Sensus Navigation

Sensus Navigation*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Sensus Navigation คือ​ข้อมูล​การจราจร​ตาม​แซท​เทิล​ไลท์​และ​ระบบ​แนะนำเส้นทาง

Sensus Navigation จะ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​และ​ให้​ข้อมูล​ไป​ตลอดเส้นทาง - โดย​จะแจ้ง​เกี่ยวกับ​สถานการณ์​ต่างๆ ที่​อาจ​ทำ​ให้​การ​ขับ​ขี่​ยากลำบาก เช่น อุบัติเหตุ​และ​การ​ทำ​ถนน เป็น​ต้น จากนั้น​จะ​แสดง​เส้นทาง​ที่​เป็นทางเลือก

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​กำหนดการเดินทาง​, ค้นหาแหล่ง POI (Point of interest) ในเส้นทาง​, บันทึก​สถานที่​พิเศษ และ​อื่นๆ ได้

Sensus Navigation จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​รถ​อย่าง​แม่นยำ และ​สามารถ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ได้​เสมอ ถึงแม้ว่า​ท่าน​จะ​เลี้ยว​ผิด​ก็ตาม

เพื่อให้​เข้าใจ​ระบบ​ได้​มาก​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​เรียนรู้​ข้อมูล​ต่างๆ ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับนี้

นอกเหนือจาก​ข้อ​ได้เปรียบ​ในทาง​การ​ใช้​งานแล้ว Sensus Navigation ยัง​ทำ​ให้​สภาพแวดล้อม​ดี​ขึ้น​ด้วย โดย​ปรับ​สภาพ​การ​ไหล​ของ​การ​จร​จร​ให้​คล่องตัว​ขึ้น และ​โดย​การ​เลือก​เส้นทาง​ที่​ดี​ที่สุด​ซึ่ง​ตาม​การ​ตั้ง​ค่า​ของคนขับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่