#HiddenGem Paylaşımınız için Kural ve Koşullar

Kural ve Koşulları

Volvo Car Turkey, bu yaz sizlerin paylaşımlarıyla ilham verici seyahat rotaları için yeni bir sosyal media içerik serisi başlatıyor; Hiddengem. Ziyaret etmekten çok hoşlandığınız bilinmeyen, yeni yerleri paylaşın ve biz de sosyal medya platformlarımızda bunlara yer verelim. 

Volvo Car Turkey’e fotoğraf, video, post ve/veya diğer online içeriği paylaşma onayı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aramızda herhangi bir yanlış anlama olmaması için, bu Kurallar ve Koşulların #HiddenGem Paylaşım Anlaşmamızın (“Anlaşma”) kurallarını ve koşullarını belirleyeceğini hatırlatmak isteriz.  #EvetVolvoCarTurkey ile cevap vererek Volvo ile paylaştığınız “İçerik”inizin #HiddenGem kampanyası süresince kullanılması, işlenmesi ve sosyal medya platformları üzerinden üçüncü kişiler ile paylaşılması hakkını vermiş olduğunuzu kabul ettiğinizi hatırlatmak isteriz. İçeriğinizin kullanılması ve aşağıdaki şartlar dahilinde işlenmesine ilişkin izniniz yayın tarihinden itibaren 12 ay süresince geçerli olacaktır. Resmi Volvo Car Turkey hesabında yayınlanan içerik bu sürenin sonunda kaldırılmayacak olsa da herhangi bir ödemeli medyada ya da yeni içerikte kullanılmayacaktır. İçeriğinizi bir post olarak yayınlamaya uygun hale getirmek için rakam ve metin ekleme, formatını değiştirme, içeriğini ve dilini düzenleme gibi değişiklikler yapmamız izin vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz. İçeriğinizi her kullandığımızda aksini yazılı şekilde talep etmediğiniz sürece adınızı belirteceğimize ve kişilik haklarınıza zarar vermeyeceğimize söz veriyoruz.  

Ek olarak, Volvo’nun yan kuruluşlarının, bağlantılı kuruluşlarının, vekillerinin, çalışanlarının temsilcilerinin, atadığı kişilerin, lisans verdiği kişilerin ve Volvo adına ya da Volvo’nun izniyle hareket eden herkesin bu Kurallar ve Koşullarda belirtildiği haliyle İçeriği kullanma ve işleme hakkına sahip olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu kullanım hakkını vermek ile tarafımıza kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurt dışı aktarım yetkisini verdiğimizi kabul etmiş bulunmaktasınız. 

Volvo olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterdiğimizi ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal eden, ya da başkasına karşı karalayıcı, müstehcen ya da üçüncü tarafı tehdit edecek şekilde görülebilecek herhangi bir içeriği kullanmadığımızı temin ederiz. Bu nedenle, Volvo’ya İçeriğinizi kullanma hakkını vererek, Volvo’ya şunları garanti etmiş oluyorsunuz, (1) sağladığınız İçeriğin sahibi sizsiniz ki buna bütün fikirler, görseller, metinler ve “İçerik” ile ilgili bütün fikri mülkiyet hakları, yani, telif hakları, marka hakları, patent hakları, yayın hakları ve gizlilik hakları da dahildir ve bu hakların sahibi değilseniz, bu hakların sahiplerinden önceden izin aldınız ve Volvo’ya bu Kurallar ve Koşullara uygun olarak İçeriği yukarıda belirtilen süre boyunca ve sonrasında kullanma hakkı verme ve sosyal medya hesabında yayınlamaya uygun hale getirmek için rakam ve metin ekleme, formatını değiştirme, içeriğini ve dilini düzenleme gibi değişiklik yapma yetkisini devir yetkisine sahipsiniz; (2) Volvo’nun İçeriğinizi burada belirtildiği şekilde kullanması herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakları, yayın hakları ya da gizlilik haklarını ihlal etmez ya da herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir tazminat ödenmesini gerektirmez; (3) sağladığınız İçerikteki hiçbir şey karalayıcı, müstehcen ya da üçüncü tarafı tehdit edici bir şekilde algılanmaz, sosyal medya paylaşım kuralları ile reklam mevzuatına uygun olarak yayınlanma hakkına sahiptir; ve (4) 18 yaşını doldurdunuz ve Türk Medeni Kanunu’nda öngörüldüğü üzere kendi adınıza bu anlaşmayı yapma hakkına sahipsiniz. Bu anlaşmayla Volvo’nun İçeriği burada izin verilen şekilde kullanmasından kaynaklanacak herhangi bir tazminat talebine karşı Volvo’yu sorumluluktan muaf tuttuğunuzu kabul etmektesiniz ki buna mevcut veya henüz mevcut olmayan bütün talepler dahildir ve herhangi bir sınırlama getirmeksizin, gizlilik haklarının ihlali, telif hakları ihlali, yayın hakları ve gizlilik hakları, manevi haklar ve/veya gizlilik ihlaliyle bağlantılı bütün haklar, talepler ve/veya sorumlulukları içerir.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi

Volvo ile paylaşacağınız “İçerik” kişisel veridir/kişisel verilerinizden oluşmaktadır. #EvetVolvoCarTurkey ile cevap vererek yukarıdaki Kurallar ve Koşulları ve Volvo’nun aşağıda belirtildiği şekilde kişisel verilerinizi işlemesini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi göstermiş ve kabul etmiş oluyorsunuz.
 
 
Aydınlatma Metni: 
Fotoğraflar, Video ve Sesli kayıtlar
 
Veri Sorumlusu 

Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi ( 0925011785500014), veri sorumlusu olarak aşağıda açıklandığı şekilde kişisel verilerinizi işleyecektir.
İşlemenin amacı ve yasal dayanağı: İçeriğinizi bizimle paylaşırken sağladığınız kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu Anlaşma’nın temel parçası olan Aydınlatma Metni’nde belirtildiği gibi, işlenen kişisel veriler isim-soy isim, iletişim bilgileri, fotoğraf ve videoları içeriyor. Adınızın ve iletişim bilgilerinizin işlenmesinin amacı bizimle İçeriğinizin paylaşımını yönetmek ve Kurallar ile Koşullar da belirtildiği şekilde anlaşmanın yerine getirilmesi amacıyla İçeriği kullanmaktır. Kişisel verilerinizin işlenme amacı Anlaşma’da belirtilen hususlar ile sınırlı ve belirli olup verileriniz söz konusu amaç dışında herhangi bir amaçla işlenmeyecektir. İçeriği ayrıca Kurallar ve Koşullarda belirtildiği gibi kullanım için işleyeceğiz ki buna her türlü medyada, basılı ve dijital hem şirket içi hem şirket dışı, ulusal ve global her türlü reklam kampanyasıyla bağlantılı olarak kullanım da dahildir. Ayrıca İçerikten toplanan anonimleştirilmiş verileri, emniyet kemerlerinin nasıl kullanıldığıyla ilgili bilimsel araştırmamız olan “Güvenlik Araştırmalarımızın” bir parçası olarak yukarıda girişte anlatıldığı şekilde kullanacağız.
Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, elektronik ortam vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir.  İçeriğinizi bizimle paylaşmamızı yönetmek ve İçeriğinizi kullanmak için Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, bu işlemenin sizinle olan anlaşmamızı yerine getirmek için gerekli olmasıdır.
Aktarım: 
Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçla ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Volvo Cars ile aynı grupta bulunan şirketlere ve iş ortaklarımıza, yan kuruluşlarımıza ve bağlantılı kuruluşlarımıza açıklanacak ve bunlar tarafından işlenecektir. Bu açıklama yurt içinde veya yurtdışında aktarım şeklinde olabilecektir. Tarafımızın ilgili Kanun gereğince tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını sizlere beyan ederiz. 
Saklama süresi: 
Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen şekilde İçeriğinizi kullandığımız sürece tutacağız. Genel olarak, İçeriği izniniz süresince veya en fazla bir kampanyanın başlangıcından itibaren (2) yıl boyunca kullanıyoruz.

Veri Sahibinin Hakları: 

-  Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;
-  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-  KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 
-  Kişisel verilerinizin güvenliğine Volvo Car Turkey olarak çok önem veriyoruz. Süreçlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimize bu link üzerinden göz atabilirsiniz; https://www.volvocars.com/tr/footer/kvkk