บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​แบบ​แมน​นวลด้วย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉิน

ใน​การ​แจ้งศูนย์บริการ Volvo On Call ใน​แบบ​แมนนวล:

  1. กดปุ่ม SOS เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การเจ็บป่วย​, ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​อันตราย​แก่​รถ​และ​ผู้โดยสาร เป็นต้น
  2. ศูนย์บริการ Volvo On Call ได้รับ​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ความ​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของรถ
  3. ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​สนทนา​กับ​คนขับ​เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่