นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ขอบเขตและจุดประสงค์

นโยบายนี้จะใช้ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดย Volvo Car Group (หรือที่เรียกว่า “Volvo Cars“ หรือ “เรา”)

จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อทำให้ลูกค้าทั้งปัจจุบัน อดีต และผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า (เรียกโดยรวมว่า “ลูกค้า” หรือ คุณ) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ:

- สถานการณ์ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;

- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวม;

- เหตุผลในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; และ

- วิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อผูกมัด

การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ เราชื่นชมต่อความเชื่อมั่นที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา และความเป็นส่วนตัวของคุณคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในบริการที่เรานำเสนอ

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มคุณค่าสำหรับลูกค้า และนำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เรายึดมั่นในหลักการทั่วไป 5 ข้อดังต่อไปนี้  

อิสระในการเลือก

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสมบัติของคุณ เราพยายามจะไม่ทำการคาดเดาใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ และตั้งใจจะออกแบบบริการของเราเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราหรือไม่

สมดุลของความต้องการ

เมื่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นต่อการจัดหาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์นี้สำคัญกว่าความจำเป็นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหัวข้อ “ความยินยอม” ด้านล่างนี้

เราจะประเมินว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายควรยังคงมีอยู่หรือไม่ โดยยึดตามคุณประโยชน์ที่พึงได้ที่จะมีต่อ (รวมถึงความปลอดภัยของ) ลูกค้าของเราและสาธารณชน

ความได้สัดส่วน

Volvo Cars พยายามที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยสัมพันธ์กับ และไม่เกินกว่าจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

เราตั้งใจที่จะปกปิดชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากฟังก์ชันหรือบริการสามารถที่จะทำจนสำเร็จได้ด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ เมื่อเรานำข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการในแบบเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเสมอหากยังมีการรวมข้อมูลอยู่

ความโปร่งใส

Volvo Cars จะให้ข้อมูลว่าด้วยการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่คัดจากเอกสารแนะแนวและคู่มือที่ใช้ภายในด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมาย

Volvo Cars มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของทุกๆ ประเทศที่เรามีการดำเนินงานอยู่ เราจะปรับการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบายที่เป็นประโยชน์

คำศัพท์ซึ่งใช้อยู่ในนโยบายดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ใน EU Directive 95/46/EC ว่าด้วยการปกป้องบุคคลสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งจะทำการกำหนดจุดมุ่งหมายและความหมายของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้่งโดยลำพังหรือร่วมกัน;

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของตัวควบคุม;

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุได้หรือสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ('หัวเรื่องของข้อมูล'); บุคคลที่สามารถระบุได้คือบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะจากการอ้างอิงกับหมายเลขประจำตัว หรือกับปัจจัยเฉพาะเชิงกายภาพ สรีระ จิตใจ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคม ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป;

“การดำเนินการ” หมายถึงกระบวนการหรือการตั้งค่ากระบวนการใดๆ ซึ่งทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะหมายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้งาน การเปิดเผยโดยการรับส่ง การเผยแพร่หรือการปลดปล่อย การจัดเรียงหรือการรวมกัน การบล็อค การลบหรือการทำลาย; และ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเผยถึงเชื้อชาติหรือแหล่งกำเนิดของชาติพันธุ์ ทัศนคติทางการเมือง ความเชื่อด้านปรัชญาหรือศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และการดำเนินการกับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือกิจกรรมทางเพศ 

การรวบรวมข้อมูล

คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและรถของคุณแก่เราเมื่อใช้บริการของ Volvo Cars ทั้งในหรือภายนอกรถ หรือเมื่อทำการติดต่อในแบบอื่นกับ Volvo Cars เช่น ผ่านทางเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ช่างซ่อม และบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า”) อาจประกอบด้วย:

- ข้อมูลติดต่อของคุณ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ฯลฯ);

- ข้อมูลเชิงประชากร (อายุ สถานภาพสมรส องค์ประกอบในครัวเรือน ฯลฯ);

- ข้อมูลรถยนต์ (หมายเลขตัวถังรถ (VIN) รุ่นรถ วันที่ซื้อ ประวัติการบริการ ฯลฯ);

- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งสร้างจากกิจกรรมของคุณ (ระบบช่วยในการนำทาง แบบสอบถามการค้นหา การแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ); และ

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (การกำหนดและการตั้งค่าสำหรับลูกค้า ประวัติการซื้อ หมายเลข Volvo ID บัญชี MyVolvo ฯลฯ)

รถยนต์ของคุณยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และข้อมูลแวดล้อมโดยอัตโนมัติเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะพื้นฐานทางเทคนิคและไม่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะของบุคคลหนึ่งโดยตรง ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้”) โดยปกติจะเชื่อมโยงกับหมายเลขตัวถังรถ (VIN) จึงสามารถติดตามกลับมาถึงคุณได้ ข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้อาจประกอบด้วย:

- ข้อมูลความปลอดภัย (ว่าถุงลมนิรภัยหรือตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยทำงานหรือไม่ ประตูและกระจกหน้าต่างล็อคหรือเปิดออกหรือไม่ ฯลฯ);

- สถานะการทำงานของระบบ (ของเครื่องยนต์ ปีกผีเสื้อ การบังคับเลี้ยว และเบรก ฯลฯ);

- ข้อมูลการขับขี่ (ความเร็วรถ การใช้งานเบรกและคันเร่ง การหมุนพวงมาลัย ฯลฯ);

- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ตำแหน่งของรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ); และ

- ข้อมูลแวดล้อม (อุณหภูมิภายนอกรถ ภาพ ฯลฯ)

เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้จะมีอยู่ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถเช่นกัน

ขณะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและนำมาตรการเพิ่มเติมมาใช้ตามที่กฎหมายกำหนด หมายเลขประจำตัวและหมายเลขบัตรเครดิตที่ Volvo Cars บันทึกไว้ถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงอาจกำหนดให้ทำการดำเนินการกับข้อมูลประเภทอื่นในแบบเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วย นอกจากนี้ กฎหมายที่ใช้ยังอาจจำกัดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในบางประเทศ

ประกาศ

ในการรวบรวมหรือลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ (i) ข้อมูลเฉพาะตามจุดมุ่งหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) ลักษณะเฉพาะของผู้ควบคุมข้อมูล (iii) ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่สามที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล และ (iv) ข้อมูลอื่นซึ่งอาจมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถปกป้องสิทธิของคุณเอาไว้ได้

ข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้อาจมีการจัดเตรียมให้ เช่น เมื่อคุณซื้อรถยนต์ โดยจะอยู่ในระบบ infotainment ของรถยนต์ ในแอพพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาโดย Volvo Cars ที่ www.volvocars.com หรือในข้อตกลงที่คุณทำไว้กับ Volvo Cars

ความยินยอม

เมื่อมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะมีการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การร้องขอความยินยอมจากคุณจะมีความชัดเจนและให้รายละเอียดพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถเรียกคืนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เช่น จากการสิ้นสุดของบริการเฉพาะบางอย่าง หรือการติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อ (i) ทำให้ช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์และแก้ไขความผิดปกติในรถยนต์ได้ระหว่างการบริการและการซ่อมบำรุงรถยนต์ (ii) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Volvo Cars เช่น การปรับปรุงคุณภาพและคุณลักษณะเพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ (iii) การจัดการกับข้อผูกพันการรับประกันของ Volvo Cars และ (iv) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ขณะรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้เพื่อจุดมุ่งหมายเหล่านี้ และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายแบบเดียวกับที่ Volvo Cars มุ่งหวัง เราจะไม่เรียกขอความยินยอมจากคุณเว้นแต่จะเชื่อได้ว่ามีความจำเป็นเป็นรายกรณีไป หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ช่างซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Volvo Cars

Volvo Cars จะเน้นระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในสัญญาที่ทำกับช่างซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่า Volvo Cars และช่างซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยก ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบถ้าสถานะบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตัวแทนจำหน่ายหรือช่างซ่อม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างซ่อมโดยตรง 

แอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม

คุณอาจสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันและบริการอื่นที่เชื่อมต่อกับรถยนต์แต่เป็นการให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้ ไปให้กับบุคคลภายที่สามดังกล่าว Volvo Cars ไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวมหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอพพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สาม และขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ (และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ) แอพพลิเคชันหรือบริการดังกล่าวอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อกับบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง

การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและรถยนต์ซึ่ง Volvo Cars รวบรวมไว้จะถูกนำมาใช้:

- เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสิทธิของคุณสำหรับบริการและสิ่งที่ซื้อ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอและประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณ;

- เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัพเดต หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา;

- เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และอีเวนท์ใหม่ๆ;

- เพื่อจัดเตรียมบริการและการสนับสนุนสำหรับรถยนต์ (บริการการรับประกัน ข้อมูลการเรียกคืน ฯลฯ);

- เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ คุณภาพ และความปลอดภัยของรถยนต์;

- เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอและการติดต่อกับลูกค้า; และ

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

กิจกรรมการดำเนินการนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณจะสามารถเลือกคัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลออกได้ด้วยการอัพเดตการกำหนดลักษณะ การยกเลิกบริการเฉพาะบางอย่าง การเรียกคืนความยินยอมต่อการดำเนินการ โดยการติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้ หรือตามขั้นตอนที่เราแนะนำ อย่างไรก็ดีคุณอาจไม่เลือกคัดการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

- ถ้าเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างในการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้ (ดูหัวข้อ “ความยินยอม” ก่อนหน้านี้);

- ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อส่งประกาศที่สำคัญให้คุณได้ทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของเรา หรือในกรณีที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์; และ

- ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

การเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่แสดงไว้ในนโยบายนี้ หรือตามจุดมุ่งหมายที่คุณได้รับแจ้งแล้ว

ในกรณีนี้หมายถึงเมื่อคุณยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ และ/หรือจนกว่าคุณจะเรียกคืนความยินยอมของคุณ ถ้าคุณเรียกคืนความยินยอมแล้ว เราอาจยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองเราจากข้อพิพาททางกฎหมายด้วย ถ้าเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการกับข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

คุณภาพของข้อมูล

เมื่อเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะพยายามลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่จะได้รับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะมีความถูกต้อง โปรดดูที่หัวข้อ “ข้อมูลและการเข้าถึง” ด้านล่างนี้

ข้อมูลและการเข้าถึง

เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการของเราที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้ให้คุณเมื่อทำการรวบรวมหรือลงทะเบียนข้อมูลดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ประกาศ” ด้านล่างนี้

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอและได้รับข้อมูลต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี นั่นคือ (i) รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำไปใช้ดำเนินการ (ii) สถานที่ที่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (iii) จุดมุ่งหมายของการดำเนินการ และ (iv) ผู้รับหรือกลุ่มของผู้รับข้อมูลเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล การร้องขอข้อมูลดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นของคุณกำกับ รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และโดยเฉพาะอีเมลแอดเดรสของคุณด้วย นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิร้องขอให้เราทำการแก้ไข บล็อค หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องได้ โดยให้ส่งการร้องขอไปที่: Volvo Car Corporation, ความใส่ใจ: Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

การร้องขอของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยทันที การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายระบุให้มีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการร้องขอดังกล่าว Volvo Cars อาจดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้

นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ซึ่ง Volvo Cars เก็บไว้ได้ และทำการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลของคุณโดยการล็อกอินเข้าบัญชี MyVolvo ของคุณ

การรักษาความปลอดภัย

Volvo Cars มุ่งมั่นที่จะนำมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเหตุต่างๆ อันได้แก่ การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดำเนินการในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัยและมาตรการที่นำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีระดับที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง เมื่อดูจากลักษณะปกติและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

Volvo Cars อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

- ระหว่างกลุ่มองค์กรของ Volvo Cars;

- กับผู้ซ่อมและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Volvo Cars เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารอื่นๆ ให้แก่คุณ;

- กับซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการแก่ Volvo Cars ตามข้อตกลงในการดำเนินการกับข้อมูล (ตามที่กฎหมายกำหนด);

- กับหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารอื่นๆ ให้แก่คุณ หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา;

- เมื่อเกี่ยวข้องกับยอดขายหรือการโอนย้ายองค์กรหรือทรัพย์สินของ Volvo Cars;

- ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เมื่อเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของรัฐ ข้อพิพาท หรือการร้องขอหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ; และ

- เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยปกป้องสิทธิของเรา เช่น เพื่อทำการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือเปิดเผยการฉ้อโกง หรือปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบังคับทั่วไป องค์กรของ Volvo Cars ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามได้เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณได้ เว้นแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณีไป หรือกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ข้อมูลที่รถยนต์บันทึกไว้ซึ่งมีการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์อื่นมากกว่าจะเป็นการรับประกันหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อจัดการข้อผูกพันทางกฎหมาย;

- การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างกลุ่มองค์กรของ Volvo Cars;

- การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการแก่ Volvo Cars เป็นการภายใน;

- สถานการณ์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และ

- สถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายด้านประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ Volvo Cars มุ่งหวัง (เช่น เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้) 

เมื่อทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม หรือระหว่างกลุ่มองค์กรของ Volvo Cars เราจะประเมินว่าการเปิดเผยนี้จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันเสริมหรือไม่ (เช่น เมื่อมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ)

การดำเนินการกับข้อมูลในนามของเรา

เราเข้มงวดต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยซัพพลายเออร์และพนักงานของ Volvo Cars ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการในนามของเรา และผู้ที่มีหน้าที่ต้องรักษาความลับและความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสัญญา เราตั้งใจเลือกออปชันสำหรับบริการการดำเนินการกับข้อมูล ซึ่งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากบุคคลที่สามได้ดีที่สุด

การตลาด

เราจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำได้

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำการเปิดเผยดังกล่าวได้ ถ้าคุณได้ให้ความยินยอมเอาไว้แต่ต้องการหยุดรับข่าวสารการตลาดจากบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อกับบุคคลที่สามผู้ส่งข่าวสารดังกล่าวโดยตรง

เราอาจจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ อีเวนท์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมการตลาดที่คล้ายกันนี้ไว้ให้แก่คุณ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกอีเมลจดหมายข่าวหรือการสื่อสารที่คล้ายกันนี้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนของการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังอาจใช้บัญชี MyVolvo เพื่อคัดการสื่อสารบางประเภทออกจาก Volvo Cars และเพื่อเปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ส่งไปก่อนหน้านี้

เว็บไซต์และคุกกี้

เว็บไซต์ของ Volvo Cars แต่ละเว็บที่เปิดให้ลูกค้าของเราเข้าชมนั้นจะรวมถึงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลออนไลน์และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราด้วย สำหรับบางประเทศยังอาจมีขั้นตอนออนไลน์สำหรับการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา กรุณาดูที่ www.volvocars.com/intl/footer/Pages/cookies.aspx

เราสนับสนุนให้คุณทำการทบทวนและพิจารณาข้อความและข้อมูลที่มีอยู่เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลง

Volvo Cars ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขนโยบายนี้บ้างเป็นบางครั้ง วันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดจะแสดงไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้ ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งนโยบายเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันให้คุณได้ทราบ