ประกาศทางกฎหมาย

การใช้ชื่อ “Volvo Cars” ข้างล่างนี้ จะหมายถึง Volvo Car Corporation องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรที่อยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือ Volvo Car หรือ Volvo Car ทั้งกลุ่ม (ตามความเหมาะสม)

การไม่รับประกัน ฯลฯ

ถึงแม้จะได้ใช้ความระมัดระวังที่สมเหตุสมผลทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) ข้อมูลได้นำเสนอ "อย่างนั้น" Volvo Cars จะไม่รับผิดในทุกกรณีต่อกลุ่มบุคคลใด สำหรับความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใดจากการใช้งานไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ รวมทั้งโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ กำไรที่หายไป ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียโปรแกรม การสูญเสียข้อมูล หรืออื่นๆ แม้ว่า Volvo Cars จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวอย่างชัดแจ้งแล้วก็ตาม

การรับประกันและการดำเนินการใดๆ ในไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Volvo Cars ที่คุณซื้อหรือใช้งาน จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

ข้อมูลในไซต์อาจมีส่วนที่ไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ได้ ข้อมูลที่ปรากฏในไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้โปรดทราบว่า Volvo Cars ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงราคาได้ตลอดเวลา

ข้อมูลในไซต์อาจอ้างถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Volvo Cars ซึ่งไม่ได้มีโฆษณาหรือจำหน่ายในประเทศของคุณ ซึ่งการอ้างถึงดังกล่าวไม่ได้มีความหมายเป็นนัยว่า Volvo Cars จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมาโฆษณาหรือจำหน่ายในประเทศของคุณแต่อย่างใด รวมทั้งโปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายในราคาพิเศษเท่านั้น และข้อมูลบางอย่างบนไซต์อาจไม่ถูกต้องได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ภายหลังจากที่มีการเปิดตัวหรืออัพเดตไซต์ครั้งล่าสุด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Volvo Cars ของคุณเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้คุณแบบครบถ้วนสมบูรณ์  

ซอฟต์แวร์เฉพาะที่มีอยู่ในไซต์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สามารถดาวน์โหลดจากไซต์ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานลิขสิทธิ์ของ Volvo Cars และ/หรือผู้ให้สิทธิ

การใช้งานซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ถ้ามี) ซึ่งจะให้มาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") ซอฟต์แวร์นี้จัดทำขึ้นสำหรับการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้การใช้งานซอฟต์แวร์จะต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ในการจัดทำซอฟต์แวร์ขึ้นเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเป็นเรื่องห้ามกระทำโดยเด็ดขาด และอาจมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้

ซอฟต์แวร์มีการรับประกัน (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น โดยนัยนี้ Volvo Cars สงวนสิทธิการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ รวมทั้งการรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์ทุกกรณี ยกเว้นเฉพาะที่มีการรับประกันไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน