โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​เปลี่ยนไป​เป็นอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​ชุดหนึ่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​มี​อุปกรณ์​หลาย​ชุด​อยู่​ภายใน​รถ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ไป​ใช้​อุปกรณ์​อีก​ชุด​หนึ่งได้ ขั้น​แรกจะต้อง ลงทะเบียน เข้า​กับ​รถยนต์ก่อน

การ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล

ตรวจสอบ​ว่า อุปกรณ์​ภายนอก​ได้​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® ไว้​แล้ว​หรือไม่ ดู​ที่​คู่มือ​ใช้​งาน​ของ​อุปกรณ์ภายนอก

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​สื่อผ่าน Bluetooth® ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change device

รถยนต์​จะ​ค้นหา​อุปกรณ์​ที่่​ได้​เชื่อมต่อ​ก่อน​หน้านี้ อุปกรณ์​ภายนอก​ที่​ตรวจ​พบ​จะ​ระบุ​ด้วยชื่อ Bluetooth® ที่​เกี่ยวข้อง​ในจอแสดงผล

เลือก​อุปกรณ์​ที่​จะเชื่อมต่อ

จะ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์ภายนอก

การ​เปลี่ยนโทรศัพท์

ตรวจสอบ​ว่า อุปกรณ์​ภายนอก​ได้​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® ไว้​แล้ว​หรือไม่ ดู​ที่​คู่มือ​ใช้​งาน​ของ​อุปกรณ์ภายนอก

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change phone

รถยนต์​จะ​ค้นหา​อุปกรณ์​ที่่​ได้​เชื่อมต่อ​ก่อน​หน้านี้ อุปกรณ์​ภายนอก​ที่​ตรวจ​พบ​จะ​ระบุ​ด้วยชื่อ Bluetooth® ที่​เกี่ยวข้อง​ในจอแสดงผล

เลือก​อุปกรณ์​ที่​จะเชื่อมต่อ

จะ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์ภายนอก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่