Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ขอบเขตและจุดประสงค์

นโยบายนี้จะใช้ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดย Volvo Car Group (หรือที่เรียกว่า “Volvo Cars“ หรือ “เรา”) จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อทำให้ลูกค้าทั้งในปัจจุบัน, ในอดีต และผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า (เรียกโดยรวมว่า “ลูกค้า” หรือ "คุณ") มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ:
 • สถานการณ์ที่เราทำการรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวม;
 • สาเหตุที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • วิธีการที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • การจัดสรรความรับผิดชอบในการดำเนินการประมวลผลระหว่างนิติบุคคลต่างๆ ภายใน Volvo Cars; และ
 • รายละเอียดการติดต่อสำหรับการร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการร้องขอการเข้าถึงหัวข้อต่างๆ

หลักการของการประมวลผลข้อมูล

การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ เราชื่นชมต่อความเชื่อมั่นที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา และความเป็นส่วนตัวของคุณคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในบริการที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มคุณค่าสำหรับลูกค้า และนำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เรายึดมั่นในหลักการทั่วไป 5 ข้อดังต่อไปนี้

อิสระในการเลือก

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสมบัติของคุณ เราพยายามจะไม่ทำการคาดเดาใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ และตั้งใจจะออกแบบบริการของเราเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราหรือไม่

สมดุลของความต้องการ

เมื่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นต่อการจัดหาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์นี้สำคัญกว่าความจำเป็นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหัวข้อ “ความยินยอม” ด้านล่างนี้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราจะอ้างอิงตามผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ต่อ (รวมถึงความปลอดภัยของ) ลูกค้าของเราและสาธารณะ

ความได้สัดส่วน

Volvo Cars พยายามที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยสัมพันธ์กับ และไม่เกินกว่าจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เราตั้งใจที่จะปกปิดชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากฟังก์ชันหรือบริการสามารถที่จะทำจนสำเร็จได้ด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ เมื่อเรานำข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการในแบบเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเสมอหากยังมีการรวมข้อมูลอยู่

ความโปร่งใสและความปลอดภัย

Volvo Cars เชื่อมั่นในความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลใดที่เราจะทำการประมวลผล และจะประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ใด นอกจากนี้ ในการใช้งาน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากค่านิยมหลักอย่างหนึ่งของ Volvo Cars ก็คือการปกป้องสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณ เมื่อร้องขอ Volvo Cars จะจัดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลของเรา และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าของเรา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

Volvo Cars มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของทุกๆ ประเทศที่เรามีการดำเนินงานอยู่ เราจะปรับการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบายที่เป็นประโยชน์

คำศัพท์ซึ่งใช้อยู่ในนโยบายดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 ว่าด้วยการปกป้องบุคคลธรรมดาสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
 • “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งทำการกำหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยลำพังหรือร่วมกัน;
 • “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม;
 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตนหรือที่สามารถระบุตัวตนได้ ('เจ้าของข้อมูล'); บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยการอ้างอิงถึงตัวบ่งชี้อย่างเช่น ชื่อ, หมายเลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ตัวบ่งชี้ออนไลน์ หรืออ้างอิงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่จำเพาะเจาะจงถึงสภาพร่างกาย, ลักษณะทางกายภาพ, กรรมพันธุ์, สภาพจิตใจ, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม หรือตัวตนทางสังคมของบุคคลธรรมดารายนั้น;
 • “การดำเนินการ” หมายถึงการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใดๆ ที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวิธีโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม, การบันทึก, การจัดระเบียบ, การจัดโครงสร้าง, การจัดเก็บ, การปรับหรือการดัดแปลง, การเรียกคืน, การปรึกษา, การใช้งาน, การเปิดเผยโดยการส่ง, การเผยแพร่หรือการปลดปล่อย, การจัดเรียงหรือการรวม, การจำกัด, การลบ หรือการทำลาย; และ
 • "หมวดข้อมูลพิเศษ" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิด, ความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้า และการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลสถิติชีวภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการระบุบุคคลธรรมดาอย่างจำเพาะเจาะจง, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์หรือรสนิยมทางเพศของบุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่ง Volvo Cars ยังให้คำจำกัดความเพิ่มเติมอีกด้วย:
 • "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" คือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เจ้าของข้อมูล ถ้าข้อมูลนั้นได้รับการเปิดเผยออกไป ตัวอย่างของข้อมูลลักษณะนี้ได้แก่: หมวดข้อมูลพิเศษ (ตามคำจำกัดความด้านบน), หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล, หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

การรวบรวมข้อมูล

คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือรถของคุณแก่เรา เมื่อคุณใช้บริการของ Volvo Cars ทั้งภายในและภายนอกรถ หรือในการติดต่ออื่นๆ กับ Volvo Cars เช่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้า (สำหรับในประเด็นนี้ โปรดทราบว่า อาจมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ไว้เพื่อจุดประสงค์ในด้านการรับประกันคุณภาพ) นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต, ผู้ให้บริการซ่อม และบริษัทภายนอกด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า”) อาจประกอบด้วย:
 • ข้อมูลติดต่อของคุณ (ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล และอื่นๆ);
 • ข้อมูลเชิงประชากร (อายุ, สถานภาพสมรส, องค์ประกอบในครัวเรือน และอื่นๆ);
 • ข้อมูลรถยนต์ (หมายเลขตัวถังรถ (VIN), รุ่นรถ, วันที่ซื้อ, ประวัติการบริการ และอื่นๆ);
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งสร้างขึ้นจากกิจกรรมของคุณ (ระบบช่วยในการนำทาง, การค้นหา, การแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ); และ
 • • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (การกำหนดและการตั้งค่าสำหรับลูกค้า, ประวัติการซื้อ, Volvo ID และอื่นๆ)

รถยนต์ของคุณยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และข้อมูลแวดล้อมโดยอัตโนมัติเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะพื้นฐานทางเทคนิคและไม่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะของบุคคลหนึ่งโดยตรง ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้”) โดยปกติจะเชื่อมโยงกับหมายเลขตัวถังรถ (VIN) จึงสามารถติดตามกลับมาถึงคุณได้ ข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้อาจประกอบด้วย:
 • ข้อมูลความปลอดภัย (ถุงลมนิรภัยหรือตัวดึงเข็มขัดนิรภัยทำงานหรือไม่, ประตูและกระจกประตูล็อคหรือเปิดอยู่ และอื่นๆ);
 • สถานะการทำงานของระบบ (ของเครื่องยนต์, ปีกผีเสื้อ, การบังคับเลี้ยว, เบรก และอื่นๆ);
 • ข้อมูลการขับขี่ (ความเร็วรถ, การใช้เบรกและคันเร่ง, การหมุนพวงมาลัย และอื่นๆ);
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ตำแหน่งของรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและอื่นๆ); และ
 • ข้อมูลแวดล้อม (อุณหภูมิภายนอกรถ, รูปภาพ และอื่นๆ)

เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้จะมีอยู่ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถเช่นกัน ขณะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและนำมาตรการเพิ่มเติมมาใช้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย โปรดทราบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดให้ทำการดำเนินการกับข้อมูลประเภทอื่นในแบบเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วย

ประกาศ

ในการรวบรวมหรือลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ (i) ข้อมูลเฉพาะตามจุดมุ่งหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) ลักษณะเฉพาะของผู้ควบคุมข้อมูล (iii) ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่สามที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล และ (iv) ข้อมูลอื่นซึ่งอาจมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถปกป้องสิทธิของคุณเอาไว้ได้ ข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้อาจมีการจัดเตรียมให้ เช่น เมื่อคุณซื้อรถยนต์ โดยจะอยู่ในระบบ infotainment ของรถยนต์ ในแอพพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาโดย Volvo Cars ที่ www.volvocars.com หรือในข้อตกลงที่คุณทำไว้กับ Volvo Cars

ความยินยอม

เมื่อมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะมีการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การร้องขอความยินยอมจากคุณจะมีความชัดเจนและจำเพาะเจาะจง รวมทั้งจะให้รายละเอียดพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณด้วย เราจะไม่สันนิษฐานว่าคุณยินยอม แต่จะทำให้แน่ใจว่าคุณได้แสดงความเต็มใจในการให้การยินยอมอย่างชัดเจน คุณสามารถเรียกคืนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เช่น จากการสิ้นสุดของบริการเฉพาะบางอย่าง หรือการติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีการยินยอม

การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อ (i) ทำให้ช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์และแก้ไขความผิดปกติในรถยนต์ได้ระหว่างการบริการและการซ่อมบำรุงรถยนต์ (ii) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Volvo Cars เช่น การปรับปรุงคุณภาพและคุณลักษณะเพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ (iii) การจัดการกับข้อผูกพันการรับประกันของ Volvo Cars และ (iv) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ขณะรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้เพื่อจุดมุ่งหมายเหล่านี้ และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายแบบเดียวกับที่ Volvo Cars มุ่งหวัง เราจะไม่เรียกขอความยินยอมจากคุณเว้นแต่จะเชื่อได้ว่ามีความจำเป็นเป็นรายกรณีไป หรือตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดสรรความรับผิดชอบในการดำเนินการประมวลผล

Volvo Car Corporation (นิติบุคคลของสวีเดนซึ่งมีหมายเลขจดทะเบียน 556074-3089) รับผิดชอบในการวิจัยและการพัฒนารถรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน รวมถึงบริการทั่วโลกบางบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ Volvo Car Corporation ยังรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของรถและการเรียกคืนด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย บริษัทจำหน่ายระดับประเทศแต่ละบริษัทภายใน Volvo Cars โดยทั่วไปจะรับผิดชอบในด้านการตลาด, การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ รวมไปถึงบริการเฉพาะตลาดในตลาดนั้นๆ ด้วย ในตลาดที่ไม่มีบริษัทจำหน่ายระดับประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้นำเข้าจะมีความรับผิดชอบแบบเดียวกับบริษัทจำหน่ายระดับประเทศ Volvo Cars จะเน้นระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่า Volvo Cars และผู้ให้บริการซ่อมและตัวแทนจำหน่ายภายนอกที่ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่แยกออกจากกัน และเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ถ้าตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการซ่อมดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการซ่อม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการซ่อมโดยตรง

แอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม

คุณอาจสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันและบริการอื่นที่เชื่อมต่อกับรถยนต์แต่เป็นการให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้ ไปให้กับบุคคลภายที่สามดังกล่าว Volvo Cars ไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวมหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอพพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สาม และขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ (และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ) แอพพลิเคชันหรือบริการดังกล่าวอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อกับบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง

การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและรถยนต์ซึ่ง Volvo Cars รวบรวมไว้จะถูกนำมาใช้:
 • เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคุณสำหรับบริการและสิ่งที่ซื้อ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอและประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณ;
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัพเดต หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา;
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์, บริการ และงานกิจกรรมใหม่ๆ;
 • เพื่อจัดเตรียมบริการและการสนับสนุนสำหรับรถยนต์ (บริการการรับประกัน, ข้อมูลการเรียกคืน และอื่นๆ);
 • เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ, คุณภาพ และความปลอดภัยของรถยนต์;
 • เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอและการติดต่อกับลูกค้า;
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ;
 • เพื่อทำการวิจัยตลาด; และ
 • เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยและการจัดทำประวัติลูกค้า (รวมถึงแบบออนไลน์และทางสังคม) ที่ทำโดยเราเองและโดยซัพพลายเออร์ที่เราเลือก

สำหรับการดำเนินการประมวลผลส่วนใหญ่ คุณจะสามารถยุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการอัพเดตการกำหนดลักษณะ, การยกเลิกบริการเฉพาะบางอย่าง, การยกเลิกการยินยอมให้ประมวลผล โดยการติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้ หรือตามขั้นตอนที่เราแนะนำ อย่างไรก็ดีคุณอาจไม่เลือกคัดการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
 • ที่สัมพันธ์กับการดำเนินการรวบรวมข้อมูลบางอย่างและการประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย, คุณภาพ และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
 • ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อส่งประกาศที่สำคัญให้คุณได้ทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา หรือในกรณีที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์; และ
 • ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา

การเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่แสดงไว้ในนโยบายนี้ หรือตามจุดมุ่งหมายที่คุณได้รับแจ้งแล้ว ในกรณีนี้หมายถึงเมื่อคุณยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ และ/หรือจนกว่าคุณจะเรียกคืนความยินยอมของคุณ ถ้าคุณเรียกคืนความยินยอมแล้ว เราอาจยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองเราจากข้อพิพาททางกฎหมายด้วย ถ้าเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการกับข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น


คุณภาพของข้อมูล

เมื่อเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะพยายามลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่จะได้รับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะมีความถูกต้อง โปรดดูที่หัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

ข้อมูลและการเข้าถึง

เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการของเราที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้ให้คุณเมื่อทำการรวบรวมหรือลงทะเบียนข้อมูลดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ประกาศ” ด้านล่างนี้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอและได้รับข้อมูลต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี นั่นคือ (i) รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำไปใช้ดำเนินการ (ii) สถานที่ที่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (iii) จุดมุ่งหมายของการดำเนินการ และ (iv) ผู้รับหรือกลุ่มของผู้รับข้อมูลเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล การร้องขอข้อมูลดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นของคุณกำกับ รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และโดยเฉพาะอีเมลแอดเดรสของคุณด้วย นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิร้องขอให้เราทำการแก้ไข บล็อค หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องได้ การร้องขอจะต้องส่งไปยังนิติบุคคลที่ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้ การร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยทันที การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายระบุให้มีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการร้องขอดังกล่าว Volvo Cars อาจดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ นอกจากนั้น คุณอาจสามารถเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ซึ่ง Volvo Cars เป็นผู้เก็บไว้ และทำการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลของคุณได้ โดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้พอร์ทัลสำหรับผู้บริโภคของ Volvo Cars หรือบริการที่คล้ายคลึงกันในตลาดของคุณ

การรักษาความปลอดภัย

Volvo Cars มุ่งมั่นที่จะนำมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเหตุต่างๆ อันได้แก่ การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ, การเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดำเนินการในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัยและมาตรการที่นำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีระดับที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง เมื่อดูจากลักษณะปกติและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

Volvo Cars อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
 • ระหว่างกลุ่มองค์กรของ Volvo Cars;
 • กับผู้ให้บริการซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Volvo Cars เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารอื่นๆ ให้แก่คุณ; และ
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารอื่นๆ ให้แก่คุณ หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา;
 • เมื่อเกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนย้ายองค์กรหรือทรัพย์สินของ Volvo Cars;
 • ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เมื่อเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของรัฐ, ข้อพิพาท หรือการร้องขอหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ; และ
 • เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยปกป้องสิทธิของเรา เช่น เพื่อทำการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อตรวจหา, ป้องกัน หรือเปิดเผยการฉ้อโกง หรือปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบังคับทั่วไป องค์กรของ Volvo Cars ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามได้เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณได้ เว้นแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณีไป หรือกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • สถานการณ์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล; และ
 • สถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายด้านประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ Volvo Cars มุ่งหวัง (เช่น เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้)

การดำเนินการกับข้อมูลในนามของเรา

เราเข้มงวดต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยซัพพลายเออร์และพนักงานของ Volvo Cars ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการในนามของเรา และผู้ที่มีหน้าที่ต้องรักษาความลับและความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสัญญา เราตั้งใจเลือกออปชันสำหรับบริการการดำเนินการกับข้อมูล ซึ่งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากบุคคลที่สามได้ดีที่สุด กิจกรรมการประมวลผลเหล่านี้อาจดำเนินการภายนอก EEA ภายใต้พื้นฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมายระดับประเทศ

การตลาด

เราจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำได้ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำการเปิดเผยดังกล่าวได้ ถ้าคุณได้ให้ความยินยอมเอาไว้แต่ต้องการหยุดรับข่าวสารการตลาดจากบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อกับบุคคลที่สามผู้ส่งข่าวสารดังกล่าวโดยตรง เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ อีเวนท์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมการตลาดที่คล้ายกันนี้ไว้ให้แก่คุณ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกอีเมลจดหมายข่าวหรือการสื่อสารที่คล้ายกันนี้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง คุณยังอาจสามารถใช้บัญชีผู้ใช้พอร์ทัลสำหรับผู้บริโภคของ Volvo Cars หรือบริการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอให้ในตลาดในท้องถิ่นของคุณ เพื่อเลือกที่จะยกเลิกการติดต่อจาก Volvo Cars บางประเภท และเพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่ต้องการที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย

เว็บไซต์และคุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บของ Volvo Cars ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งว่าคุณเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการหรือข้อเสนอบางอย่าง โดยปกติแล้ว เราจะเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เป็นต้น แม้แต่ก่อนหน้าการลงทะเบียนนั้น เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน (โดยใช้คุกกี้) เกี่ยวกับลักษณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์หรือการตลาดของเราให้ดีขึ้นได้ เว็บไซต์ของ Volvo Cars แต่ละเว็บที่เปิดให้ลูกค้าของเราเข้าชมนั้น จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา สำหรับบางประเทศยังอาจมีขั้นตอนออนไลน์สำหรับการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดตรวจสอบข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ที่เผยแพร่สำหรับประเทศของคุณใน www.volvocars.com

การเปลี่ยนแปลง

Volvo Cars ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขนโยบายนี้บ้างเป็นบางครั้ง วันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดจะแสดงไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ

ในการใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อที่จะขอรับข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ Volvo Car Corporation, Attention: Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

รุ่น

นโยบายนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อ 21/03/2017