Safety mode

โหมดปลอดภัย - การ​พยายาม​สตาร์ตรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถยนต์​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่ใน โหมดปลอดภัย ท่าน​จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​ได้​ถ้า​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​เป็น​ปกติ​และ​ได้​ตรวจเช็ค​การ​รั่ว​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงแล้ว

ขั้น​แรก ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​การ​รั่วไหล​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จากรถ และ​ต้อง​ไม่​มี​กลิ่น​น้ำมันเชื้อเพลิง

หาก​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​ปกติ และ​ท่าน​ได้​ตรวจสอบ​ร่องรอย​ของ​การ​รั่วไหล​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แล้ว ท่าน​อาจ​ลอง​สตาร์ต​รถได้

ถอด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​และ​เปิด​ประตู​ด้านคนขับ หาก​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​แจ้ง​ว่า​เปิด​สวิตช์​กุญแจ​แล้ว ให้​กด​ปุ่มสตาร์ต จากนั้น​ปิด​ประตู และ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อีกครั้ง ถึง​ตอนนี้ อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์​จะ​พยายาม​รี​เซต​ตัวเอง​ไป​ที่​โหมดปกติ จากนั้น​ให้​ลอง​สตาร์ตรถ

ถ้าข้อความ Safety mode See manual ยังคง​แสดง​อยู่​ใน​จอแสดงผล ห้าม​ขับ​หรือ​ลาก​รถ แต่​ให้ใช้ บริการ​กู้รถ แทน แม้ว่า​รถ​จะ​ดู​เหมือน​ใช้​งาน​ได้ ความ​เสียหาย​ที่​ซ่อน​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​เมื่อ​ทำ​การขับเคลื่อน

คำเตือน

ห้าม​พยายาม​สตาร์ต​รถ​เมื่อ​ได้​กลิ่น​เชื้อเพลิง​ในขณะ​ที่ข้อความ Safety mode See manual ปรากฏ​อยู่ ไม่​ว่า​รถ​จะ​อยู่​ใน​สภาพการณ์​ใด​ก็ตาม ให้​ออก​จาก​รถในทันที

คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่