จอแสดงผล​จะ​หายไป​หาก​ไม่​มี​ความ​เคลื่อนไหว​ใดๆ นาน​ระยะ​หนึ่ง และ​หน้าจอ​จะ​เปลี่ยนเป็น​จอ​ว่าง​หาก​ตัวเลือก​นี้​ถูก​เลือกอยู่

สิ่ง​ที่​กำลัง​แสดง​อยู่​บน​จอแสดงผล​จะ​กลับมา​ปรากฏ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​เมื่อ​มี​การ​กระตุ้น​ปุ่ม​หรือ​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ของจอแสดงผล

Show help textOnOff

ข้อความ​อธิบาย​สำหรับ​เนื้อหา​ปัจจุบัน​บน​จอ​แสดง​จะ​ปรากฏ​เมื่อ​ตัวเลือก​นี้​ถูก​เลือกอยู่

Reset system options

เมนู​ทั้งหมดใน System options ใช้​ค่า​ที่ตั้ง​มา​จาก​โรงงาน​ตั้งแต่เริ่มแรก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่