คำนำ

หลัก​ปรัชญา​ด้านสิ่งแวดล้อม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo Car Corporation ได้​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​และ​โซลูชั่น​ที่​ปลอดภัย​และ​มี​ประสิทธิภาพ​สูงขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ลด​ผลเสีย​ต่อสิ่งแวดล้อม

Intro Miljö

การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​เป็น​คุณค่า​หลัก​ประการ​หนึ่งของ Volvo Cars และ​มี​อิทธิพล​ต่อ​การ​ปฏิบัติงาน​ทุก​อย่าง​ของบริษัท งาน​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​จะ​ยึด​ตาม​วงจร​อายุ​ใช้​งาน​ของ​รถ​ทั้ง​วงจร และ​พิจารณา​ถึง​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อ​สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่​การ​ออกแบบ​ไป​จนถึง​การ​กำจัด​ทิ้ง​และ​การ​นำ​กลับมา​ใช้ใหม่ หลักการ​พื้นฐานของ Volvo Cars ก็​คือ​ผลิตภัณฑ์​ที่​พัฒนาขึ้น​ใหม่​ทุก​ผลิตภัณฑ์ จะต้อง​มี​ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​น้อย​กว่า​ผลิตภัณฑ์​ที่​นำ​ผลิตภัณฑ์​ใหม่​นั้น​มา​ใช้แทน

งาน​การ​จัดการ​สภาพแวดล้อม​ของ​วอล​โว่​ได้​ส่งผล​ให้​มี​การ​พัฒนา​ระบบ​ส่งกำลัง Drive-E ที่​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​แต่​ปล่อย​มลพิษ​ออกมา​น้อยลง สภาพแวดล้อม​ส่วน​บุคคล​ก็​มี​ความสำคัญ​ต่อ​วอล​โว่​มากเช่นเดียวกัน - เช่น อากาศ​ภายใน​รถ​วอล​โว่​จะ​สะอาด​กว่า​อากาศ​ภายนอก เนื่องจาก​การ​ใช้​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​สากล​ที่เข้มงวด หน่วย​การ​ผลิต​ทุก​หน่วย​ของ​วอล​โว่​จะต้อง​ได้รับใบรับรอง ISO 14001 ซึ่ง​เป็น​การ​สนับสนุน​แนวทาง​ของ​ระบบ​ใน​ด้าน​ปัญหา​สิ่งแวดล้อม​ของ​การ​ปฏิบัติการ ซึ่ง​ส่งผล​ให้​มี​การ​พัฒนา​ใน​ด้าน​การ​ลด​ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​อย่างต่อเนื่อง การ​ได้รับใบรับรอง ISO ยัง​หมายถึง​การ​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อกำหนด​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​อีกด้วย วอล​โว่​ยัง​กำหนดให้​คู่​ค้า​ของ​บริษัท​จะต้อง​ดำเนินการ​ตาม​ข้อกำหนด​เหล่านี้​อีกด้วย

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

เนื่องจาก​ผลกระทบ​ส่วน​ใหญ่​ของ​รถ​ที่​มี​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​เกิดขึ้น​จาก​การ​ใช้​งาน​รถ งาน​ด้าน​สิ่งแวดล้อมของ Volvo Cars จึง​มุ่งเน้น​ไป​ที่​การ​ลด​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, การ​ลด​การ​ปล่อย​คาร์บอนไดออกไซด์ และ​การ​ปล่อย​มลพิษ​ทาง​อากาศอื่นๆ รถ​วอล​โว่​มี​ความ​ได้เปรียบ​คู่​แข่งขัน​ใน​ด้าน​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​แต่​ละ​ระดับชั้น​ของตน โดยทั่วไป การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​ต่ำลง จะ​ส่งผล​ให้​การ​ปล่อย​แก๊ส​เรือน​กระจก กล่าวคือ แก๊ส​คาร์บอนไดออกไซด์​ลดลงด้วย

การ​ส่งเสริม​สิ่งแวดล้อม​ที่​ดีขึ้น

รถ​ที่​ประหยัด​พลังงาน​และ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ไม่​เพียง​แค่​มี​ส่วน​ช่วย​ใน​การ​ลด​ผลกระทบ​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​เท่านั้น แต่​ยัง​หมายถึง​ค่าใช้จ่าย​ที่​ลดลง​ของ​เจ้าของ​รถ​อีกด้วย ใน​ฐานะ​ของ​คนขับ การ​ลด​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ซึ่ง​หมายถึง​การ​ประหยัด​เงิน​และ​การ​ส่งเสริม​สิ่งแวดล้อม​ที่​ดี​ขึ้น สามารถ​ทำ​ได้​อย่างง่ายดาย - ด้านล่าง​นี้​คือ​คำแนะนำ​ที่​ท่าน​สามารถ​นำไป​ปฏิบัติได้:

  • วางแผน​สำหรับ​ความเร็ว​เฉลี่ย​ที่​มีประสิทธิภาพ ความเร็ว​ที่​สูงกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ต่ำกว่า 50 กม./ชม. (30 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จะ​ทำ​ให้​สิ้นเปลือง​พลังงาน​มากขึ้น
  • ปฏิบัติ​ตาม​รอบ​เวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​บำรุง​รถ​ที่​แนะนำ​ไว้​ใน​สมุด​คู่มือ​การ​เข้า​รับ​บริการ​และ​การรับประกัน
  • พยายาม​ไม่​ปล่อย​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​ทิ้งไว้ - ดับ​เครื่องยนต์​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็นเวลานาน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละประเทศ
  • วาง​แผนการเดินทาง - การ​หยุด​รถ​โดย​ไม่​จำเป็น​บ่อยครั้ง และ​การ​ใช้​ความเร็ว​ที่​ไม่​สม่ำเสมอ จะ​ทำ​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสูงขึ้น
  • หาก​รถ​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อสูบ * ให้​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​นี้​ก่อน​สตาร์ต​รถ​ในขณะ​เครื่องยนต์​เย็น เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​สตาร์ต และ​ลด​การ​สึก​หรอ​ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น และ​เครื่องยนต์​จะ​มี​อุณหภูมิ​เพิ่มขึ้น​ถึง​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ได้​อย่าง​รวดเร็ว ซึ่ง​จะ​ช่วย​ลด​อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​เชื้อเพลิง​และ​ลด​การ​ปล่อย​ไอเสีย

นอกจากนั้น อย่า​ลืม​ที่​จะ​กำจัด​สิ่ง​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่​และ​น้ำมันหล่อลื่น ด้วย​วิธี​ที่​เป็น​มิตร​กับ​สิ่งแวดล้อมเสมอ โปรด​ปรึกษา​ศูนย์บริการ​หาก​ท่าน​ไม่​มั่นใจ​ว่า​ควร​จะ​กำจัด​ขยะ​ประเภท​นี้​อย่างไร ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​นี้​จะ​ช่วย​ทำ​ให้​ท่าน​ประหยัด​เงิน ลด​การ​สิ้นเปลือง​ทรัพยากร​ของ​โลก และ​รถ​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​ยาวนานขึ้น สำหรับ​ข้อมูล​และ​คำแนะนำเพิ่มเติม ดูที่ คำแนะนำ Eco, การ​ขับ​ขี่​อย่างประหยัด และ ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มีประสิทธิภาพ

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ผลิต​ขึ้น​ตามแนวคิด "สะอาด​ด้าน​ใน​และ​ด้านนอก" - ซึ่ง​เป็น​แนวคิด​ที่​ครอบคลุม​ถึง​สภาพแวดล้อม​ภายใน​ของ​ห้อง​โดยสาร​ที่​สะอาด​หมด​จด และ​ระบบ​กรอง​ไอ​เสีย​ที่​มี​ประสิทธิภาพสูง ใน​หลาย​สถานการณ์ การ​ปล่อย​สาร​มลพิษ​ใน​ไอ​เสีย​จะ​ต่ำ​กว่า​มาตรฐาน​ที่​เกี่ยวข้อง​อย่างมาก

อากาศ​ที่​สะอาด​ใน​ห้องโดยสาร

ตัว​กรอง​ห้อง​โดยสาร​จะ​ป้องกัน​ฝุ่น​ละออง​และ​เกสร​ดอกไม้​ไม่ให้​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ผ่าน​ทาง​ช่อง​อากาศเข้า

ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​ภายในรถ (IAQS)* ทำ​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​อากาศ​ที่​เข้า​มา​ภายใน​รถ​จะ​สะอาด​กว่า​อากาศ​ใน​การจราจรภายนอก

ระบบ​นี้​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ไม่ให้​มี​สิ่ง​ปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละออง​, ไฮโดรคาร์บอน​, ไน​ตรัส​ออก​ไซต์ และ​โอโซน​ระดับพื้น หาก​อากาศ​ภายนอก​มี​การ​ปนเปื้อน ช่อง​อากาศ​เข้า​จะ​ปิด​และ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​ถูกหมุนเวียน กรณี​ดังกล่าว​อาจ​เกิดขึ้น​ใน​การจราจร​ที่​หนาแน่น การจราจร​ติดขัด และ​ใน​อุโมงค์ เป็นต้น

IAQS เป็น​ส่วน​หนึ่งของ Clean Zone Interior Package (แพ็คเกจ​เขต​อากาศ​ที่​สะอาด​ภายใน​รถ หรือ CZIP)* ซึ่ง​มี​ฟังก์ชัน​ที่​อนุญาต​ให้​พัด​ลม​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ภายใน

วัสดุ​ที่​ใช้​ภายใน​รถ​วอล​โว่​จะ​ได้รับ​การ​พิจารณา​เลือกสรร​มา​อย่าง​รอบคอบ และ​ได้​ผ่าน​การ​ทดสอบ​เพื่อ​ความ​สวยงาม​และ​ความ​สะดวกสบาย​อย่างเต็มที่ รายละเอียด​บางอย่าง​เป็น​งาน​ที่​ด้วย​มือ เช่น ตะเข็บ​ของ​พวงมาลัย​ซึ่ง​ได้รับ​การ​เย็บ​ด้วยมือ ภายใน​รถ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​เพื่อ​ไม่ให้​ส่ง​กลิ่น​ไม่​พึง​ประสงค์​หรือ​กลิ่น​สารเคมี​ออกมา เช่น เมื่อ​อยู่​กลาง​แดด​จัด​หรือ​ใน​สภาพ​อุณหภูมิ​สูง เป็นต้น

ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​และสิ่งแวดล้อม

การ​บำรุงรักษา​รถ​เป็น​ประจำ​จะ​สร้าง​สภาพ​รถ​ของ​ท่าน​ที่​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​นาน และ​มี​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ ด้วย​วิธี​นี้ ยัง​ถือ​ว่า​ท่าน​มี​ส่วน​ช่วย​ส่งเสริม​ให้​สิ่งแวดล้อม​สะอาด​ขึ้น​อีกด้วย เมื่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ได้รับ​ความ​ไว้วางใจ​ให้​ทำ​การ​บริการ​และ​บำรุงรักษา​รถ​ของ​ท่าน ศูนย์บริการ​นั้น​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​ระบบ​ของ​วอลโว่ วอล​โว่​ตั้ง​ข้อกำหนด​ที่​ชัดเจน​ใน​วิธีการ​ออกแบบ​ศูนย์บริการ เพื่อ​ป้องกัน​การ​หก​และ​การ​ถ่ายเท​สู่สิ่งแวดล้อม บุคลากร​ใน​ศูนย์บริการ​ของ​เรา​มี​ความรู้​และ​เครื่องมือ​ต่างๆ ที่​จำเป็น​เพื่อ​เป็น​หลักประกัน​ใน​การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​ได้​เป็น​อย่างดี

การ​รีไซเคิล

เนื่องจาก​วอล​โว่​ทำงาน​จาก​มุมมอง​ของ​วงจร​อายุ​ใช้​งาน สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ รถ​จะ​ถูก​นำ​กลับมา​ใช้​ใหม่​ใน​รูปแบบ​ที่​เป็น​มิตร​ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบ​เกือบ​ทั้งหมด​ของ​รถ​สามารถ​นำ​กลับมา​ใช้​ใหม่ได้ เรา​ขอให้​บุคคล​ที่​เป็น​เจ้าของ​รถ​ใน​ปัจจุบัน​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​เพื่อ​ขอ​ข้อมูล​อ้างอิง​เกี่ยวกับ​สถาน​ประกอบการ​รี​ไซเคิล​ที่​ได้รับ​การรับรอง/อนุญาต


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่