Smartphone Integration

การใช้ Apple®CarPlay®

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

การใช้ Apple®CarPlay®

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ รวมถึง​ใช้​แอพ​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่งได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย

การ​เริ่มทำงาน CarPlay

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่ม​เกี่ยวกับ​วิธี​เริ่ม​การ​ทำงานของ CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS และ iPhone เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Apple Inc โปรด​ดู​วิดีโอ​หรือ​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

การใช้ CarPlay

บันทึก

การ​ตั้ง​ค่า​และ​เมนู​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของซอฟต์แวร์

คำแนะนำ

ใน​การใช้ CarPlay, Siri ต้อง​สั่งงาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​บนอุปกรณ์ iOS ของ​ท่าน นอกจากนี้​ยัง​ต้อง​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi หรือ​เครือข่าย​โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้​ฟังก์ชัน​ทั้งหมดทำงาน

ใน​การเริ่มต้น CarPlay จากอุปกรณ์ iOS ที่​ไม่ได้​มี​การ​เชื่อมต่อ​ไว้​ก่อน​หน้านี้:

เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ที่รองรับ CarPlay เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ

อ่าน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​แล้ว​แตะที่ Accept เพื่อเชื่อมต่อ

มุมมองย่อย CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ

แอพ​จะ​เริ่มทำงาน

ใน​การเริ่มต้น CarPlay จากอุปกรณ์ iOS ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​ไว้​ก่อน​หน้านี้:

เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ

ถ้า​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติไว้ - ชื่อ​ของ​อุปกรณ์​จะ​แสดงขึ้น ส่วน​ที่มี CarPlay จะ​เปิด​ออก​โดย​อัตโนมัติ ใน​กรณี​ที่​มุมมอง​หน้า​หลัก​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​เชื่อมต่อ​กับอุปกรณ์ iOS

ถ้า​ส่วน​ที่มี CarPlay ไม่​เปิด​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ ให้​แตะ​ที่​ชื่ออุปกรณ์ มุมมองย่อย CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

ถ้า​แอพ​ทำงาน​ใน​ส่วน​เดียวกัน ให้​แตะบน Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ

มุมมองย่อย CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น

แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ

แอพ​จะ​เริ่มทำงาน

ถ้า​มี​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พอื่น​ใน​มุมมอง​ย่อยเดียวกัน CarPlay จะ​ทำงาน​อยู่​ในเบื้องหลัง ใน​การแสดง CarPlay ใน​มุมมอง​ย่อย​อีก​ครั้ง ให้​แตะ​ที่​ไอคอน CarPlay ใน​มุมมองแอพ

ระบบ​สามารถ​บันทึก​อุปกรณ์ของ Apple ลง​ใน​รายการ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ก่อน​หน้า​นี้​ได้​สูงสุดถึง 20 อุปกรณ์ เมื่อ​รายการ​นี้​เต็ม​แล้ว และ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ใหม่ อุปกรณ์​ที่​เก่า​ที่สุด​จะ​ถูก​ลบไป

การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ในขณะ​ที่ใช้ CarPlay

ถ้า​ท่าน​มีอุปกรณ์ iOS เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถผ่าน Bluetooth การ​เชื่อมต่อ​นั้น​จะ​ถูก​ยกเลิก​ไป​เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​การ​ทำงานของ CarPlay ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​ในขณะ​ที่​ท่าน​กำลังใช้ CarPlay อยู่ ให้ใช้ Wi-Fi แทน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ CarPlay®

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ CarPlay

สำหรับ​เคล็ด​ลับ​ที่​มี​ประโยชน์​สำหรับ​การใช้ CarPlay โปรด​ดูที่ เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Apple® CarPlay®

บันทึก

การ​มี​ให้บริการ​และ​ฟังก์ชั่น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่