Park Assist

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​ในขณะ​ที่​สัญญาณเสียง​กำลัง​ดัง​อยู่​ได้​โดย​การ​ปุ่มหมุน VOL ที่​คอนโซล​กลาง นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ได้​อีก​ด้วย ซึ่ง​สามารถ​เข้าถึง​ได้​โดย​การกด SOUND หรือในระบบเมนูMY CARขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ของรถ

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​จะ​มี​อยู่​สองรุ่น:

  • ด้านหลังเท่านั้น
  • ทั้ง​ด้านหน้า​และด้านหลัง

บันทึก

เมื่อ​ทำ​การ​กำหนดค่า​คาน​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​แล้ว ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​นับ​รวม​เมื่อ​มี​การ​วัด​ค่า​ระยะห่าง​การ​จอดรถ

คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • เซ็นเซอร์​ช่วย​จอด​มี​จุด​บอด​ที่​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวางได้
  • โปรด​ระวัง​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ​เป็นพิเศษ
  • ระบบ​ช่วย​จอด​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่