หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง และ​ไฟ​ถอย​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เรือน​หลอดไฟด้านหลัง

P3-1035-V60-rear lights removal

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​ถอยหลัง​, ไฟ​ตัด​หมอก และ​ไฟ​เลี้ยว​ใน​แผง​ไฟ​ท้าย​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เปิดแผง

ถอด​ฉนวน​ที่​อยู่​หน้า​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​ดึง​ขึ้นตรงๆ

กด​ตัว​ล็อค​เข้า​หา​กัน​และ​ดึง​เบ้า​หลอดไฟออก

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

กด​ตัว​ล็อค​ลง​เมื่อ​ใส่​เบ้า​หลอดไฟกลับคืน

ใส่​ฉนวน​และ​แผงกลับคืน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่