Volvo On Call

Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 1/31/2020

Volvo On Call*

Volvo On Call ทำ​ให้​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​โดยตรง รวมถึง​บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​และ​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​ได้ตลอด 24 ชม.

ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ หรือ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​โดยตรง​ใน​โทรศัพท์​โดย​ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call ได้ ถ้า​เกิด​อุบัติเหตุ​ขึ้น จะ​สามารถ​ส่ง​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​ใน​รูปแบบ​ต่างๆ เช่น รถพยาบาล​หรือ​ตำรวจ ไป​ยัง​รถ​ได้ และ​ยัง​สามารถ​ร้อง​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​จุด​เกิด​เหตุ​สำหรับ​ปัญหา​ที่​ไม่​เร่งด่วน​มาก​นัก เช่น ยาง​รั่ว ได้​อีกด้วย

โดย​ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​ฟัง์​ชัน​ต่างๆ ได้​ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call ฟังก์ชัน​แอพ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด รวมทั้งปุ่ม ON CALL และปุ่ม SOS ใน​หลังคารถ

ใน​แหล่งข้อมูลเมนู MY CAR สามารถ​แตะบน OK/MENU และเลือก SettingsVolvo On CallSOS หรือ On Call

ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​ที่​ได้​เริ่ม​ทำงาน​ไป​แล้ว​ภายใน​เวลา​ไม่เกิน 10 วินาที ได้​โดย​การ​กดปุ่ม EXIT

บันทึก

ใช้ปุ่ม SOS เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ​, การ​เจ็บป่วย หรือ​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​รถ​หรือ​การ​บาดเจ็บ​ของ​ผู้โดยสาร ฟังก์ชัน SOS มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อให้​ใช้​ใน​กรณี​ฉุกเฉินเท่านั้น

แอพ Volvo On Call และปุ่ม ON CALL ใช้​สำหรับ​บริการ​อื่นๆ ทั้งหมดการ​บริการ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด รวมถึง​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสียด้วย

ระบบ Volvo On Call

Volvo On Call เชื่อมโยง​อยู่​กับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ รวมถึง​ระบบ​อื่นๆ ใน​รถยนต์ เช่น การ​ล็อค และ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ รถ​มี​โมเด็ม​แบบ​รวม​ใน​ตัว​สำหรับ​การ​สื่อสาร​กับศูนย์บริการ Volvo On Call และแอพ Volvo On Call ระบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ใช้​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของรถ

ติดต่อศูนย์บริการ

ใน​การ​ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม ON CALL หรือแอพ Volvo On Call ได้ นอกจากนี้​ยัง​สามารถ​โทร​ไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call ได้​ด้วยเช่นกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่