Park Assist

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​ในขณะ​ที่​สัญญาณเสียง​กำลัง​ดัง​อยู่​ได้​โดย​การ​ปุ่มหมุน VOL ที่​คอนโซล​กลาง นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ได้​อีก​ด้วย ซึ่ง​สามารถ​เข้าถึง​ได้​โดย​การกด SOUND หรือในระบบเมนูMY CARขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ของรถ

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​จะ​มี​อยู่​สองรุ่น:

  • ด้านหลังเท่านั้น
  • ทั้ง​ด้านหน้า​และด้านหลัง

บันทึก

เมื่อ​ทำ​การ​กำหนดค่า​คาน​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​แล้ว ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​นับ​รวม​เมื่อ​มี​การ​วัด​ค่า​ระยะห่าง​การ​จอดรถ

คำเตือน

  • ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ไม่ได้​เป็น​การ​ลด​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​ใน​การจอด
  • เซ็นเซอร์​มี​จุด​บอด​ที่​อาจ​ตรวจ​ไม่​พบ​สิ่ง​กีดขวาง
  • โปรด​ระวัง​เด็ก​หรือ​สัตว์​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับรถ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่